О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 636

 

гр. Варна,   17.10.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев ч.в.т.д. № 582 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и следв. ГПК вр. чл.729, ал.3 от ТЗ и е образувано по частна жалба на Национална агенция по приходите, със седалище гр.София против определение №299/10.08.2018 г., постановено по т.д.№ 176 по описа за 2012 г. на Окръжен съд Силистра, с коeто съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от жалбоподателя срещу първа частична сметка за разпределение възражение и на основание чл.729 ТЗ е одобрил представената от синдика на "ВИВА ТРЕЙДИНГ" ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК *, със седалище гр.Алфатар, частична сметка за разпределение по чл.721, ал.2 от Търговския закон, обявена в ТР под N 20180703170846.              

 В жалбата се излага, че съдът по несъстоятелността не е съобразил, че са налице публични вземания на държавата в общ размер на 69 356.40 лв., които са възникнали след датата на откриване на производство по несъстоятелност, признати са от синдика на "ВИВА ТРЕЙДИНГ" ЕООД – в несъстоятелност, с подадени от него декларации обр.6 за дължим данък на физически лица и задължителни осигурителни вноски, както и с приемане на актовете за установяване на публични задължения, без да бъдат обжалвани, както и че същите попадат в ред чл.722, ал.1, т.7 от ТЗ, поради което и на основание чл.721, ал.3 ТЗ синдикът е следвало да ги включи в изготвената сметка за разпределение. Твърди, че на основание чл.687, ал.2 от ТЗ, синдикът да е длъжен служебно да включи в списъка с приети вземания установените вземания на държавата с влязъл в сила акт за публично държавно вземане, поради което изложените в обжалваното определение мотиви, че вземанията е следвало да бъдат да заявени от НАП са необосновани. Позовава се на специалната норма на чл.721, ал.3 от ТЗ, според която синдикът не може да откаже включване в сметката за разпределение, признати от него публични задължения на длъжника. Моли съда да допусне промяна в частичната сметка за разпределение като публичните вземания в размер на 69 356.40 лв., бъдат включени в същата в реда по чл.722, т.7 от ТЗ.

Кредиторите на несъстоятелността и синдикът не са депозирали писмени отговори на жалбата.

Жалбата е депозирана в срок и изхожда от надлежна страна. Същата е администрирана в съответствие с нарочно предвидения в чл.729, ал.2 ТЗ процесуален ред. Постъпилата жалба е обявена в търговския регистър, с което е спазен специалния ред за администрирането, като в срока чл. 276, ал.1 ГПК, не е постъпил отговор на жалбата от кредитори.                                                    

По същество жалбата е частично основателна по следните мотиви:

Жалбата е подадена срещу постановено от съда по несъстоятелността определение по чл. 729, ал. 1 ТЗ.

С определението по чл.729, ал.1 от ТЗ, съдът се произнася по съставената от синдика сметка за разпределение. Съдът в това производство трябва да извърши преценка доколко съдържащите се в нея вземания на кредиторите, индивидуализирани по вид, основание и размер, съответстват на тези в одобрения от съда списък на приетите вземания, какъв е размера на получените при осребряването на имущество от масата на несъстоятелността суми и как тези суми трябва да бъдат разпределени между отделните класове кредитори с приети вземания, като се отчетат извършените плащания преди тази сметка, тогава когато сметката за разпределение е частична. Съдът може служебно или по повод на възражение в производството по чл.729, ал.1 от ТЗ да направи корекции в сметката за разпределение, при констатирана незаконосъобразност.

Подаденото възражение от Национална агенция по приходите касае публични вземания по чл.722, ал.1, т.7 от ТЗ, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и съобразно твърденията на НАП неплатени на падежа, както следва: вземания за данъци върху доходите на физическите лица и задължителни осигурителни вноски в общ размер на 4 567.32 лв., установени със 17 бр. декларация образец 6, подадени от длъжника през периода 25.03.2014 г. – 25.01.2016 г., както и публични общински вземания за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци, в общ размер на 64 789.08 лева, установени с 8 бр. актове за установяване на публично общинско вземане данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, издадени от съответните органи по приходите, през периода 18.11.2013 г. – 08.06.2018 г.

Съобразно разпоредбата на чл.721, ал.3 от ТЗ, не може да бъде отказано включването в сметката за разпределение на вземане по чл.722, ал.1, т.7 от ТЗ, ако задължението е поето със съгласието на синдика или е признато от него. Нормата е специална по отношение на общата разпоредбата, предвиждаща предявяване на вземания, възникнали до датата на откриване на производство по несъстоятелност и е приложима за вземания, които синдикът е поел или признал след този момент.

В случая решението за откриване на производство по несъстоятелност е постановено на 20.02.2013 г., а решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност е от 11.07.2014 г.

За данъчните задължения и задълженията за осигурителни вноски, декларациите обр.6 са подадени от длъжника, за период през който същият е осъществявал дейността си под надзора на синдика, а след обяваването в несъстоятелност и прекратяване правомощията на органите, чрез синдика, поради което се презюмира, че действията са извършени с негово знание и съгласие, което покрива и хипотезата на чл.721, ал.3 от ТЗ. В този смисъл, липсата на изготвен списък за процесните вземания, признати от синдика, по причина неизпълнение на задължението му по чл.687, ал.2 ТЗ, не може да бъде тълкувано в приетия от ОС – Силистра смисъл, като пречка за приложение нормата на чл. 721, ал. 3 ТЗ, вр. чл.272, ал.1, т.7 ТЗ. Напротив, именно за последната хипотеза е създадена цитираната законова уредба, като НАП не е длъжен да предявява вземанията си, а синдикът е длъжен да ги включи служебно в изготвената частична сметка за разпределение с ред на изплащане по чл.722, ал.1, т.7 от ТЗ, на основание чл. 721, ал. 3 ТЗ.

Такова признание не е налице за задълженията по актовете за публични вземания за данъци недвижими имоти и такса битови отпадъци, тъй като няма доказателства за връчването на актовете нито на самото дружество, нито на синдика. Синдикът в отговора на подаденото възражение, изрично е оспорил актовете, на които се позовава жалбоподателя. Нормата на чл.687, ал.2 от ТЗ предвижда синдикът да вписва служебно в списъка с приети вземания, установените с влезли в сила актове публични вземания, респективно в сметката за разпределение, вземанията признати от него. След като публичните общински вземания не са установени с влязъл в сила акт, нито са признати от синдика, то по отношение на тях и разпоредбата на чл.721, ал.3 от ТЗ, не може да се приложи.

 Предвид изложеното обжалваното определение следва да бъде частично отменено в частта, с която е оставено без уважение възражението на НАП за сумата 4 567.32 лв., по 17 бр. декларация образец 6, подадени от длъжника през периода 25.03.2014 г. – 25.01.2016 г., като вместо него въззивният съд постанови друго, с което измени одобрената сметка за разпределение в посочения по-горе смисъл.

В останалата част жалбата на НАП като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

По искането за спиране на изпълнението, съдът намира следното:

Актовете на съда по несъстоятелността постановени в производството по разпределение на събраните при осребряване суми не подлежат на незабавно изпълнение, а по арг. от чл.462, ал.2 от ГПК синдикът предава сумите по разпределение единствено при липса на постъпила жалба. На посоченото основание, искането на НАП като лишено от правен интерес следва да бъде оставено без разглеждане.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №299/10.08.2018 г., постановено по т.д.№ 176 по описа за 2012 г. на Окръжен съд Силистра, с коeто съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от Национална агенция по приходите, със седалище гр.София срещу първа частична сметка за разпределение възражение и е одобрена на основание чл.729 ТЗ, представената от синдика на "ВИВА ТРЕЙДИНГ" ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК *, със седалище гр.Алфатар, частична сметка за разпределение по чл.721, ал.2 от Търговския закон, обявена в ТР под N 20180703170846, в частта за сумата 4567.32 лв., разпределена между кредиторите от реда по чл.722, ал.2, т.8 ТЗ, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ одобрената от ОС – Силистра първа частична сметка за разпределение на "ВИВА ТРЕЙДИНГ" ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК *, със седалище гр.Алфатар, обявена в ТР под N 20180703170846, като ВКЛЮЧВА в нея публични вземания с ред на изплащане по чл.722, ал.2, т.7 от ТЗ, сумата 4567.32 лева по 17 бр. декларация образец 6, подадени от длъжника през периода 25.03.2014 г. – 25.01.2016 г., НАМАЛЯВА с 4567.32 лева, сумата за разпределение между кредиторите с необезпечени вземания с ред на удовлетворяване по чл.722, ал.2, т.8 ТЗ, която сума остава след намалението в размер на 349 767.23 лева и се разпределя между кредиторите от реда по съразмерност, както следва: за „Глобал Трейд България ООД -  сумата 250 318.97 лева, за „КМ Енерджи“ ЕООД - сумата 53 723.27 лева и за „ВМЛС“ ЕООД – сумата 45 724.99 лева

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Национална агенция за приходите в останалата част.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Национална агенция за приходите  за спиране изпълнението на обжалвания съдебен акт, на основание чл. 621 ТЗ вр. чл. 277 ГПК.

                                                                                                                                        

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ водена при ОС - Силистра.

 

 

 

 

ДА се изпрати копие от настоящото определение за обявяване в Търговския регистър.

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: