РЕШЕНИЕ

222/07.10.2016 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  07.10.2016 г. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 584 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

М.Е.Х.-М. *** и М.Е.Д. *** са обжалвали решение №527/05.07.2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №884/2014 г., в частта с която е оставена без уважение молбата им по чл.250 – ГПК за допълване на решението по делото №173/ 15.03.2016 г. с произнасяне по иска за прогласяване недействителността на упълномощителната сделка поради нищожно нотариално удостоверяване на основание чл.576 – ГПК.

Обжалваното решение, с което искането в молбата на ищците за допълване на постановеното решение е оставено без уважение, е с характер на определение, тъй като съдът е намерил, че соченият иск не е бил въведен като предмет на делото и не дължи произнасяне по него. С решение по чл.250 – ГПК съдът се произнася само когато счете, че има основание да допълни решението, като уважи или отхвърли иска, по който е пропуснал да се произнесе. Когато съдът отказва допълване на решението, той се произнася с определение. Ето защо въззивна жалба срещу акта на съда с характер на определение се явява с характер на частна жалба и подлежи на разглеждане по реда на частните производства.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

С исковата молба на л.2 действително е въведена като факт макар неконкретизиран твърдяна нищожност на упълномощаването поради нарушаване на императивните нормативни изисквания относно нотариалното удостоверяване на подписа и съдържанието на документа /пълномощното/ по чл.576 – ГПК. Няма обаче изрично заявен петитум в исковата молба за обявяване нищожност на упълномощителната сделка поради нищожност на нотариалното удостоверяване на подписа на упълномощителя Е Г. При това положение, следва да се приеме, че съдът не е бил сезиран изрично с такъв иск, по който ОС Варна-ТО да дължи произнасяне. Още повече че въпрос за съществуването му не е повдиган от защитата на ищците нито при доклада по делото, нито през цялото производство, като това се прави едва с жалбата по в.т.д. №341/2016 г. на АС Варна, ТО. Има само наведени факти с оглед твърденията в исковата молба за опорочаване учредената от Е Г представителна власт на А Г по предявения иск срещу нея по чл.41, ал.1 във връзка с чл.26, ал.2 – ЗЗД. Доколкото ищците са предявили иск за прогласяване нищожността на сделката по нот.акт №122/12.07.2013 г. на това основание всички наведени в тази връзка факти и твърдения подлежат на преценка от съда при произнасянето по него, в т.ч. и по твърдението за нищожност на нотариалното удостоверяване на нотариуса при заверяване подписа на упълномощителя. Ищците не са заявили самостоятелен иск за прогласяване нищожността на същото, така че ОС Варна правилно е приел, че такъв отделен иск не е въведен като предмет на спора с исковата молба и че не дължи допълване на решението. По въведеното твърдение съдът няма да се произнесе с диспозитив на решението си и няма да се формира сила на присъдено нещо, но по него съдът дължи произнасяне в мотивите на решението си. Ако първоинстанционният съд не е разгледал тези твърдения, това не е основание за допълване на решението по реда на чл.250 – ГПК, като това ще направи въззивният съд с решението си по въззивната жалба – предмет на в.т.д. №341/2016 г. на Апелативен съд Варна.

При това положение, решението на ОС Варна-ТО от 05.07.2016 г. с характер на определение, в частта с която е отказано допълване на решението по делото на основание чл.250 – ГПК, е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение с характер на определение №527/05.07.2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №884/2014 г., в частта с която е оставена без уважение молбата на М.Е.Х.-М. *** и М.Е.Д. *** по чл.250 – ГПК за допълване на решението по делото №173/ 15.03.2016 г. с произнасяне по иска за прогласяване недействителността на упълномощителната сделка поради нищожно нотариално удостоверяване на основание чл.576 – ГПК.

          Решението е с характер на определение и подлежи на обжалване с касационна частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред ВКС на РБ на основание чл.274, ал.3, т.2 – ГПК при условията на чл.280, ал.1 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.