О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 646

 

24.10.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 588

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК във вр. чл. 701, ал. 3 ТЗ, образувано по частна жалба на „АКСИС“ ООД - гр.Търговище, ЕИК*, подадена чрез адв. Св. Арнаудов от САК, срещу определение № 247/19.07.2018г., постановено по т. д. № 34/2017г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите, по реда на чл. 702 – чл. 703 ТЗ, представения от длъжника план за оздравяване на предприятието с вх. №1602/25.04.2018г., на основание чл. 701, ал. 3 ТЗ.

В жалбата се заявяват конкретни оплаквания за незаконосъобразност на определението, с подробно изложени доводи и съображения. Излага се, че по делото са били подадени две молби по чл. 63 ГПК за повторно продължаване на срока за изпълнение на указанията по чл. 700, ал. 2 ТЗ, по едната от която няма произнасяне. Твърди се, че при продължаването на срока за по – кратък период от този, които е поискан, съдът е следвало да уведоми длъжника, а не да го поставя в състояние на процесуална изненада. Релевира се довод, че ГПК не предвижда ограничение в броя пъти и продължителността на времето, в което може да бъде продължен даден срок. В евентуалност се твърди, че представеният план за оздравяване съдържа всички необходими реквизити. Искането е за отмяна на определението и връщане на делото на първоинстанционния съд с указания за поредно продължаване на срока за изпълнение на указанията по чл. 700, ал. 2 ТЗ, а в евентуалност, с указания за допускане до разглеждане на плана от събранието на кредиторите във вида, в който е представен.

Становище за неоснователност на частната жалба е изразил кредиторът „Уникредит Булбанк“ АД – гр. София. Други становища от кредитори не са постъпили.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Разгледана по същество същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

В процедурата по допускане на оздравителен план до разглеждане от събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността проверява: 1) процесуалната допустимост на плана – дали е предложен от легитимирано лице и в срока по чл. 698 ТЗ, и 2) съответствието на съдържанието на плана с изискванията на закона – както по отношение на задължителните елементи по чл. 700, ал. 1 ТЗ, така и на предложените от вносителя факултативни елементи по чл. 700, ал. 2 – ал. 6 ТЗ, а също и спазването на други императивни законови изисквания / напр. по чл. 189 ДОПК/.

Предложеният от жалбоподателя - длъжник „Аксис“ ООД - гр. Търговище план за оздравяване на предприятието с вх. № 1602/25.04.2018г., е подаден по пощата /чрез лицензиран пощенски оператор/, в срока по чл. 698 ТЗ.

С разпореждане от 30.04.2018г. на длъжника са дадени изрични указания по чл. 701, ал. 2 ТЗ за несъответствия на оздравителния план с изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ и чл. 189, ал. 1 ДОПК, както и седемдневен срок за отстраняването им.

С определение от 18.05.2018г., по молба на длъжника, представляван от адв. Св. Арнаудов, срокът по чл. 701, ал. 2 ТЗ е продължен до 15.06.2018г. по реда на чл. 63 ГПК. В последния ден на продължения срок – 15.06.2018г., са подадени две молби от длъжника, чрез процесуалния и чрез органния представител, с искане за повторно продължаване на срока за изпълнение с още три месеца. Както в молбата, подадена от процесуалният представител, така и в подадения чрез органния представител „отговор по разпореждане“ се сочат обстоятелства, аналогични на тези по предходната молба по чл. 63 ГПК, като уважителни причини, даващи основание за повторно продължаване на срока. Посоченото и в двете молби обстоятелство, като съществено и препятстващо изпълнението на указанията, е липсата на отговор по подаденото искане до Министерство на финансите за предварително писмено съгласие за отсрочване на публичните задължения от Министъра на финансите съгласно чл. 189, ал. 1 ДОПК.

С определение № 238/18.06.2018г. срокът по чл. 701, ал. 2 ТЗ е повторно продължен с един месец, като е съобразено именно соченото в двете молби обстоятелство, че до момента на произнасянето няма отговор по подаденото искане от длъжника за съгласие по чл. 189, ал. 1 ДОПК. В тази връзка, доколкото при постановяване на определението е съобразена именно посочената от длъжника, представляван съответно от процесуален и органен представител, уважителна причина по смисъла на чл. 63, ал. 1 ГПК, неоснователно е оплакването в жалбата, че съдът е следвало да се произнесе изрично по всяка от двете молби на длъжника, от съдържанието на които се констатира, че са основани на аналогични обстоятелства, с идентични искания и постъпили едновременно в съда.

Неоснователно е оплакването, основано на обстоятелството, че длъжникът не е уведомен за определение № 238/18.06.2018г., с което срокът по чл. 701, ал. 2 ТЗ е повторно продължен с един месец, вместо за поискания период от три месеца. Съдебният акт, с който се уважава или отхвърля искането за продължаване на срок по чл. 63, ал. 1 от ГПК, не подлежи на инстанционен контрол и не се съобщава на страната. При уважаване на молба за продължаване на срок новият срок започва да тече от изтичане на първоначалния срок. Страната, която се ползва от продължаването на срока, следва сама да следи за произнасянето на съда по молбата й за продължаване на срока. В този смисъл е константната практика на ВКС – нап. определение № 351 от 15.06.2009 г. по ч. т. д. № 347/2009 г. на ВКС, І т. о., определение № 425/20.07.2009г. по ч. гр. д. № 382/2009 г. на ВКС, ІV г. о., определение № 147/15.03.2010г. по ч. гр. д. 84/2010г. на ВКС, ІІІ г. о.

В рамките на повторно продължения срок по чл. 701, ал. 2 ТЗ до дружеството– длъжник е изпратено становище от 27.06.2018г. на НАП във връзка с подаденото искане до Министерство на финансите за предварително писмено съгласие за отсрочване на публичните задължения от Министъра на финансите съгласно чл. 189, ал. 1 ДОПК. В документът, копие от който е изпратено по делото, са посочени изрично и изчерпателно констатирани от административния орган нередовностите, непълнотите и неясноти в предложения от длъжника оздравителен план по отношение на публичните задължения на „Аксис“ ООД - гр. Търговище. Дружеството – длъжник е приканено да уведоми за готовност да представи коригиран оздравителен план, който да бъде представен на компетентните органи по ДОПК.

За да откаже да допусне до разглеждане от събранието на кредиторите на „Аксис“ ООД представения от длъжника план за оздравяване на предприятието, в обжалваното определение съдът по чл. 613 ТЗ е констатирал, че въпреки двукратното продължаване на срока за отстраняване на указаните на длъжника несъответствия със закона на предложения от него план за оздравяване, това не е направено към момент, към който продълженият срок е изтекъл, и това обуславя постановяване на акт по чл.701, ал. 3 ТЗ.

Изводите на съдът по чл. 613 ТЗ за непълноти и несъответствия с изискванията на закона на предложения от длъжника план за оздравяване на предприятието, които не са отстранени в рамките на продължения по реда на чл. 63 ГПК срок по чл.  701, ал. 2 ТЗ, се споделят от настоящия състав. Планът не отговаря на формалните изисквания по чл. 700, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 ТЗ /начин и време на плащане на кредиторите от всеки клас, гаранции за изпълнение на оспорени вземания, предмет на висящи съдебни производства към датата на предлагането на плана; гаранциите на всеки клас кредитори във връзка с изпълнението на плана; управленски, организационни, правни, финансови, технически и други действия за осъществяване на плана, влияние на плана върху заетостта на работниците и служителите на длъжника и т. н./. Предвид изявленията в отговора на НАП от дата 27.06.2018г., непредставянето на коригиран оздравителен план от длъжника препятства даването на предварително писмено съгласие по чл. 189, ал. 1 ДОПК за отсрочване и разсрочване на публичните задължения от Министъра на финансите на Република България. Следователно спазване на специалното изискване по чл. 189, ал. 1 ДОПК не може да се очаква в какъвто и да е срок, без преди това съдържанието на плана да е приведено от длъжника – вносител в съответствие с формалните изисквания на чл. 700 ТЗ.

Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции относно липсата на предвидените от закона предпоставки за допускане на представения от длъжника оздравителен план за разглеждане от събранието на кредиторите, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 247/19.07.2018г., постановено по т. д. № 34/2017г. по описа на Търговищки окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховния касационен съд, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                        2.