О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

584…….      

 

Гр. Варна,13.09. ……… 2013 год.

  

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на 13.09.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Д*ВА

ЧЛЕНОВЕ: П* Х*ОВА

П* П*ВА

 

 като разгледа докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д. 577 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл.ГПК вр. чл.121 ГПК.

Образувано е по постъпила в срок и редовна частна жалба от Б.С.Д. против определение № 1999/17.05.2013 г., постановено по т.д.№ 607/2013 г. по описа на ВОС, с което на основание чл.118 ал.1 ГПК съдът е прекратил производството и е изпратил делото по компетентност на ВРС. В жалбата се съдържат оплаквания, че постановеното определение е незаконосъобразно, поради което се претендира отмяната му.

Като съобрази доводите на страната и данните по делото, съдът намери следното:

Т.д. № 698/2011 г. по описа на ВОС е приключило с постановяване на окончателно решение № 29/04.03.2013 г. по т.д.№ 885/2012 г. на ВКС – ТК.

Във ВОС е депозирано възражение от 14.03.2013 г. по т.д.№ 698/2011 г. с искане да бъде прогласена нищожността на решението на ВКС по реда на чл.270 ал.2 ГПК. Съдът е квалифицирал същото като искова молба /с оглед липсата на висящо исково производство/ и е постановил изпращането му за разглеждане по подсъдност на ВРС, на основание чл.103 вр. чл.104 ГПК.

Определението е правилно. Оплакванията за нищожност на съдебен акт могат да се предявят чрез възражение само в хода на конкретно висящо исково производство, каквото това по т.д.№ 698/2011 г. на ВОС не е. Ето защо по възражението, представляващо по съществото си искова молба, е образувано отделно дело, което съобразно правилата на родовата подсъдност законосъобразно е изпратено за разглеждане на компетентния районен съд. Доводите на жалбоподателя, че т.д.№ 698/2011 г. не е приключило и че компетентен да се произнесе по възражението му е ВОС по същото това дело не почиват на действащите процесуално-правни разпоредби. По изложените съображения, обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1999/17.05.2013 г., постановено по т.д.№ 607/2013 г. по описа на ВОС.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: