О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 686

 

                                             гр.Варна, 13.11.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П. 

          ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.т.д. №584 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Първоначално производството е било образувано по частна жалба на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД срещу определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта с която след прекратяване на производството по делото, жалбоподателят е осъден да заплати на „Пътстрой -Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна, адвокатско възнаграждение в размер на 5000 лева, както и по частна жалба от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна против определение №130/14.03.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС - Добрич, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта за разноските, чрез увеличение на адвокатското възнаграждение.

С определение от 28.06.2018 г., съдът като е съобразил, че не съществува процесуална възможност за самостоятелно обжалване на съдебния акт в частта му за разноските и че произнасянето на съда по отговорността за разноските подлежи на изменение и допълнение от същата съдебна инстанция, която е постановила акта е прекратил производството по делото и го е върнал на ОС – Добрич за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК, по обективираните в частната жалба на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, имаща характер на молба по чл.248 от ГПК, оплаквания срещу постановеното определение  от 12.01.2018 г. в частта за разноските.

С определение от 13.07.2018 г., първоинстанционният съд е оставил без уважение молбата на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич в частта за разноските, чрез отхвърляне искането на „Пътстрой-Варна“ ЕООД за присъждане на разноски или намаляване на адвокатския хонорар. В срока за обжалване на това определение, заинтересованата страна „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, не е подала частна жалба. Такава обаче е постъпила от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна, като в жалбата са изложени доводи касаещи определение №130/14.03.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС - Добрич, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта за разноските, чрез увеличение на адвокатското възнаграждение.

Доколкото съдът е надлежно сезиран с частна жалба от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна против определение №130/14.03.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС - Добрич, съдът намира, че за него не е налице правен интерес от обжалване на определение от 13.07.2018 г., по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, с което първоинстанционният съд е оставил без уважение молбата на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич в частта за разноските, чрез отхвърляне искането на „Пътстрой-Варна“ ЕООД за присъждане на разноски или намаляване на адвокатския хонорар, поради което производството по тази частна жалба, следва да бъде прекратено.

В жалбата на „Пътстрой-Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна против определение №130/14.03.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС - Добрич, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта за разноските, чрез увеличение на адвокатското възнаграждение се твърди, че минималния размер на адвокатския хонорар, не следва да се изчислява като производна от цената на иска, а следва да се съобрази с цената на сделката предмет на иска – 516 240 лева.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 248 ГПК, но по същество е неоснователна, като съображенията за това са следните:                                          В мотивите на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, с което след прекратяване на производството по делото, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД е осъдено да заплати на „Пътстрой -Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна, адвокатско възнаграждение в размер на 5000 лева, първоинстанционният съд е приел за основателно своевременно направено възражение на процесуалния представител на ищеца за прекомерност на заплатеното от ответника адвокатското възнаграждение в размер на 12 000 лева при цена на иска – 96 804 лв., съставляваща данъчната оценка на имота предмет на атакуваната сделка, като е присъдил по-нисък размер на разноските, а именно 5000 лв.                                                                                Цената на иска за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижим имот, се определя по правилото на чл.69, ал.1, т.4, вр. т.2 ГПК и е равна на данъчната оценка на прехвърления имот. Ето защо, при определяне размера на адвокатското възнаграждение, при наличието на възражение за прекомерност, следва да се изхожда от данъчната оценка на имотите послужили като обезпечение, доколкото цената на иска представлява материалния интерес по смисъла на чл.7, ал.2 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.                                            Съгласно чл.7, ал.2 т.4 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, с оглед материалния интерес от 96 804 лв., минималният адвокатски хонорар е 3435 лв. Размерът над сумата 5 000 лв., до която е ангажирана отговорността на ищеца за направени от насрещната страна разноски за адвокатско възнаграждение, се явява прекомерен предвид действителната фактическа и правна сложност на спора, поради което определението е правилно и законосъобразно, с оглед на което, частната жалба следва да се остави без уважение.                                                  С оглед резултата от обжалването и направеното искане, в полза на въззиваема страна  „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, със седалище гр.София, следва да се присъди възнаграждение за защита от юрисконсулт, в размер на 50 лева.

 

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството ч.т.д. №584 по описа на ВнАС  за 2018 г., в частта относно жалбата на „Пътстрой-Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна срещу определение от 13.07.2018 г., по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, с което първоинстанционният съд е оставил без уважение молбата на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич в частта за разноските, чрез отхвърляне искането на „Пътстрой-Варна“ ЕООД за присъждане на разноски или намаляване на адвокатския хонорар, поради липса на правен интерес от обжалване.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Пътстрой-Варна“ ЕООД, ЕИК 103561242, със седалище гр.Варна против определение №130/14.03.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС - Добрич, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта за разноските, чрез увеличение на адвокатското възнаграждение.

ОСЪЖДА „Пътстрой-Варна“ ЕООД, ЕИК 103561242, със седалище гр.Варна ДА ЗАПЛАТИ на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, със седалище гр.София, сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.8 от ГПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: