Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

250

гр. Варна, 15.11.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на петнадесети октомври, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Р. СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ : Д. МАРКОВА

М. ХРИСТОВА

при секретаря ДЕСИСЛАВА ЧИПЕВА,

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№578 по описа за 2019г. на ВнАС,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано по въззивни жалби, както следва: 1/ въззивна жалба от „АМЦСМП СВЕТА ПЕТКА“ ООД, гр.Варна чрез адв.Е., срещу постановеното решение №555/19.06.2019г. по т.д.№93/2019г. на ВОС в частта, с която е отхвърлен предявения от въззивника срещу НЗОК иск с правно основание чл. 79, ал.1, пр.1 от ЗЗД, вр. чл.59 от Закона за здравното осигуряване за заплащане на разликата над 50400.00лв. до пълния предявен размер от 72360.00лв., представляваща общ сбор на стойност на извършени медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131 по договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури формирана както следва: сумата от 1800.00лв. по фактура №798/04.02.2016г. за 5бр. процедури; сумата от 9000.00лв. по фактура №800/10.03.2016г. за 25бр. процедури; сумата от 11160.00лв. по фактура №801/11.04.2016г. за 31бр. процедури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 24.01.2019г. до окончателното й изплащане.

В жалбата се твърди, че решението в оспорената му част е неправилно. От приложения по делото договор е видно, че същият влиза в сила от 01.04.2016г., но изрично е отбелязано, че става въпрос за лечебните заведения, които изпълнителят – здравното заведение е работил до 31.03.2016г. по договор с НЗОК за оказване на медицинска помощ. В противен случай, ако такъв договор липсва, договорът на основание т.1 на пар.2 ще влезе в сила от датата на подписването му. Самото оформяне на този параграф показва, че въззивникът е работил със здравната каса през периода от 01.01.-31.03.2016г., поради което всички направени анализи за периода след 01.04.2016г. важат и за предходния такъв.

Посоченото обстоятелство се установява и от представената по делото справка за отчетени, платени и неплатени дейности по амбулаторна процедура 19 на Света Петка ООД по месеци.

По същество се претендира отмяна на решението в оспорената му част и постановяване на друго, с което предявените искове да бъдат уважени в пълен размер. Претендира се и присъждане на направените по делото разноски.

Въззиваемата страна НЗОК с писмен отговор, чрез ю.к.П.С., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че решението в оспорената му част е правилно, законосъобразно и постановено въз основа на събраните по делото доказателства. Видно от исковата и уточняващите молби претенцията на ищеца почива на сключения договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури. Съгласно пар.2 същият влиза в сила от 01.04.2016г., поради което извършените процедури за периода м.януари до м.март 2016г. остават извън приложното му поле. Анализът на текста от договора направен във въззивната жалба не променя правния извод, до който е достигнал съда. Наличието на договор с НЗОК за предходен период за оказване на медицинска помощ не променя основанието, на което се претендира заплащане на процесните суми, представляващи стойността на извършените медицински дейности за периода 01.01.-31.03.2016г.Не е спорно, че до 01.04.2016г. между страните е имало договор, но той е различен от процесния. Претендираните суми не са дължими на посоченото в исковата молба основание, поради което предявените искове са неоснователни.

По същество моли жалбата да бъде оставена без уважение, а решението на ВОС в оспорената му част потвърдено. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

2/ въззивна жалба от НЗОК, чрез ю.к.П.С., срещу постановеното решение №555/19.06.2019г. по т.д.№93/2019г. на ВОС в частта, с която въззивникът е осъден да заплати на „АМЦСМП СВЕТА ПЕТКА“ ООД, сумата от 50400.00лв., представляваща общ сбор на стойност на извършени медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131 по договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури формирана както следва: сумата от 720.00лв. по фактура №802/26.05.2016г. за 2бр. процедури; сумата от 23040.00лв. по фактура №810/07.07.2016г. за 64бр. процедури; сумата от 1080.00лв. по фактура №811/04.08.2016г. за 3бр. процедури; сумата от 9360.00лв. по фактура №816/04.11.2016г. за 26бр. процедури; сумата от 16200.00лв. по фактура №817/05.12.2016г. за 45бр. процедури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 24.01.2019г. до окончателното й изплащане на основание чл. 79, ал.1, пр.1 от ЗЗД, вр. чл.59 от Закона за здравното осигуряване.

В жалбата се твърди, че решението в оспорената му част е неправилно. Съгласно чл.35 от ЗЗО задължително осигурените лица имат право да получават медицинска помощ в рамките на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, т.е. не неограничено, а обвързано с бюджетните и финансови възможности на касата. В този смисъл чл.29 от ЗЗЖО предвижда ежегодно приемане на Закон за бюджета на НЗОК, с който се определят задължителните здравноосигурителни вноски, приходите и разходите по бюджетна класификация. Изпълнението на дейностите се контролира помесечно и се коригира на тримесечие в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НЗОК. В този смисъл е и сключеният между страните договор, който в приложение №2 определя обемите на заплащане на извършената болнична помощ.

Разпоредбата на чл.51 от ЗЗО изрично посочва, че медицинската помощ извън обхвата на чл.45 и договореното в НРД, не се закупува от НЗОК, което още веднъж установява принципа на допустими ограничения при закупуването на медицинска помощ и изключва разбирането, че НЗОК дължи безусловното й заплащане. Предвиден е и ред, по който болничното заведение може да подаде в РЗОК писмено заявление за увеличаване стойността на разходите за дейности в БМП за сметка на стойностите за следващите месеци от тримесечието или от следващото тримесечие. Промени към индивидуалния договор се договарят между болничното заведение и директора на РЗОК в срока за заплащане дейността за съответния месец. Ищецът не твърди да е спазена предвидената процедура по отношение на дейностите, за които иска заплащане, респ. не се установява обемът допустими по приложение №2 средства да е бил увеличен, така че да обхваща и процесните суми, поради което предявените искове са неоснователни. Още повече, че не всички приеми са спешни, повечето са планови и могат да бъдат планирани във времето, съобразно наличния бюджет.

Излага се още, че не са налице основания за заплащане на процесните суми и поради факта, че същите не са фактурирани. Формално болницата не е съставила първичен счетоводен документ, както и спецификация и дейностите не са отчетени в РЗОК, поради което не са спазени изискванията на чл.36, ал.1 от договора и чл.218, ал.1 от Решението, свързани със заплащане на изпълнителите на болнична помощ, а именно извършената дейност по клинични пътеки да е отчетена при съответните условия  и ред. Ищецът е отчел надлимитната си дейност само по електронен път, съобразно чл.35, ал.1 от договора. Съобразно уговореното, касата следва да заплати надлимитните дейности само, ако са надлежно по предвидения ред и срок с финансовоотчетни документи /чл.36 и чл.44 от договора/.

По същество моли решението на съда в оспорената му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени като неоснователни. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

            Въззиваемата страна „АМЦСМП СВЕТА ПЕТКА“ ООД с писмен отговор, чрез адв.Е., оспорва жалбата като неоснователна.

Излага, че решението в оспорената му част е правилно, законосъобразно и постановено въз основа на събраните по делото доказателства. В същото е констатирано извършването на нарушения от страна на РЗОК както на конституцията на РБългария, така и на основни закони, касаещи отношенията между страните. Всички изложени в жалбата аргументи обосноваващи неоснователността на предявените искове не могат да отменят факта, че е налице един гласуван в противоречие със закона от ръководството на НЗОК лимит за броя на прегледи, които да бъдат изплащани от касата и забрана да се изплащат всички надлимитни дейности. При приемане на отчетите РЗОК първо преглежда всички осъществени прегледи за съответния отчетен период и след това определя кои от тях да бъдат включени в месечната фактура по изплащане. Липсата на част от извършените прегледи във фактурите за съответните периоди е резултат от разпореждането на РЗОК, а не поради недобросъвестност на изпълнителя.

По същество моли съда да отхвърли жалбата, потвърди решението в оспорената му част и му присъди направените по делото разноски.

В съдебно заседание въззивникът „АМЦСМП СВЕТА ПЕТКА“ ООД, чрез адв.Е., поддържа жалбата си и оспорва тази на насрещната страна. Претендира и присъждане на направените разноски.

В съдебно заседание въззиваемата страна НЗОК, чрез нач.отдел Й, оспорва жалбата на насрещната страна и поддържа тази подадена от него. Претендира присъждане на направените разноски.

Съдът намира производството за редовно и допустимо – подадената ВЖ е депозирана от надлежна страна, в срока за обжалване на решението и при спазване на останалите изисквания за редовност.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

            Производството пред ВОС е образувано по предявени искове от „АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД срещу НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА за заплащане на сумата от 72360.00лв., представляваща общ сбор на стойност на 201бр., извършени медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131 по договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури формирана както следва: сумата от 1800.00лв. по фактура №798/04.02.2016г. за 5бр. процедури; сумата от 9000.00лв. по фактура №800/10.03.2016г. за 25бр. процедури; сумата от 11160.00лв. по фактура №801/11.04.2016г. за 31бр. процедури; сумата от 720.00лв. по фактура №802/26.05.2016г. за 2бр. процедури; сумата от 23040.00лв. по фактура №810/07.07.2016г. за 64бр. процедури; сумата от 1080.00лв. по фактура №811/04.08.2016г. за 3бр. процедури; сумата от 9360.00лв. по фактура №816/04.11.2016г. за 26бр. процедури; сумата от 16200.00лв. по фактура №817/05.12.2016г. за 45бр. процедури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 24.01.2019г. до окончателното й изплащане.

Предявените искове са с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 59 от ЗЗО и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

            Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

            Не е налице спор относно фактите по делото, установени надлежно при разглеждане на производството пред ВОС, както следва:

Между НЗОК и „Амбулатория – медицински център за специализирана медицинска помощ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД е сключен договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури, по силата, на който ищецът, в качеството на изпълнител се е задължил да оказва на здравноосигурените лица и на лицата по §8, ал.1 от Закона за бюджета на НЗОК, медицински дейности по приложение №7, към чл.1 от Наредба №2/2016г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК и посочени в приложение №12, а именно амбулаторна процедура 19 „оперативно отстраняване на катаракта“. Възложителят, РЗОК се е задължил да заплаща извършената и отчетена дейност при условията, в сроковете и по реда определени по в решението /чл.4, ал.1 от договора/.

За периода на действие договорът е бил изменян в частта по Приложение №2, в което са определени стойностите на медицинските услуги с представените по делото 11 броя анекси /л.135-165/.

За времето от месец 01.2016г. до месец 01.2017г. ищецът, в качеството си на изпълнител, е извършил 201бр. медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131, с единична стойност 360лв.

Във връзка с извършените дейности са издадени фактура №798/04.02.2016г. за 5бр. процедури на стойност 1800.00лв., фактура №800/10.03.2016г. за 25бр. процедури на стойност 9000.00лв., фактура №801/11.04.2016г. за 31бр. процедури на стойност 11160.00лв., фактура №802/26.05.2016г. за 2бр. процедури на стойност 720.00лв., фактура №810/07.07.2016г. за 64бр. процедури на стойност 23040.00лв., фактура №811/04.08.2016г. за 3бр. процедури на стойност 1080.00лв., фактура №816/04.11.2016г. за 26бр. процедури на стойност 9360.00лв., фактура №817/05.12.2016г. за 45бр. процедури на стойност 16200.00лв., които не са заплатени.

 Не е спорно между страните и обстоятелството, че исковата сума е формирана от надвишаване на месечните стойности по клинична пътека съобразно договора за процесната 2016 година.

Повдигнатият пред настоящата инстанция въпрос е налице ли са основания за заплащане, респ. за отказ за такова на стойността на процесните клинични пътеки, обосновано със сключения между страните договор и въведените лимити на плащанията за осъществяване на болничната медицинска помощ, заплащана от бюджета на НЗОК.

За да даде отговор на същия, съдът съобразява нормативната уредба, действала за процесния период и послужила като основание за сключване на договора за 2016г. между страните по делото. 

Съгласно чл.52 от Конституцията на РБ гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. Този закон е Закона за здравното осигуряване, който предвижда, че задължителното здравно осигуряване се осъществява от НЗОК и от нейните териториални поделения – РЗОК и представлява дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности. Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК /чл.2, ал.1/.

Обхватът на медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване е определен в чл.45 и сл. от ЗЗО, а конкретния ред за предоставяне на медицинската помощ се урежда от Националния рамков договор и сключените въз основа на него индивидуални договори между изпълнителите и съответната РЗОК /чл.46 от ЗОО/. Съобразно чл.55а от ЗОО (в редакцията му към процесния период - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) НЗОК договаря и закупува за здравноосигурените лица медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година.

С последния се определят размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и разходите по бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по здравноосигурителните плащания, подробно разписани в чл.29 от ЗОО, обхващащи и годишните стойности на разходите за отделните видове медицинска помощ, изплащана от НЗОК. От своя страна, съобразно чл.4 от ЗБНЗОК за 2016г., НЗОК е компетентна да определи, в рамките на стойностите по чл.1, ал.2, ред 1.1.3.5.1, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7 за прилагане на чл.55а от ЗЗО и на Националния рамков договор за медицинските дейности за съответната година годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци за всяка РЗОК, която от своя страна определя стойностите за дейностите по договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ, разпределени по месеци. Предвидено е, също така, изпълнението на дейностите да се контролира по месеци и да се коригира на тримесечие в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НЗОК. Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл.55а от ЗЗО и стойностите по ал. 1, т. 2 от изпълнителите на болнична медицинска помощ се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016 г., а ако не е приет такъв – в решението по чл.54, ал.9 от ЗЗО.

С оглед така очертаната правна рамка, съдът намира, че при осъществяване на дейностите по предоставяне на болнична медицинска помощ заплащането на същата се извършва в рамките на предварително определен по месеци, тримесечия и за годината бюджет. Коригиране на месечните стойности е възможно само в рамките на предварително определения бюджет и по предвидения в правилата ред.

За процесния период, 2016г., отношенията между страните са се уреждали и от приетите: Национален рамков договор за 2015г., сключен между НЗОК и БЛС /обн., ДВ, бр.6/2015г., в сила от 01.01.2015г./ и Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на Надзорния съвет на НЗОК /обн., ДВ, бр.25/31.03.2016г., в сила от 01.04.2016г., с изкл. на пар.2, ал.1, т.1 и 2/, на основание 54, ал.8 от ЗЗО; Методиката за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от ЗЗО, както и „Правила за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1, ал.2 и ал.З от ЗБНЗОК за 2016г." /л.107 114/.

Предвиденото в законите ограничение в заплащането на оказваната от изпълнителите болнична медицинска помощ е разписано и в подписания между страните по делото договор, както и в приетите за съответната година правила за прилагане на чл.4 от ЗБНЗОК за 2016г. В същите изрично е предвидено, че възложителят закупува от изпълнителя дейностите по договора в рамките на договорените стойности и обеми. Изпълнителите не могат да отчитат с финансово-отчетни документи, дейности на стойност, надвишаваща стойностите за съответния месец в приложение №2 към договорите. Надвишаването на лимитите следва да се заяви по нарочно предвидена процедура, като приоритет за заплащане е даден на дейностите извършени при оказване на спешна медицинска помощ.

            С оглед на изложеното съдът намира, че въведените с договора ограничения на обемите на заплащане на болнична помощ, съответстват на законодателните такива. Финансовата рамка, очертана от ЗБНЗОК, става задължителна за самия изпълнител на болнична помощ след индивидуално договаряне и сключване на договор. Още повече, че в чл.65 и чл.66 от договора изпълнителят се е задължил да възстанови на възложителя получените без основание суми, сред които са и тези за проведени лечения извън определените лимити и разрешените надвишения, по реда и условията на договора /така в решение по адм. д. № 13491/2016 г., VI о./.

            Съдът намира, че определянето на финансова рамка/ограничение на заплащането на предоставената болнична медицинска помощ по процесния договор не противоречи на нормативната уредба, нито на разписаните в ЗЗО права на пациентите за право на свободен достъп при условията на равнопоставеност до тази медицинска помощ. Здравно осигурените лица имат право да получат медицинска помощ в друго лечебно заведение, предвид въведеното в чл.4, ал.2 от ЗОО право на свободен избор валидно за цялата територия на страната, което не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания, респ. да се включат в листа на чакащите за планираните медицински дейности в конкретното лечебно заведение, доколкото не се твърди спешност на търсената и предоставена медицинска помощ. В този смисъл е и решение по к.д.№12/2016г. на КС, както и практиката на административните съдилища по приложение на ЗЗО, част от която е обективирана в решения по адм.д.№ 3195/2013 г., VI о. на ВАС; адм. д. № 4014/2013 г., VI о. и адм. д. № 11201/2017 г., VI о на ВАС.

            Допълнителен аргумент за липса на пречки за лимитиране на медицинските дейности, които се заплащат от бюджета на НЗОК по задължителното здравно осигуряване, е обстоятелството, че към датата на сключване на процесния договор за 2016г. са отменени разпоредбите на чл.55, ал.3, т.5 и 6 от ЗОО предвиждащи забрана в националните рамкови договори да установяват изисквания за максимален брой извършвани дейности и разпределение на квоти за изпълнителите на такива дейности в специализираната извънболнична и в болничната помощ /ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016г./, както и ограничение в обема и разпределението на извършваните дейности между лечебните заведения (ДВ, бр. 48 от 2015г.). В сила е и разпоредбата на чл.51 от ЗЗО, според която медицинската помощ извън обхвата на чл.45 и договореното в НРД, както и разходите за клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия не се закупува от НЗОК.

            От друга страна, в тежест на ищеца, в качеството му на изпълнител по договора, който е превишил лимитите за съответния период, е да представи доказателства за наличие на обстоятелства от обективно естество, които са довели до това превишение, с цел осигуряване на медицинско обслужване на лицата ползващи задължителното здравно осигуряване, а именно: проведените лечения и медицински дейности да са имали спешен порядък, респ. да не е било възможно формиране на листа на чакащите.

            В конкретния случай по делото не са събрани доказателства, нито са наведени твърдения за наличие на такива обективни предпоставки за оказване на медицинските дейности над определените лимити, поради което и не са налице основания за заплащането им.

За пълнота на изложението следва да се посочи още, че процесният договор е сключен на 26.05.2016г. и съгласно пар. 2, т.2 от ПЗР влиза в сила от 01.04.2016г., поради което същият обхваща и е основание за заплащане на дейностите по оказване на болнична медицинска помощ за периода от м.04.2016г. до м.12.2016г. Дейностите, които излизат от времевия обхват на договора намират своето основание за плащане по предходния сключен между страните договор, в какъвто смисъл е и направеното в отговора възражение. Претенцията за заплащане на стойността на предоставените дейности за периода м.01. – м.03.2016г. е неоснователен и на изложеното основание.

Водим от горното, съдът намира, че решението на ВОС в осъдителната му част следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което исковете да бъдат отхвърлени като неоснователни. Решението следва да бъде отменено и в частта, с която в полза на „Амбулатория – медицински център за специализирана медицинска помощ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД са присъдени направените разноски, съразмерно уважената част от исковете.

Решението в останалата му част следва да бъде потвърдено.

На основание чл.78 от ГПК и направеното искане въззивникът „Амбулатория – медицински център за специализирана медицинска помощ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД следва да бъде осъден да заплати на НЗОК сумата от 1458лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 555/19.06.2019г. по т.д.№93/2019г. на ВОС в частите, с които НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БУЛСТАТ 121858220, със седалище гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ №1 е осъдена да заплати на „АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД, ЕИК 103507287, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Професор  д-р Георги Георгиев“ №4 сумата от 50400лв., представляваща общ сбор на стойност на извършени медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131 по договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури формирана както следва: сумата от 720.00лв. по фактура №802/26.05.2016г. за 2бр. процедури; сумата от 23040.00лв. по фактура №810/07.07.2016г. за 64бр. процедури; сумата от 1080.00лв. по фактура №811/04.08.2016г. за 3бр. процедури; сумата от 9360.00лв. по фактура №816/04.11.2016г. за 26бр. процедури; сумата от 16200.00лв. по фактура №817/05.12.2016г. за 45бр. процедури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 24.01.2019г. до окончателното й изплащане на основание чл. 79, ал.1, пр.1 от ЗЗД, вр. чл.59 от Закона за здравното осигуряване, както и сумата от 2016лв., представляваща сторени съдебно деловодни разноски и адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.1 от ГПК, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявените от „АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД, ЕИК 103507287, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Професор  д-р Георги Георгиев“ №4 срещу НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БУЛСТАТ 121858220, със седалище гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ №1 искове за заплащане на сумата от 50400лв., представляваща общ сбор на стойност на извършени медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131 по договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури формирана както следва: сумата от 720.00лв. по фактура №802/26.05.2016г. за 2бр. процедури; сумата от 23040.00лв. по фактура №810/07.07.2016г. за 64бр. процедури; сумата от 1080.00лв. по фактура №811/04.08.2016г. за 3бр. процедури; сумата от 9360.00лв. по фактура №816/04.11.2016г. за 26бр. процедури; сумата от 16200.00лв. по фактура №817/05.12.2016г. за 45бр. процедури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 24.01.2019г. до окончателното й изплащане на основание чл. 79, ал.1, пр.1 от ЗЗД, вр. чл.59 от Закона за здравното осигуряване.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 555/19.06.2019г. по т.д.№93/2019г. на ВОС в частта, с която са отхвърлени предявените от „АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД, ЕИК 103507287, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Професор  д-р Георги Георгиев“ №4 срещу НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БУЛСТАТ 121858220, със седалище гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ №1 искове с правно основание чл. 79, ал.1, пр.1 от ЗЗД, вр. чл.59 от ЗЗО и чл.86 от ЗЗД за заплащане на сумата за разликата над 50400лв. до пълния предявен размер от 72360.00лв., представляваща общ сбор на стойност на извършени медицински дейности по амбулаторна процедура 19 – „оперативно отстраняване на катаракта“ по клинична пътека №131 по договор №031890/26.05.2016г. за извършване на амбулаторни процедури формирана както следва: сумата от 1800.00лв. по фактура №798/04.02.2016г. за 5бр. процедури; сумата от 9000.00лв. по фактура №800/10.03.2016г. за 25бр. процедури; сумата от 11160.00лв. по фактура №801/11.04.2016г. за 31бр. процедури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 24.01.2019г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „СВЕТА ПЕТКА“ ООД, ЕИК 103507287, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Професор  д-р Георги Георгиев“ №4 да заплати на НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БУЛСТАТ 121858220, със седалище гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ №1 сумата от 1458лв., представляваща направените по делото разноски пред настоящата инстанция, на основание чл.78 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: