О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                                                                                         №______________

 гр.Варна, …...11.2018г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д №591 по описа за 2018 г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от Галина Тодорова Чолакова, в качеството й на управител и представляващ „МОРСКО КАЗИНО” ЕАД – в несъстоятелност, чрез адв.Н., срещу определение  №3182/18.09.2018г. по т.д.№1180/2018г. на ВОС.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. При постановяването му съдът не е съобразил обстоятелството, че действащия изпълнителен директор на „Морски казино” ЕАД – Галина Чолакова нито е канена, нито е участвала в действията довели до приемане от правно нелегитимирани лица на заявените за вписване в ТР промени по партидата на дружеството. Още повече, че към приложенията към заявлението за вписване на промените липсва пълномощно на адв.Людмил Георгиев. Посочването му като заявител не е доказателство, необходимо за извършване на вписването.

В случай, че съдът приеме, че въпреки изложеното не е налице интерес от предявения иск, се претендира да се вземат предвид и следните обстоятелства: с действията си едноличния собственик на капитала „Петрол Холдинг” АД вероятно се опитва да прикрие чрез смяната на Галина Чолакова вредите, които е причинил на дружеството чрез изкуствения му фалит и невземане на решение за предявяване на вземането против него. Твърди се, че и към настоящия момент едноличният собственик на капитала отхвърля извършеното законосъобразно прихващане на две насрещни задължения, като остава длъжник с по-малка сума към „Морско казино” ЕАД, като вместо това представя документ с „Споразумение”, с който дълга на дружеството нараства неимоверно.

С незаконосъобразната смяна на Галина Чолакова се цели лишаването й от правото да представлява длъжника като последен представляващ и да гарантира правата на кредиторите при провеждане на производството по несъстоятелност.

Приложените документи към оспореното заявление са съставени от органи на дружеството, които са с прекратени правомощия. Още повече, че кредиторите на дружеството са само двама – „Морска градина Варна” АД и „Петрол холдинг” АД, като отношенията с тях са пряко свързани с приключване на производството по несъстоятелност, което е пряко и непосредствено задължение на Галина Чолакова, като последен представляващ търговеца.

По същество се претендира отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Препис от жалбата не е връчен на насрещните страни, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите в преписката от т.дело №1180/2018г. на ВОС, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ВОС е образувано по предявени искове от Галина Тодорова Чолакова, в качеството й на представляващ “Морско Казино” ЕАД – в несъстоятелност срещу „Френсис резидънс” ЕООД /н/, представлявано от Марина Горанова Динева и „Петрол Холдинг” АД /н/, представлявано от Цветан Иванов Димитров за установяване недопустимост на вписването на  обстоятелствата заявени със заявление обр.А5 №20180723124556, а в условие на евентуалност за установяване несъществуването им.

Твърди се, че вписването на заявените по партидата на „Морско казино” ЕАД /н/ промени ще лиши Галина Чолакова от правата, свързани с осъществяваното от нея представителство на дружеството, което към настоящия момент е със строго ограничени права. Протоколът от проведеното ОС съдържа неверни данни. В същия е посочено, че всички членове на СД са уведомени, но това не отговаря на действителното положение, тъй като Галина Чолакова не е била уведомявана за насроченото ОС. В същия неправилно е изписано името на „Франсис Резидънс” като към него не е направена отметка „в несъстоятелност”, каквото е изискването на закона, а представляващия дружеството е с прекратени правомощия и не може да участва в проведеното ОС. Към заявлението не са приложени и необходимите декларации и спесимени.

С уточняваща молба вх.№25630/05.09.2018г. ищцата е уточнила предявените искове, като е посочила, че: предявените искове са от Галина Чолакова, в качеството й на представляващ „Морско казино” ЕАД /н/, а заявеното по партидата на търговеца вписване е за заличаването й като представляващ. Предявените искове са срещу „Франсис резидънс” ЕООД, представлявано от Мариана Гочева Динева, което по силата на вписването следва да бъде нов изпълнителен директор на търговеца и „Петрол Холдинг” АД, представлявано от Цветан Иванов Димитров, като дружество участвало във вземането на решенията обективирани в протокола от ССД от 17.07.2018г.

Недопустимостта на заявените вписвания се изразява в следното: „Френсис резидънс” ЕООД се представлява от Марияна Динева, която е с прекратени правомощия и не може да представлява дружеството пред трети лица, респ. да упълномощава процесуален представител; решенията, чието вписване се претендира са взети на ССД, което не е проведено редовно, т.е същото е взело несъществуващи, нищожни решения; заседанието на СД на „Петрол холдинг” АД е нередовно проведено, поради липса на състав на СД и приложени пълномощни.

Правния интерес от предявените искове произтича от обстоятелството, че с приетите решения се засягат правата на Галина Чолакова като представляващ „Морско казино” ЕАД, като до влизане в сила на решение №65/30.01.2018г. по т.д.№1495/2016г. на ВОС за възобновяване на производството по несъстоятелност, Галина Чолакова е единствения представляващ несъстоятелния търговец.

С обжалваното определение №3182/18.09.2018г. съдът е прекратил производството по делото като недопустимо, поради липса на правен интерес и активна легитимация на ищеца.

            Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

            За да е допустим предявеният иск с правно основание чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ е необходимо да е налице интерес от предявяването му, т.е вписването да засяга права и законни интереси на ищеца, да се твърди порок на самото вписване или несъществуване на вписаното обстоятелство.

Ищец може да бъде всяко заинтересовано лице, което не е участвало в охранителното производство, а надлежен ответник е лицето, което се ползва от вписването, т.е самото дружество, както и всички лица ползващи се от акта.

            В процесния случай предявените пред първоинстанционния съд искове не отговарят на посочените условия за допустимост. Ищец е дружеството, по чиято партида се претендира вписване на обстоятелствата, за които се твърди, че са недопустими, евентуално несъществуващи, ответници са новоизбрания управител на търговеца и съдружника участвал при вземане на решенията, а целта е защита правата на Галина Тодорова Чолакова, в качеството й на изпълнителен директор на ищцовото дружество.

             Последното не е легитимирано да оспорва подлежащите на вписване решения на органите си на управление. Не е легитимирано и да предявява искове за защита правата на вписания си изпълнителен директор и представляващ, тъй като не е налице хипотезата на чл.26, ал.2 от ГПК. В качеството си на страна в охранителното производство и лице, което се ползва от заявените за вписване обстоятелства, за да бъде обвързан от силата на пресъдено нещо на иска по чл.29 и за да се приложат последиците на чл.30 от ЗТРРЮЛНЦ,  търговецът следва да бъде ответник по делото.

            От всичко гореизложено следва, че предявените искове са недопустими, поради което производството подлежи на прекратяване.

            Предвид съвпадане правните изводи на двете инстанции, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът            

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №3182/18.09.2018г. по т.д.№1180/2018г. на ВОС.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: