ОПРЕДЕЛЕНИЕ№700

 

Гр.Варна, …11.10.  2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на седми октомври през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА     

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 586 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на Р.Д.П. от гр.Шумен срещу разпореждане № 444 от 09.08.2019г. по в.гр.дело № 162/19г. по описа на Шуменски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателката касационна жалба срещу постановеното по делото въззивно решение № 157 от 09.07.2019г.

В частната жалба се оспорва извода, че спорът по делото е търговски и че е приложима разпоредбата на чл.280 ал.3 т.1 от ГПК. Твърди че спорът е граждански с цена на иска над 5 000лв., поради което и подлежи на касационно обжалване. Твърди че страните по спора са физически лица и никоя от тях няма качеството на търговец, както и че между тях никога не е сключвана търговска сделка. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на касационната жалба и да бъде разпоредено продължаване на съдопроизводствените действия по нея.

Насрещната страна по жалбата Б.Й.Б. *** в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е депозирал отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по в.гр.дело № 162/19г. по описа на ШОС е с предмет предявени като частични осъдителни искове от Б.Й.Б. срещу Р.Д.П. за вземания, прехвърлени му от „Първа Инветиционна Банка“ АД с договор за цесия, в предявен размер съответно 10 829.69лв. – главница и 14 170.31 – лихви, дължими по договор за банков кредит № 12КР-АА-1982 от 05.07.2007г., сключен между „Първа Инвестиционна Банка“ и Р.Д.П..

Срещу постановеното от въззивния съд решение № 157 от 09.07.2019г. е постъпила касационна жалба от Р.Д.П.. С обжалваното разпореждане докладчикът по делото е върнал касационната жалба като е приел, че въззивното решението не подлежи на обжалване на основание чл.280 ал.3 т.1 от ГПК тъй като се касае за търговско дело с цена на всеки от обективно съединените искове под 20 000лв.

Апелативният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъда потвърдено по следните съображения.

На основание чл.280 ал.3 т.1 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 5 000лв. за граждански дела и до 20 000лв. за търговски дела.

Понятието "търговско дело" не е дефинирано в закона, но в практиката на Върховния касационен съд е прието, че неговото съдържание не се изчерпва с делата, които имат за предмет търговски сделки по смисъла на чл.286 от ТЗ, както и до посочените в чл.365 от ГПК търговски спорове. Определящи за търговския характер на делото са качеството на страните и договорната връзка, от която произтича претенцията.

В случая делото е търговско, тъй като е образувано по иск за връщане на парична сума, предоставена по договор за банков кредит. Договорът за банков кредит на основание чл.286 ал.2 във връзка с чл.1 ал.1 т.7 от ТЗ е абсолютна търговска сделка. Цедирането на вземането на друго лице не променя търговския характер на вземането. /в този смисъл определение № 98 от 22.05.2019г. по т.дело № 1114/19г. І т.о. на ВКС/.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че въззивното решение е постановено по търговско дело по обективно съединени искове с цена под 20 000лв., поради което и не подлежи на касационен контрол. Предвид на това и обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 444 от 09.08.2019г. по в.гр.дело № 162/19г. по описа на Шуменски ОС за връщане на касационна жалба на Р.Д.П. срещу решение № 157 от 09.07.2019г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: