ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   643                                                 08.10.2013 год.                                 Град Варна

 

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  08-и октомври                                                      Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П.     

                                            ЧЛЕНОВЕ:  З*З*            

                                                             Р* С* 

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 584 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е по чл. 274 вр. чл. 278 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „О*Б* Б*” АД гр.София, чрез процесуален представител, гр.София, срещу определение № 3055 от 25.07.2013 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. № 1271/2013 г., с  което е прекратено производството по ч.т.д. № 1271/13год. на ВОС, поради недопустимост  на възражението  на „ОББ”АД, срещу списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност спрямо „Д*”ЕООД Варна.

Счита обжалваното определение за неправилно, като незаконосъобразно и необосновано.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Производството, по което е постановено обжалваното определение,  е образувано по възражение на „ОББ”АД  срещу списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност спрямо „Д*”ЕООД Варна, открито с решение  от 23.04.13т. по т.д. № 2938/11год. на ВОС, ТО.

Счита, че вземанията на „ОББ”АД неправилно са посочени като такива по чл.722 ал.1 т.11 от ТЗ, а би следвало да бъдат приети като вземания по чл.722 ал.1 т.8 ТЗ.

За да постанови обжалваното определение, съдът е посочил, че депозираното възражение е недопустимо, тъй като вземането  на кредитора е прието в пълен размер, а съгласно разпоредбата  на чл.686 ТЗ, поредността на удовлетворяване на вземанията не е сред задължителните реквизити на списъка на приетите вземания, поради което  за кредитора липсва правен интерес от възражение срещу списъка на приетите вземания.

Определението е незаконосъобразно.

Според разпоредбата на чл.686 ал.1 т.1 ТЗ, синдикът изготвя списък  на приетите предявени вземания по реда на постъпването им, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването. Следва да се отбележи, че поредността на удовлетворяване не е задължителен реквизит на списъка по чл. 686 ал.1 т.1 ТЗ. Относно допустимостта на производството, следва да се отбележи, че щом синдикът е посочил в списъка на приетите вземания и поредността на удовлетворяване по чл.722 ТЗ, какъвто е случаят, следва да се приеме за допустимо подобно възражение още на този етап от производството.  В чл.690 ТЗ е предвидено оспорване на изготвения списък, дори при прието вземане, чрез писмено възражение относно наличието  или не на обезпечение или привилегия на вземането. А относно правния интерес, следва да се отбележи, че за кредитора „ОББ”АД не е без значение дали ще бъде удовлетворен с останалите непревилегировани кредитори посочени в чл.722 ал.1 т.8 ТЗ, или по т.11с.чл.  Това е така, тъй като всички вземания посочени в списъка с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.т. 1-10 ТЗ, се яват привилигеровани спрямо вземането на „ОББ”АД, включено в списъка с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.11 ТЗ. Предвид изложеното, за посочения кредитор е налице правен интерес от оспорване на списъка с приетите вземания, в частта с която се посочват привилегиите и реда за тяхното удовлетворяване. Обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото следва да се върне за разглеждане на подаденото възражение по същество. 

Ето защо, обжалваното определение се отменя и делото се връща на ВОС-ТО за предприемане на следващите съдо-производствени дийствия.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №3055/25.07.2013 г. на Варненския окръжен съд, ТО по ч.т.д.№1271/2011 г., с което е прекратено производството по дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по възражението на „ОББ”АД София, срещу списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност спрямо „Д*”ЕООД Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.