Р Е Ш Е Н И Е

 

206 /Варна, 03.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. АРАКЕЛЯН

          ЧЛЕНОВЕ:                             А. БРАТАНОВА

М. НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 579/2019 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от Б. В. Н., действащ в качеството на вписан управител на «БГ ИНВЕСТЪМНТ» ООД против Решение № 689/19.07.2019 год., постановено по т.д.№ 932/2019 год. по описа на ВОС, с което е потвърден отказ рег.№ 20190514165208-2/20.05.2019 г., постановен по заявление вх.№ 20190514165208 на БГ ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 148042120, Варна, представлявано от управителя Б. Н., за вписване на промени в персоналния състав на дружеството с изключване на съдружника Н. Х., гражданин на И., по реда на чл.126 ТЗ като съдружник и освобождаването и като управител съгласно чл.141 ТЗ, на основание чл.25 ЗТРРЮЛНЦ.

Предявената жалба е редовна и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е с правно основание чл.25 от ЗТР.

Пред ТР се претендира вписване на промени в персоналния състав на „БГ Инвестмънт“ ООД, изразяващи се в изключване на съдружника Н. Х. при условията на чл.126 ТЗ. Изключеният съдружник е чуждестранен гражданин. Наличните данни в ТР не сочат конкретен адрес на местожителство на съдружника в И..Подобни данни не се съдържат както при учредяване на дружеството, така и  при последащи заявени и вписани промени в статута на дружеството.

Претендира се още вписване на промени в представителството на ЮЛ, изразяващи се в заличаването на Н. Х. като управител.

За да потвърди отказа на ДЛР, ВОС е приел, че съгласно изричната разпоредба на  чл.21, ал.3 от Наредба №1/2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТР се предвижда изискване към документите по заявление за вписване на персонални промени като резултат от изключване, вкл. на промени в представителството,  да се приложат и: поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т.1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание; както и  предупреждението за изключване по чл.126 ТЗ. Пред длъжностното лице не са представени документи в изпълнение на изискванията на Наредбата, удостоверяващи спазване на процедурата по изключване на съдружник. Представените имейли до изключения съдружник не удостоверяват изявление на дружеството за изключването му, а касаят други техни дружествени дела. Към преписката липсват доказателства за връчване на съдружника Н. Х. както на предупреждение за изключването, така и на покана за ОСС. И двете изявления – поканата и предупреждението са изпратени на адреса на управление на дружеството, макар техен адресат да е не дружеството, а съдружникът – чуждестранно физическо лице.

Решението е правилно.

В регистърното производство не са представени доказателства за надлежно връчване на предупреждение до съдружника за изключване, вкл. покани за свиканото ОС с предмет изключване на съдружника и прекратяване на мандатните му функции като управител. Регистърното производство има строго формален характер, респ. в тежест на заявителя е да установи редовното възникване на заявените обстоятелства, вкл. да представи надлежни доказателства, които установяват настъпилите промени.

Доводите във въззивната жалба, че съдружникът Н.Х. няма известен адрес, доведен до знанието на дружеството, не може да обуслови различни правни изводи.  Адресът на местожителство на съдружника не е обстоятелство, което подлежи на заявяване и вписване в ТР.  Обезпечаването на надлежни данни, осигуряващи комуникация и връчване на съобщения, е задължение на всички участници в ООД. Изцяло на тяхната договорна свобода е предоставен и въпроса по какъв начин ще се осъществи връчването на фирмената документация, така че да се обезпечи надлежното функциониране на ЮЛ. Съдружникът Н. Х. не е предоставил адрес за кореспонденция, но и останалите съдружници са избрали да встъпят в договорни отношения с него при липса на каквито и да е индиции за постоянен или настоящ адрес.

В допълнение на горното, представените по делото доказателства сочат, че оставащите съдружници разполагат с електронен адрес на Н.Х.. При невъзможност да се изпълнят изискванията на чл.27.1 от дружествения договор, връчването на покана за ОС може да бъде по всички подходящи начини /Решение № 74 от 14.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 633/2010 г., I т. о., ТК/ , а съобразно изричната разпоредба на чл. 3, ал.2 ЗЕДЕУУ писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление. Уведомяването чрез електронната поща съставлява допустим способ за връчване на съобщения, но същият не е използван за отправянето на предупреждение за изключване и покана за проведеното ОС.

Така мотивиран съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 689/19.07.2019 год., постановено по т.д.№ 932/2019 год. по описа на ВОС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                             ЧЛЕНОВЕ: