ОПРЕДЕЛЕНИЕ №586

 

гр. Варна,   09.09.                    2015 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 590/2015  по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 274 ГПК.

  Образувано е по частна жалба от „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност срещу Постановление за възлагане № 14/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, ТО.

Съдът констатира, че частната жалба и приложенията й са изпратени по компетентност на АС – Варна с избирателно прилагане на документи от производството по несъстоятелност, релевантни за разглеждания спор с правно основание чл. 717з, ал.3 ТЗ.

Същевременно, съпроводителната преписка не съдържа изготвената оценка на групата от движими вещи – предмет на Постановлението.  Прилагането на оценката има съществено значение с оглед изрично наведените в жалбата доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт.

Тъй като задължението за администриране и окомплектоване на частната жалба е задължение на съда, постановил обжалвания съдебен акт, производството пред ВАпС следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на ВОС за изпълнение на дадените указания.

Така мотивиран съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 590/2015 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на указанията.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: