ОПРЕДЕЛЕНИЕ

617

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  24.09. две хиляди и петнадесета година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

           КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 578 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Полимери” АД / в несъстоятелност/ гр. Девня срещу постановление за възлагане от 25.05.2015 г. постановено по т.д. № 1132/2012 г.  на Окръжен съд Варна – ТО.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

От протокола за разгласяване на синдика от 16.03.2015 г. се установява, че изготвеното на 09.03.2015 г. обявление е поставено на местата определени от закона, а именно - в сградата на Община Девня и на портала на адреса на управление на длъжника – гр. Девня, Промишлена зона, като това е станало в срок от 35 дни преди деня на продажбата. Копие от обявлението е изпратено на Министерство на икономиката за пубикация на сайта на министерството, като това е станало на 09.03.2015 г., видно от приложения към отговора на жалбата имейл на синдика до министерството.  С жалбата не са сочени други допуснати според жалбоподателя съществени нарушения на процедурните правила по обявяване и разгласяване на продажбата.

Оплакването относно прехвърленото право на собственост върху движимите вещи - премет на продажбата е неоснователно. Първо, защото жалбоподателят заявява евентуални чужди права – на „Партнърс комерс” ЕООД, което е недопустимо. И второ, защото прехвърляне правото на собственост върху посочените недвижими имоти не означава автоматично, че с продажбата им на трето лице са му прехвърлени същевременно и движимите вещи, намиращи се в тях. Движимите вещи не са трайно прикрепени към съответния недвижим имот и могат да бъдат отделени от него. Ето защо жалбата се явява неоснователна, а обжалванатото постановление за възлагане следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА постановление за възлагане от 25.05.2015 г. постановено по т.д. № 1132/2012 г.  на Окръжен съд Варна – ТО.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.