О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  707/27.11.                                                2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и седми ноември                                  година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 590  по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Г.Д.С. с ЕГН ********** *** и Х.Д.И. с ЕГН ********** ***, област Разград, ул.“Плиска“ № 6 против разпореждане № 664/21.07.2017г. на Разградския окръжен съд, постановено по в.т.д. № 43/2017г., с което е върната подадената от тях касационна жалба против определение № 482/16.05.2017г. на същия съд по в.т.д. № 43/17г. Като излагат съображения за незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното разпореждане, жалбоподателите молят съда да го отмени и върне делото на окръжния съд за продължаване на процесуалните действия по изпращане на частната касационна жалба до ВКС.

          В законоустановения срок не е постъпил отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след  преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява   неоснователна,       по следните съображения :

          С определение № 482/16.05.2017г. на Разградския окръжен съд, постановено по в.ч.т.д. № 43/2017г. е оставена без уважение подадената от частните жалбоподателки частна жалба вх.№ 3641/10.04.2017г. против разпореждане № 905/24.03.2017г. по гр.д. № 1699/2016г. на РзРС, с което е върната въззивната им жалба  против постановеното по делото решение. Подадената срещу това определение частна жалба вх.№ 2245/30.05.2017г. е администрирана и изпратена на ВКС по компетентност за произнасяне.

           С разпореждане № 181/07.07.2017г. на Председателя на ІV г.о. при ГК на ВКС  преписката, образувана по така подадената частна жалба е върната на РзОС за отстраняване на констатирани от касационната инстанция нередовности на частната жалба.

          С разпореждане № 632/12.07.2017г. съдът е оставил без движение жалбата, като е дал указания за изправяне на посочените от ВКС нередовности. Разпореждането е получено от процесуалния представител на жалбоподателките адв.Ж.Ч.  на 13.07.2017г. и до постановяване на обжалваното разпореждане указанията на съда не са изпълнени.

          При така очертаната фактическа установеност настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл.286 ал.1 т.2 ГПК. Поради неизпълнение на указанията на съда правилно касационната жалба срещу определение № 482/16.05.2017г. е била върната.

          Обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д    Е    Л    И    :

 

          ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 664/21.07.2017г. на Разградския окръжен съд, постановено по в.т.д. № 43/2017г., с което е върната подадената от  Г.Д.С. и Х.Д.И. касационна жалба против определение № 482/16.05.2017г. на същия съд по в.т.д. № 43/17г.

          Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :