ОПРЕДЕЛЕНИЕ

619

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 24.09. две хиляди и петнадесета година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

           КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 576 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Енерго - Про Продажби” АД гр. Варна срещу определение № 2537/14.07.2015 г. по в.гр.д. № 790/2015 г.  на Окръжен съд Варна – ГО, с което е изменено решението по делото в частта за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Оплакването за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция за разликата от 300 лв до 1212 лв е основателно. Ответниците по жалбата са наследници на починалия си наследодател - абонат на ищеца. Адвокат - пълномощникът им е действал от името на всички, като е подал отговор на въззивната жалба и писмено становище по съществото на спора, без да се е явил в съдебно заседание. С оглед ниската цена на иска и обжалваем интерес – 1549.15 лв, ниската фактическа и правна сложност на делото и действително положения труд от адвоката е било достатъчно определеното от съда с решението по делото адвокатско възнаграждение в минимален размер от 300 лв. По-високият адвокатски хонорар на другата страна е също завишен и не следва да бъде определящ относно размера на определеното възнаграждение. Ето защо молбата по чл.248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските е следвало да бъде оставена без уважение.

Предвид това обжалваното определение следва да се отмени и вместо него да се постанови друго в посочения смисъл.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение № 2537/14.07.2015 г. по в.гр.д. № 790/2015 г.  на Окръжен съд Варна – ГО, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената молба по чл.248 ГПК от адв. А.Х.Д. *** за изменение на решението от 28.05.2015 г. по в.гр.д. № 790/2015 г. в частта му за разноските.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.