О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 655/07.11.2017                             , град Варна

Варненски Апелативен съд,    Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН                                                              ЧЛЕНОВЕ:  АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова

в.ч.т.дело № 587  по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по  чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от И.Д.И. против определение № 9301/12.09.2017 год., постановено по т.д.№ 1618/2016 год., с което ОС – Варна е отказал да освободи страната от задължението за заплащане на държавна такса във връзка с подадената въззивна жалба при условията на чл. 83, ал.2 ГПК.

В предявената частна жалба се поддържа, че са налице предпоставките на чл.83, ал.2 ГПК. Дължимата държавна такса съставлява 9-месечния доход на страната. Същата не разполага със странични доходи. Преценката за релевантните факти по чл. 83, ал.2 ГПК следва да се осъществи въз основа на притежаваните средства, а не въз основа на  хипотетичната възможност същите да бъдат набавени.

         В срока по чл.276, ал.1 ГПК е предявен отговор от насрещната страна – „Първа инвестиционна банка“ АД, съобразно който предявената частна жалба е неоснователна.

         Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Частната жалба е предявена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Подписана е адв. Светлозар Николов на 03.10.2017 год. Жалбата е постъпила в регистратурата на ОС – Варна на 06.10.2017 год. Сочените дати предхождат лишаването на процесуалния представител от адвокатски права, решението за което е обнародвано в ДВ бр. 81/10.10.2017 год. Лишаването от адвокатски права не дерогира валидността на осъществените от процесуалния представител действия до датата на налагане на санкцията.

         Съгласно чл.83, ал.2 ГПК, такси и разноски  в производството не се внасят от физическите лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. Преценката за наличие на предпоставките за освобождаване от внасянето на държавна такса се извършва от съда въз основа на доказателства за имущественото състояние на лицето, семейното му положение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и  всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на държавна такса.

         Преценката на представените по делото доказателства, относими към възможността на ищеца за внасяне на държавна такса, обуславят следните изводи:

         Жалбоподателят /род. на 1973 год./ е в трудоспособна възраст, респ. няма данни да е инвалидизиран или с влошено здравословно състояние. Не издържа непълнолетни лица.         

Декларирал е нетен месечен доход в размер на 420 лева, респ. дължимата държавна такса надхвърля 8 пъти същия. Получаваното трудово възнаграждение е  минималното такова, респ.  годишния му размер покрива без остатък средностатическите разходи за едно лице, публикувани на сайта на НСИ.

Молителят не притежава спестявания и вземания, дялове и акции.

Молителят притежава имущество - общо два жилищни недвижими имота – вила в с. Доброглед, и 19/20 ид.ч. от апартамент от 60 кв.м. в гр. Варна, ул. „Д-р Иван Селимински“. Имотите са предмет на учредени договорни ипотеки и възбрана.  Наложените тежести са пречка за осъществяването на разпоредителни действия. Отделно – наложените тежести обективно влияят и върху възможността същите да бъдат отдадени под наем.  Възмездното предоставяне на вещите за ползване е затруднено с оглед правото на третите лица – кредитори да инициират принудителни изпълнителни действия.  В тази връзка, неправилни са изводите на първостепенния съд, че вписаните ипотеки и възбрана не съставляват пречка за плодоползването на собственика. Възможността за отдаване под наем на един недвижим имот и реализирането на доходи, достатъчни за поемане на жизнено необходимите разходи за страната  и дължимите по конкретното дело държавни такси и разноски не се предполага / В този смисъл  - Определение № 496 от 10.07.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 2492/2013 г., II т. о., ТК/

Молителят притежава и лек автомобил – марка „Волво“, пр. 1998 год., чието осребряване не би довело до  извод за възможност на страната да понесе дължимата държавна такса.

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът приема, че по отношение на страната са налице предпоставките на чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване от задължението му за внасяне на държавна такса.

При изследване на процесуалните въпроси относно приложимостта на чл. 83, ал.2 ГПК са ирелевантни  доводите относно вероятната неоснователност на правните действия, във връзка с които се дължи държавна такса. Възраженията на ищеца, черпени от процесуалното поведение на ответника при първоинстанционното разглеждане на спора и основателността на възраженията му по същество не могат да бъдат изследвани в настоящото производство.

Ирелевантен  за настоящото производство е и предмета на материалноправния спор между страните. ГПК не въвежда ограничения за делата, по които е приложима нормата на чл. 83, ал.2 ГПК. Обстоятелството, че ищецът е субект на банково кредитиране и това е основен предмет на спора не презумира способност да се понесат разноските от кредитополучателя в съдебното производство.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  против определение № 9301/12.09.2017 год., постановено по т.д.№ 1618/2016 год.по описа на ВОС и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА И.Д.И., ЕГН **********, с адрес *** от заплащане на дължимата държавна такса за производството по въззивна жалба вх. 20645/14.07.2017 г. подадена чрез адв. Светлозар Николов, срещу решение № 429/27.06.2017 г. по т.д.№ 1618/2016 г. на ВОС, на основание чл.83, ал.2 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: