Р Е Ш Е Н И Е

 

40

   

                гр. Варна ,10.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА                    КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 588 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по въззивна жалба от „Феникс Метал” ЕООД / в несъстоятелност/ , представлявано от синдика Д.П.Д., против решение № 30/26.04.2013г. по т.д. № 145/12г. , с което е отхвърлен искът на въззивника, предявен на правно основание чл. 108 от ЗС против " Хойер България " ЕООД, ЕИК 102728795 със седалище и адрес на управление по търговска регистрация в гр. Бургас, пл. " Царица Йоана " № 11-13, ет. 4, представлявано от управител Л.А.А., за отстъпване собствеността и предаване на владението върху недвижим имот, индивидуализиран по нова кадастрална карта като: Поземлен имот, с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ / шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, точка, едно, пет /, адрес гр. Разград , п.к. 7200, с предназначение на тероторията -урбанизирана, с площ от 8 691 км.м. / осем хиляди шестстотин деветдесет и един квадратни метра /, начин на тройно ползване - складов обект, съседи на поземленият имот: 61710.506.506, 61710.506.500, 61710.506.14, 61710.506.72, по Заповед РД-18-37 / 10.03.2008 г. на изп. директор на АГКК, последно изменен със Заповед КД-14-17-221 / 15.06.2009 г. на началника на СГКК - Разград, съгласно скица № 9255 /08.11.2012 г. на СГКК - Разград, ведно с построените сгради , попадащи в имота : 1. Сграда с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ.1 / шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, точка, едно /, застроена площ от 218 кв.м. /двеста и осемнадесет квадратни метра / , етаж - 1 /един/, предназначение - склад; 2. Сграда с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ.2 / шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, точка, две /, застроена площ от 103 кв.м. / сто и три квадратни метра /, етаж - 1 / един /, предназначение - склад; 3. Сграда с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ.3 / шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, точка, три/, застроена площ от 171 кв.м. / сто седемдесет и един квадратни метра /, етаж - 1 / един /, предназначение - инфраструктурна сграда; 4. Сграда с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ.4 / шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, точка, четири /, застроена площ от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра /, етаж - 1 / един /, предназначение - сграда енергопроизводство; 5. Сграда с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ.5 /шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, точка, пет /, застроена площ от 30 кв.м. / тридесет квадратни метра /, етаж - 1 / един /, предназначение - инфраструктурна сграда; 6. Сграда с идентификатор ХХХХХХХХХХХХ.6 /шест, едно, седем, едно, нула, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, точка, шест/, застроена площ от 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра /, етаж - 1 /един/, предназначение - сграда на транспорта, с цел ревандикирането му в масата на несъстоятелността.

    Във въззивната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалваното решение. Въззивникът счита, че след като длъжникът „Технорентимпекс” ЕАД не е бил добросъвестен купувач на процесния имот, то и последващият преобретател „Хойер България” ЕООД не може да притежава това качество. Моли за отмяна на атакуваното съдебно решение и постановяване на друго за отхвърляне на иска по чл.108 ЗС.

    Постъпил е писмен отговор от въззиваемата страна „Хойер България”ЕООД, с който се оспорва основателността на въззивната жалба. Претендират се разноски по спора.

    Не е постъпил писмен отговор от „Технорентимпекс”ЕАД , притежаващ качеството трето лице помагач на страната на ответника.

    ВнАС прецени следното:

    Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна.

    Пред РОС е постъпила искова молба от  „Феникс Метал” ЕООД / в несъстоятелност/ , представлявано от синдика Д.П.Д., против "Хойер България " ЕООД. В същата се твърди , че „Феникс Метал” ЕООД е обявено в несъстоятелност . Дружеството е било собственик на процесния недвижим имот като след успешно проведен иск по чл.646,ал.2,т.4 ТЗ /редакция ДВ бр.70/98г./ с влязло в сила решение е обявена за недействителна по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на „Феникс Метал” ЕООД продажбата по НА № 99/2004г. на същия недвижим имот с продавач  „Феникс Метал” ЕООД и купувач „Технорентимпекс” ЕАД. Имотът е бил прехвърлен с договор за покупко-продажба по НА № 105/14.04.2006г. от „Технорентимпекс” ЕАД на „Хойер България” ЕООД. Счита , че влязлото в сила решение по отменителния иск е лишило от годно правно основание първият преобретател, а оттам отпадат и правата на втория преобретател. Иска осъждане на "Хойер България" ЕООД за предаване владението на собствения на ищеца недвижим имот.

    Искът е с правно основание чл.108 ЗС и представлява обусловен от отменителния иск по чл.646 ТЗ осъдителен иск за попълване масата на несъстоятелността.

    Ответникът "Хойер България" ЕООД оспорва иска. Прави възражение , че се легитимира като собственик на спорния имот въз основа на покупко-продажбата по НА № 105/2006г. Не е бил страна по иска с правно осн. чл.646, ал.2 , т.4 ТЗ / ДВ бр.70/98г./и решението по него няма сила на пресъдено нещо спрямо неучаствалото лице. Сделката по НА № 105/06г. предхожда значително във времето завеждането на отменителния иск. Дори и да се приеме , че същата сделка не е нищожна, но не е настъпил вещнопрехвърлителният й ефект, прави възражение за придобиване на имота по давност на осн. чл.79, ал.2 вр. чл.70 , ал.1 ЗС.  Счита, че е владял имота повече от 5 години /с начало 14.04.2006г. до момента на завеждане на ревандикационния иск - 10.12.2012г./ на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае , че праводателят му не е собственик. В условията на евентуалност прави и възражение за задържане на имота до заплащане от ищеца на извършените в него от „Хойер България” ЕООД подобрения, които увеличават стойността  на вещта с 2 521 624,69 лв. / уточнени по вид , период на извършване и стойност с молба пред настоящата инстанция/.

    По искане на ответника като трето лице-помагач на негова страна е конституирано „Технорентимпекс” ЕАД, което не представя писмен отговор и представител на което не се явява в с.з.

    Предвид становищата на страните и събраните доказателства съдът намира за установено следното относно релевантните за спора факти:

    Не се спори относно факта на влизане в сила на решения по т.д. № 478/05г. на РОС относно откриване на производство по несъстоятелност на ищеца с решение № 29/05.04.2006г. и последващо с № 7/09.01.2007г. за обявяването му в несъстоятелност . 

Видно от НА № 99/ 2004 г., на В.Т. - нотариус с peг. № 312 на НК, с район на действие - PC - Разград, на 24.02.2004 г., след обявената дата на неплатежоспособност - 28.12.2002 г. и преди образуване на т.д. № 478/05г. на РОС по молбата за откриване на производство по нейстотятелност на „Феникс Метал”ЕООД , последното продава на "Технорентимпекс " ЕАД гр. София процесния недвижим имот.

Предвид НА № 105/ 2006 г., на В.Т. - нотариус с peг. № 312 на НК, с район на действие - PC -Разград, на 14.04.2006 г., "Технорентимпекс " ЕАД гр. София продава на ответното дружество "Хойер България" ЕООД гр. Бургас процесният недвижим имот идентифициран по - горе.

Искът по чл.646,ал.2, т.4 ТЗ / ред. ДВ бр.70/98г./ е заведен през 2009г. и по него е образувано т.д. № 92/09г. на РОС. Видно от приложено решение № 26/16.06.2010г. с влязло в сила от 03.10.2012г. решение е обявена недействителността по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на „Феникс Метал”ЕООД на договор за покупко-продажба по НА № 99/04г. на нот.с рег. № 312.

Предвид свидетелските показания и множеството писмени доказателства / разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация/, безспроно се установява , че от датата на сделката по НА № 105/06г. дружество " Хойер България " ЕООД владее процесния недвижим имот, извършва в него значителни подобрения и действия като собственик на същия.

Предвид така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

Сделката по НА № 99/04г. е нищожна на осн. чл.646 ТЗ, като в полза на кредиторите на масата на несъстоятелността на „Феникс Метал”ЕООД / в несъстоятелност/ съществува правото на принудително удовлетворяване от имота поради това , че транслативното действие на сделката не се е проявило, а имотът се намира в патримониума на длъжника. Последващата разпоредителна сделка по НА № 105/06г. няма транслативен ефект, тъй като продавачът по нея- "Технорентимпекс"ЕАД не е собственик на имота.

Съдът намира за основателно възражението на ответника за придобиване от него на процесния имот по давност в резултат на упражнявано владение върху същия имот за период от 5 години, изтекли до датата на завеждане на иска, като владението е установено въз основа на правна сделка, годна да направи ответника собственик при незнание от негова страна за липсата на вещни права у прехвърлителя.

Договорът за покупко-продажба по НА № 105/06г. е от дата 14.04.2006г., а исковата молба по чл.108 ЗС е подадена на 10.12.2012г. Следователно владението на  " Хойер България " ЕООД е продължило повече от 5 години, необходими по чл.79,ал.2 ЗС. Сделката по НА  № 105/06г. е покупко-продажба и е действителна. Липсата на титулярство относно прехвърляното вещно право на собственост върху продавания имот за прехвърлителя "Технорентимпекс"ЕАД не прави сделката нищожна,  а само непротивопоставима на действителния собственик. Към датата на сключване на договора по НА № 105/06г. искът по чл.646,ал.2,т.4 ТЗ / ред. ДВ бр.70/98г./ не е бил заведен, респ. не е била вписана исковата молба, което обстоятелство е от значение за признаване качеството на добросъвестен владелец на "Хойер България"ЕООД . Дали прехвърлителят "Технорентимпекс"ЕАД е бил добросъвестен или не е ирелевантно за спора, тъй като ответникът не се позовава на присъединено владение.

Поради което "Хойер България" ЕООД се легитимира като собстевник на процесния имот на оригинерно придобивно основание – придобивна давност и ревандикационният иск срещу него е неоснователен. Не следва да бъде разглеждано възражението за задържане на имота до заплащане на подобренията , направени в него от ответника.

С оглед на което обжалваното решение следва да се потвърди , а в полза на въззиваемата страна – да се присъдят сторените от нея разноски пред настоящата инстанция в размер на 5400лв. В полза на ВнАС следва да се присъдят разноските по въззивната жалба в размер на 1197,67лв.

Водим от горното , съдът

 

             Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 30/26.04.2013г. по т.д. № 145/12г.

ОСЪЖДА "Феникс Метал " ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Д.П.Д., да заплати по сметка на  ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД държавна такса в размер на 1197,67лв., която сума да бъде събрана от масата на несъстоятелността.

ОСЪЖДА "Феникс Метал " ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Д.П.Д., да заплати НА "Хойер България"ЕООД, ЕИК 102728795 със седалище и адрес на управление по търговска регистрация в гр. Бургас, пл. "Царица Йоана" № 11-13, ет. 4, представлявано от управител Л.А.А., сумата от 5400лв., представляваща извършени от последното разноски по делото пред настоящата инстанция , която сума да бъде събрана от масата на несъстоятелността.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ: