О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …669/25.09.2019 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение, първи състав, в закрито съдебно заседание на горепосочената дата, през две хиляди и деветнадесета година, в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

         

Като разгледа докладваното от съдия Н. ДАМЯНОВА в.т.д. № 592/2019год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от „ВГ-3“ЕООД-гр. София, чрез адв. Т., срещу решение № 587/26.06.2019г., постановено по т.д.№ 1731/2018 год. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлен предявеният от „ВГ-3“ЕООД, представлявано от управител Каталина-Кристиана Драгои срещу „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД-гр.Варна, представлявано от членовете на УС Боряна Димитрова Пенева и Пламен Стоянов Стефанов, подпомаган от „Национална електрическа компания”ЕАД-гр. София, представлявано от изп. директор Петър Илиев, съединени искове на осн. чл. 79 ЗЗД вр. чл. 31 ал.5 ЗЕВИ и чл. 86 ЗЗД.

Съдът, след като извърши проверка за редовност на жалбата, установи, че не е извършена размяна на книжата по см. на чл. 263, ал. 1 ГПК по отношение на "„Национална електрическа компания”ЕАД-гр. София в качеството му на трето лице-помагач на страната на ответника, поради което делото следва да се върне на първоинстанционния съд за изпълнение процедурата по размяна на книжа съгласно гореизложеното.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 592/2019 год. по описа на АпС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна, за изпращане на преписи от въззивната жалба подадена от „ВГ-3“ЕООД-гр. София на третото лице помагач „Национална електрическа компания”ЕАД-гр. София за отговор.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: