О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №661

 

гр. Варна, 14.10..2016 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Недева ч.в.т.д. № 590/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на М.К.С. ***, чрез адв. Т., срещу определение № 2903/01.09.2016г. постановено по т.д.№ 2000/2015 г. по описа на ОС – Варна, с което съдът е оставил без уважение подадената от М.К.С. молба с правно основание чл.83 ал.2 от ГПК за освобождаване от внасяне на държавна такса за въззивно обжалване на постановеното по т.д. № 2000/2015г. по описа на ВОС решение № 534/06.07.2016г..

При проверка на редовността на частната жалба и администрирането и, въззивният съд констатира, че препис от частната жалба не е връчен на насрещната страна – ищецът по делото „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД гр. София. Доколкото се касае за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване, на основание чл.276 ал.1 от ГПК във връзка с чл.279 от ГПК следва да бъде извършена процедура по размяна на книжа. Извършването на действия по чл.276 ал.1 от ГПК е в компетентността на първоинстанционния съд. Поради което и производството по делото пред въззивна инстанция следва да бъде прекратено, а делото върнато на първоинстанционния съд за връчване на препис от частната жалба на насрещна страна.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 590/16г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

ВРЪЩА обратно на Варненски окръжен съд частна жалба на М.К.С. ***, чрез адв. Т., срещу определение № 2903/01.09.2016г. постановено по т.д.№ 2000/2015 г. по описа на ОС – Варна за връчване на основание чл.276 ал.1 от ГПК препис от частната жалба на насрещната страна – на ищеца по делото „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД.

След връчване на препис от частната жалба и изтичане на едноседмичния срок за отговор, делото да се върне на ВАС за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.