Р Е Ш Е Н И Е

№    158/   09 юни 2014 год.                           гр.Варна

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д  А

Апелативен съд – Варна                                    Търтовско  отделение

на 09-и юни                                                                               2014 год.

в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ                                                        ЧЛЕНОВЕ:                     МАГДАЛЕНА НЕДЕВА 

         РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

Като разгледа  докладваното от РАДОСЛАВ СЛАВОВ въззивно т.д.№ 586 по описа за 2013г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.250  ГПК.

Постъпила е молба от „П.”ООД, гр.Варна, с правно основание чл.250 ГПК съдържаща искане за допълване на постановеното решение, като излага, че съдът не се е произнесъл по направеното с въззивната жалба искане, уважената част от ищцовата претенция да бъде приспадната от фактурната стойност на аванса  без начислен ДДС.

Насрещната по молбата страна-„Х.М.К.”ЕООД, чрез писмен отговор на процесуален представител, счита молбата за неоснователна, по изложени съображения.

Постъпила е и молба от „Х.М.К.”ЕООД, по чл.250 ГПК с искане за допълване на постановеното решение, като бланкетно сочи, че съдът не се е произнесъл по цялото искане, съдържащо се в подадената въззивна жалба.

Насрещната страна „П.”ООД, чрез писмено становище, счита молбата за неоснователна.

По молбата на „П.”ООД за допълване на решението, съдът съобрази следното:

Исковата претенция на „Х.М.К.”ЕООД е за сумата от 116 880,40лв. Не е спорно, че сумата е преведена на 05.11.2007год. Следователно, дружеството ищец е превело по договора сумата от 116 880,40лв., поради което при неизпълнение на същия, на ищеца би следвало да се възстанови даденото по договора-т.е. сумата от 116 880,40лв.  Няма основание при основателност на иска по чл.55 ал.1 пр. трето,  да бъде върнато нещо по-малко от даденото.

В допълнение следва  да се отбележи, че във писмените отговори на исковата молба и на допълнителната искова молба, не е направено възражение за частична неоснователност на иска на това основание-поради плащане на ДДС и съответно недължимост на сумата 19 480,07лв.  В изготвения и приет доклад по делото също е посочено, че предмет на делото е претенция за връщане на авансово платената сума от 116 880,40лв. В постановеното решение също е разгледана претенция за връщане на 116 880,40лв. Следователно, в първоинстанционното производство не е направено възражение за неоснователност на иска в размер на 19 480,07лв., представляващо начислено ДДС, поради което и съдът не е разгледал такова възражение.

 Но дори и да беше направено своевременно, същото би се явило неоснователно. Това е така, тъй като на ищеца следва да се възстанови даденото по договора. А по повод на изложеното в жалбата, че ищецът е превел сумата от 97 400,30лв. и именно тази сума дружеството е получило:  Това становище не може да бъде споделено. Видно е, от представените писмени доказателства /стр.10-11/,  че ищецът е превел сумата от 116 880,40лв. по сметка на ответното дружество, а не сумата от 97 480,07лв., каквито твърдения са изложени.  Но тъй като възражението е направено с въззивната жалба, настоящата инстанция не го е разгледала по същество. Предвид изложеното, не се установява твърдяното непроизнасяне по направените възражения на ответното дружество, респективно, молбата за допълване на постановеното решение се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Относно молбата на „Х.М.К.”ЕООД за допълване на постановеното решение:

С въззивната жалба страната обжалва постановеното от ВОС решение по т.д. № 2629/12год. в частта с която искът с правно основание чл.55 ал.1 ЗЗД на „Х.М.К.”ЕООД е отхвърлен за горницата над уважените 72 108,20лв. до претендираните  116 880,40лв.

В решението съдът е изложил съображения, че изпълненото от ответното дружество задание е на обща стойност 113 838лв.

 С въззивната жалба на „П.”ООД, решението се обжалва в частта, с която са осъдени да заплатят разликата между установената  от повторната САЕ експертиза и допълнителната към нея експертиза стойност на изработеното по договора-71 125,64лв. и приетата от съда сума за изработеното-44 772,20лв., а именно сумата 26 353,44лв. Изложил е изводи, че поради установената стойност на заданието от 113 838лв.,  жалбата на „П.”ООД се явява основателна за посочената сума, респективно присъдената с обжалваното решение сума за заплащане от 72 108,20лв., следва да бъде намалена със сумата от 26 353, 44лв.

Или, искът на молителя е  основателен за сумата от 45 754,76лв.

Видно от мотивите на постановеното решение, след като е приел жалбата на „П.”ООД за основателна, съдът не се е произнесъл по основателността на жалбата на „Х.М.К.”ЕООД.

По молбата на „Х.М.К.”ЕООД за допълване на решението, съдът съобрази следното:

С уважаването на жалбата на „П.”ООД, съдът е приел, че искът на дружеството е основателен за сумата 45 754,76лв.

Предвид изложеното, жалбата на „Х.М.К.”ЕООД срещу постановеното решение в частта му с която искът с правно основание чл.55 ал.1 ЗЗД на дружеството е отхвърлен за горницата над уважените 72 108,20лв. до претендираните  116 880,40лв. се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, а обжалваното решение -потвърдено в обжалваната част.

Предвид изложеното, молбата за допълване на „Х.М.К.”ЕООД се явява основателна, поради което  диспозитива на решението следва да се допълни,  като се посочи, че обжалваното решение се потвърждава в останалата част.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Молба с правно основание чл.250 ГПК на „П.”ООД гр.Варна, ЕИК 103123183, за допълване на решение № 76/20.03.2014год. по т.д. № 586/2013год. по описа на ВАпС, като неоснователна:

ДОПЪЛВА НА ОСНОВАНИЕ чл.250 ал.3 ГПК диспозитива на решение № 76/20.03.2014год. по т.д. № 586/2013год. по описа на ВАпС  с израза:

„ПОТВЪРЖАДВА ПОСТАНОВЕНОТО РЕШЕНИЕ по т.д. № 2629/12год.  по описа на ВОС В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ”

        

Решението подлежи на обжалване пред  Върховния касационен съд в едномесечен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                             2.