Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

3/03.01.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                               търговско   отделение

на  деветнадесети ноември                                              Година 2013

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Христова                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

            Кр.Генковска    

при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №    585 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „С Е Д И” ЕООД, с ЕИК 201339030, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к.”Чайка” бл.68, вх.Е, ет.5, ап.118 , представлявано от Н И Б против решение № 591/20.06.2013г. на Варненския окръжен съд, постановено по т.д. № 2207/2012г., с което е отхвърлен предявения от дружеството иск против „Б” ЕООД, гр.Павликени за присъждане на сумата 150 000лв, претендирани като разходи за отстраняване на недостатъци на продадена вещ  / договорена като ограден недвижим имот/ чрез поставяне на уговорената ограда на имотната граница на поземлен имот 4042.505.31.04 по кадастралната карта на гр.Кубрат по сключен договор за продажба с нот.акт на 17.04.2011г., на осн.чл.195 ал.1 пр.последно вр.чл.194 ал.2 ЗЗД. Счита обжалваното решение за неправилно в неговата цялост и моли съда да го отмени  и вместо него постанови друго, с което да уважи предявената искова претенция.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се излагат доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.195 ал.1 пр.последно вр.чл.194 ал.2 ЗЗД.

          Безспорно установено от фактическа страна е, че въз основа на сключения договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт № 44, т.3, рег. № 02265, дело № 199/2011г. от 19.04.2011г. на нотариус С С с рег. № 004 на НК, с РД – РС

Кубрат, който акт е вписан  в СВп – Кубрат под акт № 94, т.4, д.№ 707/19.04.2013г., ответното дружество „Б” ЕООД, гр.Варна в качеството си на продавач прехвърля на купувача „С Е Д И” ЕООД, гр.Варна собствеността върху свой поземлен имот с идентификатор 40422.505.3104 по КККР на гр.Кубрат, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-17-13/14.01.2010г. на началника на СГКК – Разград / с номер по предходен план : квартал 117, парцел ХL!!!/, ведно с всички принадлежности към имота, подробно изброени в самия нот.акт. Към нот.акт е приложена скица № 524/01.02.2011г. на СГКК – Разград, в която подробно са посочени и отразени границите на имота, както и разположените в него обособени обекти, вкл.и това на процесната масивна ограда. В нот.акт  имотът е индивидуализиран и съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.07.2009г. по изпълнително дело № 20097610400065 по описа на ЧСИ  Г С, с рег. № 761 на КЧСИ като Консервна фабрика, находяща се в гр.Кубрат, с принадлежащи обекти, подробно описани в акта, и представляващ поземлен имот ХL!!! от квартал 117 по регулационния план на гр.Кубрат, одобрен със Заповед № 63/01.03.1995г. С това постановление за възлагане, влязло в сила на 30.09.2009г., имотът е възложен върху „Б” ЕООД. Имотът, предмет на прехвърлителната сделка по нот.акт № 44/2011г. / с идентификатор № 40422.505.3104 по КК на гр.Кубрат, обл.Разград, одобрена със заповед № РД -18.51/27.07.2009г., изменена със заповед № КД-14.17.13/14.01.201г. на Началника на СГКК – гр.Разград/ е идентичен с имота, възложен на „Б” ЕООД с постановлението за възлагане от 2009г. / УПИ № ХL!!! – Консервна фабрика в кв.117 по ПУП на гр.Кубрат, одобрен със заповед № 551/1980г. и променен със заповед № 63/01.03.1995г./ - видно от  Удостоверение изх.№ 78/19.03.2011г. на Община Кубрат, отдел „Териториално и селищно устройство”.

          След придобиване на имота на 30.09.200г. , новият собственик „Б” ЕООД е подало заявление вх.№ 99-4150/21.12.2009г.   до АГКК, въз основа на което на 14.01.2010г е издаден Акт № 3 за непълноти и грешки в няколко поземлени имота по КК на гр.Кубрат, вкл. в ПИ 40422.505.2055 /стар идентификатор  на процесния ПИ 40422.505.3104, с номер по предходен план 40422.505.2055, кв.117, парцел ХL!!!/. Издадена е и заповед №  КД -14-17-13/14.01.2010г. на Началника на СГКК – гр.Разград за одобряване на изменението в КККР на гр.Кубрат.

          От заключението на СТЕ, прието пред първата инстанция, се установява, че действащият план за процесния имот към датата на сделката – 19.04.2011г., както и към настоящия момент, е КККР  на гр.Кубрат, одобрени със заповед № РД – 18-51/27.07.2009г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД -14-17-13/14.01.2010г. на началника на СГКК – Разград. Действащ ПУП  за процесния имот е ЗРП  на гр.Кубрат, съгласно  заповед № 63/63/01.03.1995ж. на Кмета на Община Кубрат за частично изменение на кв.117 съгласно парцеларен план за определяне на необходимата прилежаща площ на всички сгради и съоръжения, обслужващи Консервна фабрика, отразен в скица към заповедта като парцел ХL!!! От кв.117. След извършен оглед на място в.лице е констатирало несъответствие между границата на процесния имот – ПИ с идентификатор 40422.505.3104 по действащата КККР на гр.Кубрат, материализирана на място като ограда,  в нейната югозападна и северозападна част с нанесените в КК имотни граници. Несъответстващите на място части от оградата в северозападната и югозападната част на границата попадат в други ПИ , представляващи – улица, собственост на Община Кубрат и  извън строителни граници, в горския фонд. Това несъответствие между материализираните на място граници на имота с тези, отразени в действащия регулационен план,  е установено и при съставянето на Акт № 3/14.01.2010г.

          При изповядване на сделката по нот.акт № 44/2011г. е представена скица на имота № 524/01.02.2011г., издадена въз основа на КККР на гр.Кубрат, изменени със заповед № КД-14-17-13/14.01.2010г. на началника на СГКК – Разград, в която са отразени актуалните граници на имота. Ето защо съдът прави извода, че към момента на покупко-продажбата ищецът е бил, или при добросъвестно поведение от негова страна – е могъл да бъде, съвсем наясно с вида и границите на имота, който купува, поради което и твърдението му в исковата молба, че ответникът му е продал ограда, която е извън чертите на кадастралната единица, въвеждайки го в заблуждение, че същата е изградена на терен на продавача, остава недоказано.

          С оглед на горното съдът прави извод за неоснователност на претенцията  на купувача за ангажиране  отговорността на продавача за продажба на имот с недостатъци. За имота, предмет на прехвърлителната сделка по нот.акт № 44/2011г. е издадена скица № 524/01.02.2011г., на която той представлява неограден терен. Поради липсата на релевирания от ищеца  недостатък на имота, липсва и основание за ангажиране  отговорността на продавача  по  реда на чл. 195 ал.1 ЗЗД. В този смисъл предявеният иск се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

          Обжалваното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

          Въззиваемата страна не е направила искане за присъждане на разноски за настоящата инстанция, поради което съдът не присъжда такива.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 591/20.06.2013г. на Варненския окръжен съд, постановено по т.д. № 2207/2012г.

Разноски не се присъждат.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: