О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 556/ 21.08.2013 г.                                             Град Варна

Варненски Апелативен съд                                             Търговско отделение

На     21.08.                                                                                                 Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                             РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.ч.т.дело номер     583          по описа за 2013 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по частна жалба на Р.Г.Д., като управител и едноличен собственик на капитала на „Роси Транс Импорт-Експорт 88” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Добрич срещу определение №408/27.06.2013 г. по т.д. №242/2010 г. на Добрички окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на „Роси Транс Импорт-Експорт 88” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Добрич с правно основание чл.657 ал.2 ТЗ.

          Частният жалбоподател навежда доводи за неправилност на обжалваното определение, с оглед на което моли за неговата отмяна и постановяване на друго такова от настоящата инстанция, с което се уважи молбата.

          В депозиран от синдика отговор е изразено становище за неоснователност на частната жалба, поради което синдикът моли за потвърждаване на първоинстанционния съдебен акт.

          Частната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ по арг. от чл.657ал.4 т.1 ТЗ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

          Наведените в жалбата доводи за необоснованост на първоинстанционното определение са: във връзка с изготвената от вещите лица оценка на недвижимите имоти, за която се твърди, че е занижена, поради това, че не е извършен оглед; във връзка с твърдяна от молителя, частен жалбоподател неположена от синдика грижа на добър стопанин при предаване на МПС на трето лице, предвид неизготвен от него протокол за състоянието им към този момент, както и във връзка с извършената от синдика недостатъчна разгласа на търга.

          Предвид изложеното и съобразно чл.269 ГПК вр. с чл.278 ал.4 ГПК въззивната проверка на правилността на обжалваното определение е ограничена от посочените в жалбата въпроси.

          От събраните по делото доказателства се установява, че синдикът е пристъпил към продажба на вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността по предвидения в гл.46 от ТЗ ред и съобразно решението на събранието на кредиторите от 15.03.2013 г. по чл.677 ал.1 т.8 ТЗ за продажбата им на цяло или като обособени части, като изборът на синдика се определя от достигането на по-висока цена. В решението е посочено също, че оценката им следва да се извърши по метода на чистата стойност на активите, поотделно за всеки един актив и по метода на ликвидационната стойност, като при оценяването не се вземат предвид разходите за ликвидация на оценяваните активи. Направен е избор на оценители в лицето на Н.Л. и Е.Ж.. Експертната оценка на недвижимите имоти е изготвена именно от вещото лице Н.Л. и е приложена по делото  на л.279 – л.285 за поземлен имот с идентификатор 72624.378.28 ведно с построения в него самостоятелен обект /сграда/ с идентификатор 72624.378.28.1.1 и  на л.320 – л.326 за същия имот за построения в него самостоятелен обект /сграда/ с идентификатор 72624.378.28.1.4. Видно от представеното по делото от синдика на л.277 обявление по чл.717а ал.1 ТЗ за търга на 20.05.2013 г., е завишил цената и на двата обекта като за обект 72624.378.28.1.1. е обявил цена 43 500 лв., а за обект  по чл.717а ал.1 ТЗ72624.378.28.1.4 – цена от 40 200 лв., които цени са по-високи от определените от експерта оценки. Това поведение на синдика е съобразено изцяло с решението на събранието на кредиторите от 15.03.2013 г. и опровергава твърдението на длъжника за умишлено занижаване от синдика на оценката на посочените по-горе недвижими имоти. Що се отнася до това, дали е извършен оглед на единия от недвижимите имоти или не, то този въпрос е неотносим към законовите предпоставки за освобождаване на синдика в някоя от хипотезите на чл.657 ал.2 ТЗ, поради което съдът не го обсъжда.

          Настоящият състав намира за неоснователно и твърдението за липса на проявена от синдика грижа на добър стопанин касателно МПС, изразяваща според частния жалбоподател единствено в неизготвянето на протокол за състоянието им при предаване на автомобилите на третото лице. Следва да се има предвид, че същите МПС са били в държане на третото лице още преди встъпване на синдика в правомощията му и то по волята на самия длъжник, което изключва отговорността на синдика. Налице е и експертна оценка на МПС, въз основа на която е обявен и търга за тези вещи от масата на несъстоятелността.

          По отношение оплакването за недостатъчна разгласа на търга, съдът го намира също за неоснователно, тъй като законът /ТЗ/ в чл.717а ал.2 е определил реда и местата за поставяне на обявлението по чл.717а ал.1 ТЗ, който видно от намиращите се по делото доказателства е спазен. Законът не поставя други допълнителни изисквания относно „разгласата”, поради което съдът приема, че синдикът е положил дължимата от него по см. на чл.660 ал.1 ТЗ грижа.

          Предвид гореизложеното, като е оставил без уважение молбата на длъжника по чл.657 ал.2 ТЗ, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да се потвърди.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение №408/27.06.2013 г. по т.д. №242/2010 г. на Добрички окръжен съд.

          Определението е окончателно.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.