ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

                                         570                                                      27.08.2013          

Апелативен съд  град Варна                                търговско отделение

В   закрито  заседание в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ* З*

                                                     ЧЛЕНОВЕ* Н*

                                                                 К* Г*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело номер 580 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Е*”ООД със седалище гр. Варна срещу определение № 3017/25.07.2013 г. постановено по т.д.44/2013 г. на Варненския окръжен съд с което производството по делото след възобновяването му е прекратено поради недопустимост на иска.

Наведени са доводи за незаконосъобразност на акта, поради което се иска отмяната му.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1 ГПК от надлежна страна срещу подлежащ на разглеждане по настоящия ред процесуален ред съдебен акт и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да прекрати производството по делото, първоинстанционният съд е приел, че предявеният иск е недопустим. Настоящият състав споделя мотивите на окръжния съд, че правото да бъде оспорено поради нищожност изпълнителното основание – спогодба въз основа на която е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 т. 3 ГПК от 19.11.2012 г. по ч.гр.д. 16757/2012 г. на ВРС XXXI състав е преклудирано.

Доводите, че иск за нищожност по чл. 26 ЗЗД може да се предявява безсрочно и не се обхваща от преклузията на правото не намират опора в закона. Защитата срещу материалноправната незаконосъобразност на заповедта за изпълнение /липсата на задължението на длъжника по отношение на което е издадена заповед за изпълнение/, може да се реализира чрез възражение по реда на чл. 414 ГПК или чрез отрицателния установителен иск по чл. 424 ГПК. Видно от окончателното определение № 325/230.04.2013 г. постановено по ч.т.д.2002 по описа за 2013 г. на ВКС т.к. I т.о. възражението е подадено след изтичане на едномесечния срок от редовното уведомяване на дружеството – длъжник в лицето на вписания управител Л* К*, който го е представлявал самостоятелно към момента на връчването на заповедта, поради което е преклудирано и самото процесуално право на длъжника да възрази по реда на чл. 423 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение. Не са налице и предпоставките за провеждане на отрицателния установителен иск по чл. 424 ГПК. След изтичане на този срок длъжникът не може да релевира по исков ред възражения срещу съществуването на дълга. По отношение на незаявените обстоятелства се проявява стабилизиращия ефект на неоспорената заповед. С това законодателно разрешение по новоприетия приетия ГПК, приложим от 2008 г., на практика се получава ефект на окончателно разрешен правен спор относно съществуване на вземането след изтичане на срока по чл. 423 ГПК. Заявените за първи път с исковата молба по процесния спор  фактически основания за нищожност на спогодбата като извънсъдебно изпълнително основание са преклудирани и като недопустими не подлежат на разглеждане.

Поради изложеното обжалваното определение е законосъобразно.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3017/25.07.2013 г. постановено по т.д.44/2013 г. на Варненския окръжен съд с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявените от „Е*” ООД при условията на евентуалност искове срещу „Г*” ООД с правно основание чл. 26 ал. 2 ЗЗД и чл. 26 ал. 1 ЗЗД и чл. 152 ЗЗД за прогласяване нищожността на спогодба с нотариална заверка на подписите от 07.11.2012 г. .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в eдноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

Председател:                                    Членове: