Р Е Ш Е Н И Е

 

31 / 04.02.2016 г.,  гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 58/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от И.Т.П. срещу решение № 10/07.01.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1929/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20151126122650-3/02.12.2015 г. за вписване промени по партидата на дружеството «КАЧАМАК» ООД, заявени със заявление вх.№ 20151126122650. Поисканите промени са за промяна в представителството чрез заличаване на досегашния управител и вписване на нов управител и промяна в адреса на управление, както и за промяна в състава на съдружниците поради прехвърляне на дружествени дялове от „Рубаят” ООД на „Фуудс поинт” ООД и обусловената от това промяна в организационната форма на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала оставащия съдружник „Фуудс поинт” ООД.

Твърди се в жалбата, че извода на съда не кореспондира със закона, тъй като удостоверяването на подписите на лицата в договора за продажба на дялове е осъществено от нотариуса след изрично отбелязване, че тези лица са се подписали в качеството си на представляващи на съдружниците. Направената добавка от помощник-нотариуса на данни от личните карти в ръкописен текст не поставя под съмнение самоличността на подписалите се. Дори и да се приеме, че тези поправки са недействителни то за валидността на договора би било достатъчно идентифицирането на лицата с техните ЕГН. Практически невъзможно е да се изпълни указанието на длъжностното лице, тъй като оригиналния документ е в ТР, а нотариуса няма как да направи поправка на копие. Длъжностното лице е следвало да направи преценка дали и без добавените данни от помощник-нотариуса договора е редовен от формална страна.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „Качамак” ООД гр.Варна промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно за промяна в представителството чрез заличаване на досегашния управител и вписване на нов управител и промяна в адреса на управление, както и за промяна в състава на съдружниците поради прехвърляне на дружествени дялове от „Рубаят” ООД на „Фуудс поинт” ООД и обусловената от това промяна в организационната форма на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала оставащия съдружник „Фуудс поинт” ООД.

         Съгласно разпоредбите на чл.15 ЗТР проверката, която длъжностното лице по регистрацията, респективно съда извършва е дали вписването е поискано от оправомощено лице, като кръгът на лицата, които могат да поискат това е изчерпателно посочен и не може да се тълкува разширително. В конкретния случай искането е направено от лице, което е от кръга на лицата, които могат да поискат вписване, заявлението е придружено с декларация и такса, обстоятелствата са от категорията обстоятелства, които подлежат на вписване, поради което длъжностното лице следва да извърши проверка дали заявеното обстоятелство е валидно възникнало с оглед представените доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 1 от ЗТР длъжностното лице следва да извърши проверката за законосъобразност на искането за вписване единствено въз основа на представените към заявлението писмени доказателства и тяхната редовност от външна страна, като прецени дали заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установява от представените доказателства.

Производството е охранително, поради което в него не могат да се събират доказателства, установяващи редовността на представените документи.

За установяване на обстоятелството прехвърляне на дружествени дялове законът изисква представянето на договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписа. Пред длъжностното лице по регистрацията е представен договор с нотариална заверка на подписите, като същият следва да се прецени по своята редовност от външна страна.

Нотариалното удостоверяване на подписите се извършва съобразно чл.590 ГПК по правилата на чл.580 ГПК доколкото няма особени правила, като съгласно чл.576 ГПК нищожно е нотариалното удостоверяване когато при неговото извършване са били нарушени чл.578, ал.4 , чл.579, чл.580, т.1,3 и 4 и 6, чл.582, 583, чл.589, ал.2 ГПК. Чл.580, т.3 изисква документа да съдържа пълното име, единния граждански номер на лицата, които са участвували , както и номера, датата и мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност. Нормите са от императивен характер, тъй като са в защита на публичния интерес. Изискването за съдържаните в текста на документа на документа за самоличност е поставено, за да се извърши от нотариуса проверка на самоличността на лицата, които подписват, за да се извърши нотариалното удостоверяване. В настоящето производство проверката е строго формална, а е видно, че в текста на документа е извършено дописване на документите за самоличност, без да е извършено отбелязване, че добавката е направена от нотариуса. При извършена добавка, за която не е налице сигурност относно авторството не може да се направи категоричен извод дали документът е подписан в първоначалния му вид или поправките са направени след подписването, поради което при невъзможността да се събират доказателства, установяващи този факт следва да се приеме добавката за неписана, което води до нищожност на нотариалното удостоверяване.

            Към настоящия момент проверката по доказателствата води до извод, че представеният договор за продажба на дружествени дялове не е представен в изискуемата форма, поради което и жалбата срещу отказа е неоснователна.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 10/07.01.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1929/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20151126122650-3/02.12.2015 г. за вписване промени по партидата на дружеството «КАЧАМАК» ООД, заявени със заявление вх.№ 20151126122650.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: