Р Е Ш Е Н И Е

 

254 /Варна, 08.10.2015 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 593/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Образувано по жалба от  «ПОЛИМЕРИ» АД – в несъстоятелност против Постановление № 13/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на С.И.И. имущество от масата на несъстоятелност, включващо многофункционален контролер 2 бр., мебелно обзавеждане, офис обзавеждане за сумата от 256 лева.

По делото не е постъпил отговор от купувача.

Съобразно писмено становище на синдика проданта е осъществена при спазване на изискванията на чл.717а-717ж ТЗ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна – длъжник в производството по несъстоятелност, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Сезиращата жалба е надлежно администрирана.

Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717ж и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – «ПОЛИМЕРИ» АД – в несъстоятелност.

По конкретно наведените оплаквания в жалбата:

Жалбоподателят – длъжник оспорва на първо място съответствието между проведената продан и параметрите на осребряване, приети от СК. Наведено е  и изрично възражение, че продадените активи нямат характера на обособена част от масата по смисъла на пар.1а ДР на ТЗ.

 На основание чл.717, ал.1 ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл. 677, ал.1, т.8 ТЗ. Събранието на кредиторите като колективен орган на производството по несъстоятелност притежава изключителната компетентност да определи начина на продажба, метода и условията за оценка на имуществото, съставляващи база за осребряването като самостоятелна фаза на производството по несъстоятелност.  По делото е представен протокол от 25.06.2013 год., поправен с определение от 23.07.2013 год., обективиращ проведено събраните на кредиторите с приети решения, по силата на които е делегирано правото на синдика да определи реда и начина за осребряване на имуществото като цяло или на обособени части в зависимост от постигането на по-висока продажна цена.

Коментираното решение на СК овластява синдика да извърши продажба на цялата съвкупност от всички вещи и имуществени права от масата.  Синдикът разполага и с компетентност да продава и обособени части от масата на несъстоятелността  съобразно легалната дефиниция в пар.1а ДР на ТЗ. Синдикът обаче не разполага с правомощия да проведе продан с предмет отделни активи или група от активи, които не са обособени по функционален критерии.  Начинът на осребряване може да бъде променен единствено с ново решение на СК, което да преоцени първоначално зададените параметри на осребряване. Синдикът и съдът по несъстоятелността не разполагат с правомощието да ревизират решенията на СК, вкл. и по целесъобразност.

Представените по делото доказателства сочат, че синдикът е обособил групи от движими вещи според тяхното териториално местоположение като процесните активи попадат в групата на движимите вещи – 65 позиции, находящи се в административната сграда. Формираната група не покрива изискванията за обособен стопански обект и не може да се третира като съвкупност. На практика е налице сбор от едновременно обявени продажби на активите поотделно. Приетите наддавателни предложения касаят отделни активи в рамките на групата. Идентичен е и предмета на издаденото Постановление за възлагане – предмет на разпоредителни действия са активи  по 4 позиции в рамките на обявената група от движими вещи, находящи се в административната сграда.

Соченото нарушение име съществен характер и е достатъчно основание за отмяна на обжалваното Постановление без да се изследват по същество останалите наведени оплаквания в жалбата.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Постановление № 13/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на С.И.И. имущество от масата на несъстоятелност, включващо многофункционален контролер 2 бр., мебелно обзавеждане, офис обзавеждане за сумата от 256 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: