Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№24

 

Гр.Варна, 18.01.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в публичното съдебно заседание на осемнадесети декември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                           МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          При участието на секретаря Десислава Чипева   

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 581 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „Техник Енерджи“ ЕООД със седалище гр.Варна и Н.М.И. *** срещу решение № 481 от 19.06.2018г. по търг.дело № 1531/16г. по описа на Варненски окръжен съд, в частите му, с които:

 е прието за установено в отношенията между страните по иска с правно основание чл.71 от ТЗ, че „Док Интернешънъл КБ“ ЕООД е съдружник и притежава 25 дружествени дяла, всеки с номинална стойност 100лв. от капитала на ответника „Техник Енерджи“ ООД;

е прието за установено в отношенията между страните по иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, че Н.М.И. не е собственик на 25 дружествени дяла с номинална стойност 100лв. от капитала на „Техник Енерджи“ ООД;

са отменени решенията на едноличния собственик на капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД, обективирани в протокол от 11.10.2016г. за приемането на Н.М.И. като нов съдружник, за одобряване на нов учредителен акт по предявен иск с правно основание чл.74 от ТЗ;

е прието за установено в отношенията между страните по иск с правно основание чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ, че по заявление вх.№ 20161011140933  по партидата на „Техник Енерджи“ ЕООД, водена в търговския регистър са вписани на 17.10.2016г. несъществуващи обстоятелства: прехвърляне на 50 дружествени дяла всеки с номинална стойност 100лв. от И.М.С. на Н.М.И. от капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД, вписване на Н.М.И. като едноличен собственик на капитала и обявяване на нов учредителен акт.

Оспорват като неправилни изводите на съда, че с факта на сключване на договора за покупко-продажба на дружествените дялове е настъпил вещно-транслативния ефект, поради което и ищецът е станал собственик на дружествените дялове, описани в договора. Изразяват несъгласие с извода на съда, че фактическият състав на чл.87 от ЗЗД не е осъществен поради липса на отправено писмено предизвестие за разваляне, с което да е предоставен подходящ срок за изпълнение на задължението. Оспорват и извода за изправност на ищеца като купувач по договора от 16.09.2016г. с оглед извършеното тълкуване на съдържанието на договора, от което е установено, че същият има характер на разписка.

Твърдят че в настоящата хипотеза следва да се съобрази не само вещното действие на прехвърлянето на дружествени дялове, но и да се отчете действието на вписването в ТР, а именно дали то оказва влияние върху правните последици и е част от фактическия състав, за да е налице валидно възникнало прехвърляне. Твърдят че по аргумент от чл.7 от ЗТР вписването в ТР има оповестително и декларативно действие, тъй като вписаното обстоятелство се смята че е станало известно за третите добросъвестни лица от момента на вписването. Сочат че в чл.7 ал.2 от ЗТР е предвидена възможността третите лица да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, дори и вписването да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването. Поради което и твърдят че в конкретни хипотези, когато законът разпорежда пораждане на действие след вписването, вписването е част от фактическия състав, условие за действителност на извършеното разпореждане, а именно на вписването е придадено конститутивно действие.

Твърдят че когато всички дружествени дялове принадлежат на едно и също лице – едноличен собственик на капитала, това лице решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в съответната за решенията форма – чл.147 от ТЗ и няма пречка това лице да се разпореди с дружествените си дялове от капитала на дружеството в полза на друго лице в предвидената от закона форма – с нотариална заверка на подписите на договора и вписване в търговския регистър. Твърдят че изискването за вписване е императивно по аргумент от чл.119 ал.2 във връзка с чл.140 ал.2 във връзка с ал.1 и чл.140 ал.4, като същото е част от фактическия състав за настъпването на правните последици. Твърдят че хипотезата на правната норма предполага осъществяване на факт който да не може да предизвика последици преди вписването, а само след вписването.

Излагат че към момента на оспореното вписване – 11.10.2016г. като едноличен собственик на капитала е вписана И.С. и третите лица могат да се позовават на това обстоятелство, дори то да не съществува. В същото време те не могат да се позовават на извършеното прехвърляне на дялове от 16.09.2016г. в полза на ищеца, тъй като не е извършено вписване на това обстоятелство и законът изрично предвижда то да породи действие след вписването. Твърдят че ищецът също не може да се позовава на това прехвърляне поради непълното осъществяване на фактическия състав за възникването му, респективно за действието му. Поради което и твърдят че последиците от договора за продажба от 16.09.2016г. не са настъпили и че ищецът не е придобил собствеността върху процесните 25 дяла от капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД, поради което и съгласието за сключване на последващата сделка не е необходимо. Твърдят, че повторната продажба от 11.10.2016г. е произвела транслативен ефект.

Твърдят че ищецът не е ангажирал по делото годни доказателства в подкрепа на твърденията си за заплащане на цената по договора от 16.09.2016г. Сочат, че съгласно изслушаната по делото експертиза извършените в тази насока записвания в счетоводството на ищеца датират след образуване на производството, поради което и твърдят че същите са съставени за целите на процеса. Твърдят че изявлението за разваляне е направено без предоставяне на подходящ срок доколкото поради забавата на длъжника изпълнението е станало безполезно.

Твърдят че след собственик на коментираните 25 дяла е Наталия М., а не ищецът, то последният не е придобил качеството на съдружник в „Техник Енерджи“ ЕООД, поради което и за него не е налице възможност да атакува взетите решения по реда на чл.74 от ТЗ.

Молят съда да отмени решението на първоинстанционния съд в обжалваните му част и да постанови друго, с което да  отхвърли предявените срещу тях искове. Претендират направените по делото разноски за двете инстанции. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбата и молят съда да я уважи като отмени обжалваното решение и отхвърли предявените срещу тях искове. Претендират направените по делото разноски.

Въззиваемата страна „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД със седалище гр.Стара Загора, в депозиран в срока по чл.263 ал.1 от ГПК отговор, изразява становище за неоснователност на подадената жалба  и моли съда да потвърди обжалваното решение, претендира направените по делото разноски. В депозирана за съдебно заседание писмена молба от процесуален представител, изразява становище за неоснователност на подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното решение.

Въззивният съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и съобразно предметните предели на въззивното производство, приема за установено следното:

Не са спорни пред въззивна инстанция следните факти и обстоятелства:

Към 10.09.2016г. „Техник Енерджи“ ЕООД е вписано в търговския регистър с едноличен собственик на капитала И.М.С., притежаваща 50 дяла по 100лв. всеки.

Между И.М.С. и въззиваемото дружество „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД е сключен договор за прехвърляне на 25 дяла по 100лв. всеки, представляващи 50 % от капитала „Техник Енержди“ ЕООД. Нотариалните заверки на подписите, изискуемите към датата на сключване на договора, са извършени на 10.09.2016г. и на 16.09.2016г. Представени са протоколи за взети решения на едноличния собственик на капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД за прехвърляне на половината от дружествените дялове от капитала на дружеството на „Док Интернешънъл КБ“ ЕООД и приемането му като съдружник от 08.09.2016г., както и протокол от 18.09.2016г., подписан от двамата съдружници за промяна в представителството и приемане на дружествен договор. Представен и подписан от двамата съдружници дружествен договор.  

Не е спорно че прехвърлянето на половината дружествени дялове на въззиваемото дружество и промените в членския състав и представителството не са заявени от управителя на дружеството И.М.С. за вписване в търговския регистър.

На 11.10.2016г. между И.М.С. и Н.М.И. е сключен договор с нотариална заверка на подписите, по силата на който И.М.С. продава на Н.М.И. притежаваните от нея 50 дяла по 100лв. всеки от капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД. Представени са решение на С. за прехвърляне на всички дружествени дялове на Н.И., обективирано в протокол от 11.10.2016г., решения на Н.И. за запазване на съществуващото представителство на дружество и приемане на нов учредителен акт.

Прехвърлянето на дружествените дялове и промяната в едноличния собственик на капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД е вписана по партидата на дружеството с атакуваното в настоящето производство вписване № 20161017125754 по заявление вх.№ 20161011140933.

Единственият спор от фактическа страна пред въззивна инстанция е развален ли е договорът с нотариална заверка на подписите от 16.09.2016г. поради неизпълнение на задължение на купувача за заплащане на продажната цена.

В договора от 16.09.2016г. е налице изявление на продавача И.М.С., че е получила изцяло и в брой от купувача „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД уговорената между страните продажна цена на 25 дяла от капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД в размер на сумата 2 500лв. В тази част договорът има характер на разписка и представлява частен свидетелстващ документ. Тъй като удостоверява неизгодни за издателя му същият се ползва с доказателствена сила, от която обаче съдът не е обвързан а следва да я прецени по вътрешно убеждение съобразно с всички данни по делото.

Съобразно заключението на приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза от 10.05.2018г. в счетоводството на „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД договорът за продажба на дружествен дял от 10.09.2016г. е осчетоводен на 01.01.2018г. по дебита на сметка „Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия“ и кредита на сметка „Разчети със собственика“ със сума от 2 500лв. Плащания по същия договор не са осчетоводявани.

Осчетоводяване на придобития актив в счетоводството на предприятието на купувача е извършено след завеждане на делото и след допускане от съда на съдебно-счетоводна експертиза. Осчетоводяването е извършено в нарушение на принципа за текущо начисляване. Осчетоводяване на плащане по договора няма. Поради което и въззивният съд намира, че следва да бъде прието за установено по делото, че в счетоводството на „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД е е отразено сключването на договора за покупка на дружествени дялове от 16.09.2016г., но не са отразени извършените във връзка с покупката плащания. С оглед на така изложеното съдът намира, че по делото е доказано оспорването от страна на въззивниците, че продажната цена по договора от 16.09.2016г. не е заплатена от купувача.

Независимо от това обаче, въззивният съд намира, че договорът за прехвърляне на дружествени дялове от 16.09.2016г. не е развален. Неизпълнението на задължението на купувача да заплати продажната цена е основание за разваляне на договора. Договорът е писмен и на основание чл.87 ал.2 от ЗЗД може да бъде развален с отправяне на писмено предупреждение, каквото безспорно по делото не е отправяно. Изявление за разваляне на договора не е направено и в отговора на исковата молба. В отговора на исковата молба ответниците сочат че е налице неплащане на продажната цена, поради което и е сключен нов договор за прехвърляне на дружествените дялове с друго лице Н.И..

Предвид на така установеното по спорния във въззивната инстанция факт за разваляне на договора за прехвърляне на дружествения дял от 16.09.2016г. въззивният съд приема, че същият не е развален поради неизпълнение на задължението на купувача за заплащане на продажната цена по предвидения в чл.87 ал.1 от ЗЗД ред.

При така установените по делото факти въззивният съд прави следните правни изводи:

Вписване на несъществуващо обстоятелство е налице, когато е вписано обстоятелство, което не е възникнало валидно.

Непротиворечиво се разрешава в съдебната практика въпросът за действието на подлежащото на вписване в търговския регистър решение на общото събрание за приемане на нов съдружник по чл.140 ал.4 от ТЗ, а именно че по отношение на съдружниците и на органите на дружеството то настъпва веднага. С оглед незабавното действие на решението за приемане на нов съдружник решението на едноличния собственик на капитала И.С., обективирано в протокол от 08.09.2016г., представен по делото и инкорпорирано в прехвърлителната сделка от 16.09.2016г., в отношенията между страните следва да се приеме че въззиваемото дружество „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД е съдружник в „Техник Енерджи“ ООД притежаващо половината от дружествените дялове. Независимо че прехвърлянето на дружествените дялове и промяната в членския състав не са заявени и не са вписани в търговския регистър, същите следва да бъдат взети предвид и отчитани в дружествените дела. Поради което и въззивният съд намира че прехвърляне на дружествени дялове на трето лице, каквато е Н.И. може да бъде извършено на основание чл.129 ал.1 от ТЗ само при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник или с решение на общо събрание на съдружниците с изискуемото по чл.137 ал.3 от ТЗ мнозинство. Прехвърлянето на дружествения дял е обусловено от решение на общото събрание  за това и само при наличието на такова решение ще настъпи транслативният ефект на продажбата. Съгласието е необходимо с оглед личността на правоприемника, а не с оглед на самото прехвърляне. В конкретния казус решение на общо събрание на съдружниците на „Техник Енерджи“ ООД, в състав И.С. и „Док Интеренешенъл КБ“ ЕООД за приемане на И. за съдружник няма взето, поради което и не са налице и предпоставките за прехвърляне на дружествен дял.

Поради което и въззивният съд намира, че подлежащите на вписване обстоятелства - прехвърляне на дружествен дял от С. на И. с договор за нотариална заверка на подписите от 11.10.2016г. и приемане на И. за съдружник не са възникнали валидно, поради което и същите са несъществуващи. Предявеният иск с правно основание чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ е доказан и основателен и следва да бъде уважен.

С оглед изложените по-горе съображения на съда за действието на договора за прехвърляне на дружествен дял от 16.09.2016г.и на решението за приемането на „Док Интернешенъл КБ“ ЕООД за съдружник между съдружниците въззивният съд намира и иска за защита на членственото правоотношение по реда на чл.71 от ТЗ за доказан и основателен и следва да бъде уважен, като бъде признато по отношение на дружеството „Техник Енерджи“ ООД, че въззиваемото дружеството - купувач по договора е съдружник в дружеството, притежаващ 25 дружествени дяла от капитала.

По изложените по-горе съображения по иска с правно основание чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ въззивният съд приема за установено в настоящето производство, че Н.И. не е приета за съдружник в „Техник Енерджи“ ООД, поради което и не са налице предпоставките за прехвърляне на същата на дружествен дял. Предявеният от ищеца установителен иск е до размера на притежаваните от ищеца права на съдружник – 25 дяла от капитала, и следва да бъде уважен.

По същите съображение е доказан и основателен и иска по чл.74 от ТЗ за отмяна на взетите решение на едноличния собственик на капитала на „Техник Енерджи“ ЕООД, обективирани в протоколи от 11.10.2016г. за приемане на И. като съдружник и за одобряване на нов учредителен акт. Редовно общо събрание от двамата съдружници не е провеждано.

С оглед на така изложеното предявените искове следва да бъдат уважени и обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

По направеното искане от въззиваемата страна за присъждане на разноски по делото няма представен списък по чл.80 от ГПК и доказателства за извършване на разноски.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 481 от 19.06.2018г. на Варненски ОС по търг.дело № 1531/16г.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: