ОПРЕДЕЛЕНИЕ

618

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 30.09.2013 г.  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                    Р* С*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 578 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от У* Л*” АД – гр.София срещу определението от 01.07.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по  т.д.№ 67/2013 г., с  което е  спряно производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Производството по делото е спряно с обжалваното определение от ДОС до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело№ 4/2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС.

С Разпореждане от 13.06.2013 г. на Председателя на ВКС по тълкувателно дело № 4/2013 г. на ОСГТК е допълнено разпореждане от 11.02.2013 г. за образуване на  същото дело със следния въпрос по т.2: Какъв е предметът на делото и как се разпределя доказателствената тежест при предявен установителен иск по чл. 422 ГПК в хипотезата на издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед?

При положение че с иска по чл.422 ГПК,  заведен - в случая в хипотезата на издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, е наведено каузалното правоотношение, стоящо зад записа на заповед – договор за финансов лизинг от 06.02.2009 г. между страните, въпросът за разпределението на доказателствената тежест относно абстрактната сделка – запис на заповед се явява без практическо значение. На установяване подлежи вземането по каузалното правоотношение, като с оглед на него, а така също и на възраженията на ответниците в отговорите им, съдът следва да разпредели доказателствената тежест между страните.

Ето защо, не се налага производството по делото да бъде спряно до постановяване от ОСГТК на ВКС на посоченото тълкувателно решение. Обжалваното определение за спиране следва да бъде отменено и делото – върнато на първоинстанционния съд за извършване на по-нататъшни съдопроизводствени действия по разглеждането му. Във връзка с възражението на ответника относно размера на вземането по договора за финансов лизинг ищецът следва да бъде задължен да представи справка към исковата молба по чл.366 - ГПК.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОТМЕНЯ определение №417/01.07.2013 г. на Окръжен съд Добрич по т.д.№ 67/2013  г., с което е спряно производството по същото дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за извършване на по-нататъшни съдопроизводствени действия по разглеждането му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.