Р Е Ш Е Н И Е   № 264

 

25.11.2019г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на пети ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при участието на секретаря Десислава Чипева, като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова въззивно т. д. № 585 по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по жалби на „Зенон БГ“ ООД – гр. Търговище, ЕИК 200288580, представлявано от управителя К Б А, чрез адв. А. ***, и „Първа инвестиционна банка“ АД - гр. София, ЕИК 831094393, представлявано от ю.к. И. Х., срещу решение № 56/16.07.2019г., постановено по т. д. № 39/2019г. по описа на Търговищки окръжен съд, в частта, с която датата 01.03.2019г. е определена за начална дата на неплатежоспособността на длъжника „Зенон БГ“ ООД – гр. Търговище, на основание чл. 630, ал. 1, т. 1 ТЗ.

Поддържайки доводи за неправилност на решението в обжалваната част въззивниците молят за неговата отмяна. Въззивникът „Зенон БГ“ ООД, който е с процесуалното качество на длъжник в производството по несъстоятелност, иска да бъде определена начална дата на неплатежоспособността – 11.06.2019г., а според кредитора „ПИБ“ АД – гр. София неплатежоспособността е настъпила на 31.12.2018г.

Жалбите са подадени в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирани лице, чрез надлежно упълномощени процесуални представители, срещу подлежащ на обжалване първоинстанционен съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и са процесуално допустими.

„Първа инвестиционна банка“ АД изразява становище за неоснователност на жалбата на насрещната страна в подаден в срок отговор, който се поддържа в открито съдебно заседание.

Представителят на длъжника „Зенон БГ“ ООД оспорва основателността на жалбата на „ПИБ“ АД – гр. София.

Кредиторът „Джорданс 2“ ООД – гр. Сливен, по чиято молба е образувано производството, не се възползват от възможността да подаде отговор и не изпраща представител в проведеното открито съдебно заседание.

За да се произнесе по спора съставът на въззивния съд взе предвид следното:

Обжалваното решение № 56/16.07.2019г. на Търговищки окръжен съд е валидно като постановени от надлежен съдебен състав, в рамките на предоставената му правораздавателна власт и компетентност, и съдържащо реквизитите по чл. 236 ГПК, както и допустимо в обжалваната част.

С това решение в необжалваната му част е съдебно установено, в производство по чл. 625 и сл. ТЗ, че търговското дружество – длъжник „Зенон БГ“ ООД не е в състояние да изпълни изискуеми задължения, възникнали на основанията, визирани в чл. 608, ал. 1 ТЗ, респ. намира се в състояние на неплатежоспособност, и са налице предвидените от закона предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност.

По въпроса, повдигнат през настоящата инстанция с въззивната жалба, за началната дата на неплатежоспособността, решението на окръжния съд по същество е правилно, като съображенията на състава на ВнАпС за този извод са следните:

Решението по чл. 630, ал. 1 ТЗ има действие спрямо всички, поради което началната дата на неплатежоспособност се определя при всестранно изследване и анализ на всички задължения на търговеца. Задължението за служебно установяване на началната дата произтича и от разпоредбата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ. Началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според най - ранния падеж на изискуемо непогасено задължение с характеристиките по чл. 608, ал.1 ТЗ, само ако към сочената дата са налице кумулативно всички признаци, които характеризират неплатежоспособността по смисъла на чл. 608 ТЗ. Посоченият негативен фактически състав, в своята съвкупност следва да е изразен като трайно, обективно и необратимо състояние на търговеца.

В случая, независимо от конкретните оплаквания на въззивника кредитор „ПИБ“ АД – гр. София и съображенията за начала дата 31.12.2018г., предвид задължението си за служебно установяване на началната дата, настоящия съдебен състав намира за необходимо да посочи, че анализът на финансово-икономическото състояние на дружеството, направен съобразно експертното заключение на назначената експертиза и другите данни по делото не позволява извод за трайни финансови затруднения на търговеца с необратим характер преди 31.12.2018г. Въпреки че през целия изследван период от 2015г. до 31.12.2018г. показателите за ликвидност, изчислени въз основа на финансовия анализ на разходите, структурата на активите и спецификата на дейността, са под препоръчителните стойности, това не е било пречка за нормалното функциониране на предприятието. Същото е било финансово автономно, тъй като до началото на 2019г. в баланса се водят дълготрайни активи в съществен размер, в това число финансови такива. По балансови показатели предприятието е приключило 2016г., 2017г. и 2018г. с финансов резултат – текуща печалба, но конкретните стойности на отчетените финансови резултати /съответно 1075 х. лв., 60 х. лв. и 4215 х. лв./ не формират ясно изразена тенденция. През 2019г. година е настъпило рязко влошаване на икономическото състояние на дружеството, като към м. 05.2019г. всички изчислени от експерта М. Петрова финансови показатели са извън препоръчителните стойности. Формирането на загуба, отчетена в периода от 01.01 до 31.05.2019г., не е пряк резултат от търговската дейност на дружеството, а от отписването/отчуждаването на активи– ДМА/МПС под отчетната им стойност. Т. е. финансовите затруднения на търговеца са настъпили в началото на 2019г. в резултат на отписване и отчуждаване на активи. От м. 03.2019г. е настъпило рязко изменение във величините на постъпленията от продажби, което се дължи на отпадане на основното перо на приходите – от продажби на услуги по договор за производство на кабелни системи на ишлеме с основен клиент „Язаки България“ ЕООД. След прекратяване на договора с този клиент са му върнати съоръжения, суровини на склад, резервни части и други материали, които са били предоставени за целите на изпълнението. Няма данни за сключени други договори за осъществяване на производствена дейност, от които да се очакват постъпления в реализираните до този момент обеми. Паричните постъпления от производство на ел. енергия от фотоволтаици и от отдаване под наем на имот в гр. Търговище, собственост на дружеството, са крайно недостатъчни са поемане на текущите задължения. Дължимите месечни вноски само към кредитора „ПИБ“ АД възлизат на 40 000 лв., а дружеството натрупва нови задължения в значителни размери от м. 03. 2019г. към НАП, за трудови възнаграждения и към кредитори по търговски сделки.

В таблица 2-8 в обстоятелствената част на заключението на финансово- икономическата експертиза не са отразени възникнали задължения за трудови възнаграждения за м. 03 и м. 04.2019г., а публичните задължения за ДОО, здравно и пенсионно осигуряване след м. 03.2019г. по таблица 2-5 са в минимални размери в сравнение с предходен период. От посочените данни може да се направи извод, че прекратяване на трудовите правоотношения с персонала, което се признава като вече осъществен факт от процесуалният представител на длъжника в съдебно заседание на 11.06.2019г., е предприето именно през коментирания период.

При съобразяване на горепосочените обстоятелства и критерии, съставът на въззивния съд приема, че настъпилите в предходен период финансови затруднения на длъжника относно погасяването на изискуеми задължения, възникнали на основанията, визирани в чл. 608, ал. 1 ТЗ, имат траен и необратим характер от началото на второто тримесечие на 2019г. За начална дата на неплатежоспособността следва да се приеме датата 01.03.2019г. На тази дата към необслужените падежирали задължения на длъжника по търговски сделки по таблица 2-2 от заключението, в размер на 570 705.78 лв. / от 589 015.04 лв. е извадена сумата 18 309.26, представляваща задължения с падеж след 01.03. до 31.05.2019г./ се прибавя изискуемото от тази дата / със срок за доброволно плащане до 14.03.2019г./ публично задължения в размер на 116 017.81лв. по Декларация по ЗДДС за сделки в страната за периода 01.02.2019г. – 28.02.2019г., както и задължение към персонала в размер на 906 321.84лв. – работна заплата за м. 02.2019г.

 

Изводът за неоснователност на оплакванията във въззивната жалба на длъжника, по съображения за осъществени плащания и след 01.03.2019г. на отделни кредитори, е пряко изводим от разпоредбата на чл. 608, ал. 3 ТЗ, предвиждаща, че неплатежоспособността може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитора.

Поради съвпадение на крайните правни изводи на двете съдебни инстанции първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено в обжалваната част.

Съдебно – деловодни разноски не се присъждат поради неоснователност на жалбите на двете страни.

Така мотивиран, ВнАпС, ТО, І-ви състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 56/16.07.2019г., постановено по т. д. № 39/2019г. по описа на Търговищки окръжен съд, в частта, с която датата 01.03.2019г. е определена за начална дата на неплатежоспособността на длъжника „Зенон БГ“ ООД – гр. Търговище, на основание чл. 630, ал. 1, т. 1 ТЗ.

 

В останалата част решението на ТОС не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Препис от решението да се изпрати на съда по несъстоятелността за вписване в книгата по чл. 634в, ал. 1 ТЗ.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.