ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                  28.10.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  28-и октомври                                                                Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                              ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 580 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 вр. чл. 278 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от Н.К.К. -ищец по т.д. № 1431/2015год. на ВОС, против определение № 1882/02.06.2016год. с което е прекратено производството по делото като недопустимо.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено.

Насрещната страна „Варнаком”ЕООД, чрез процесуален представител, изразява становище за неоснователност на частната жалба.

        Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалването и е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Производството пред ВОС е образувано по Искова молба на жалбоподателя в качеството му на кредитор в производството по несъстоятелност на „Вандом”ООД /в нес./, срещу цитираното дружество и „Варнаком”ЕООД гр.Бургас, чрез която са предявени искове с правно основание чл.647 ал.1, т.1 и 6 ТЗ за признаване за относително недействителни по отношение на кредиторите на несъстояятелността, на издадените на 08.05.13год. и на 01.07.13год. от дружеството в несъстоятелност в полза на втория ответник записи на заповед съответно за сумата 500 000лв. и за сумата 400 000лв.

С обжалваното определение, съдът е прекратил прозводството по исковете, като недопустими, по изложени съображения. Основните са, че  при уважаване на иска, това не би се отразило на масата на несъстоятелността, както и че ищецът не е предявил иск по специалния ред-чл.694 ТЗ, за установяването на несъществуването на така приетото на друг кредитор вземане.

Определението е законососъобразно.

С оглед характера на частната жалба, съдът дължи  произнасяне по допустимостта на прекратеното производство по чл. 649 вр.чл.647 ал.1 т.1 и т.6 ТЗ.

В индивидуалната специфика на настоящото производство съдът съобразява безспорния, както за страните, така и за съда, факт – предмет на

производството по чл. 647 ал.1ТЗ са претенции за признаване за относително недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, на издадените на 08.05.13год. и на 01.07.13год. от дружеството в несъстоятелност в полза на „Варнаком”ЕООД записи на заповед съответно за сумата 500 000лв. и за сумата 400 000лв.  Твърди се от ищеца, че записите на заповед са безвъзмездни.

Ищецът няма правен интерес от така предявената искова претенция, поради следните съображения:

Предявените искове са с правно основание чл.649 вр.чл.647 ал.1 т.1 и т.6 ТЗ:

Изброените в чл.649 ал.1 ТЗ отменителни искове са предназначени единствено за попълване на масата на несъстоятелността-/арг. И заглавието на глава четиридесет и първа-Раздел І-ви „Попълване на масата на несъстоятелността”/.  Попълване на масата на несъстоятелността означава да бъдат върнати в имуществото на длъжника имущества и имуществени права, с които същият се е разпоредил, при определени от закона хипотези. Безспорно, при уважаване на исковете за обявяване на относителната недействителност на атакуваните с иска сделки, поради техния абстрактен и безвъзмезден характер, в масата на несъстоятелността не би се върнало никакво имущество. Относно твърдението, че в резултат на тези сделки се постига изкуствена задлъжнялост на длъжника:-Доколкото вече е постановено решение за откриване на производството по несъстоятелност, това обстоятелство е без значение.

Предвид изложеното, предявените искове са недопустими.

Всичко това мотивира правният извод на настоящата съдебна инстанция, че първоинстанционният съд е бил сезиран с недопустими искове, производствмото по които следва да бъде рекратено.

         Като е обосновал аналогичен краен извод по мотиви, сходни с изложените, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено

         Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

        

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 1882/02.06.2016 г. с което е прекратено производството по т.д. №1431/2015 г. по описа на Варненски  окръжен съд-ТО.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.                 2.