Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

227./гр. Варна, 12.10.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ в.ч.т.д.№ 595/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Образувано по жалба от “НИВАРА - ТРАНС“ ЕООД - в несъстоятелност против Постановление №263/08.09.2016 год., постановено по т.д.№ 2/2015 год. по описа на ОС – Разград, с което е възложена на И.П.М. обособена част от масата на несъстоятелността на “НИВАРА - ТРАНС“ ЕООД - в несъстоятелност, състояща се от поземлен имот с идентификатор 61710.501.638  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед: КД-14-17-79/16.03.2010 г. на началника на СГКК - Разград с адрес на поземления имот гр.Разград, ул. „Добруджа“ № 2 с  площ 563 кв.м., с начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, ведно с построените в имота сграда с идентификатор 61710.501.638.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, със застроена площ 19 кв.м. и сграда с идентификатор 61710.501.638.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград със застроена площ 25 кв.м., за сумата от 124 100 лева.

По делото е постъпили отговори от купувача И.П.М. и от синдика Е.Т., в които се излагат доводи, че проданта е осъществана при спазване на изискванията на чл.717а - 717д от ТЗ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в срока по чл.613а, ал.3 от ТЗ вр. чл.436, ал.1 от ГПК, поради което  е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и следв. ТЗ.                                                                                                                Съобразно разпоредбата на чл. 717, ал. 1 от ТЗ, вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.                                                                             На 23.07.2015 г. е проведено събрание на кредиторите, на което е взето решение осребряването да се извърши на цяло или на обособени части, по преценка на синдика с оглед достигане на по-висока цена, оценката на активите да се извърши по метода на чистата и ликвидационната стойност, избран е оценител и е определено възнаграждението му.

С оглед отказа на избрания от събранието оценител „Хемус консултинг“ ЕООД да изготви оценка на имуществото на длъжника, по искане на синдика и на кредитора „Агро Био Пауър“ ЕООД, съдът по несъстоятелността е свикал няколко поредни събрания с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т.8 от ТЗ, съответно за 24.11.2015 г., 18.12.2015 г. и 12.01.2016 г., но поради неявяване на кредитори, решения не са взети.

Предвид невъзможността за вземане на решение по горепосочения дневен ред, съобразно приложимата в случая разпоредба на на чл. 677, ал. 4 ТЗ, синдикът е избрал за оценител инж. Д П Д от гр. Разград, притежаващ сертификат за оценка на недвижими имоти №100100863 от 14.12.2009 г. (л.611), като е уведомил съда по несъстоятелността, с месечния си доклад за периода 08.01.2016 г. - 08.02.2016 г. (л.560).

Изготвеният от инж.Д Д оценителски доклад е представен от синдика с молба от 28.03.2016 г. Видно от съдържанието на доклада, общата ликвидационна стойност на имотите, включени в оценената обособена част от масата на несъстоятелността на “НИВАРА - ТРАНС“ ЕООД - в несъстоятелност е 105 000 лв., а общата приемлива пазарна стойност е 124 000 лв., поради което определената начална тръжна цена, съответства на решението на събранието на кредиторите.

Въз основа на тази оценка и по реда на чл.716, ал.2 от ТЗ, съдът с определение № 163 от 13.05.2016 г. е разрешил на синдика да продаде чрез търг с тайно наддаване оценената обособена част при начална тръжна цена в размер на 124 000.

На 13.07.2016 г., тръжната документация за насрочения търг, обявлението за продажба, доказателства за публикуване в специалния бюлетин на МИ и протокола с констатациите за надлежното разгласяване на обявлението са представени пред съда по несъстоятелността.

С оглед липсата на възражения по така определената оценка, идентична с посочена в тръжната документация, както и своевременно направено искане за отстраняване на оценителя в хипотезата на чл.196 вр. чл.22 от ГПК, приложими на осн. чл.621 от ТЗ, съдът намира, че тези въпроси, не могат да бъдат преразглеждан след извършването на проданта.

При упражняване на контрола във фазата на осребряване на имуществото, съдът по несъстоятелността, преди да възложи имуществото на обявения купувач, следва да провери дали всички действия на синдика, следващи разрешението за продажба, са извършени в съответствие с установената от закона процедура, включително изпълнението на задължението за внасянето на цената.         

При прегледа на приложените към делото документи се установява, че са спазени изискванията на чл.717а – чл.717д от ТЗ за разгласяване и извършване на проданта, като предложената цена от единствения купувач не е по-ниска от оценката на имуществото. Същият е внесъл изискуемия задатък, бил е обявен за купувач с протокол от 28.08.2016 г. и е превел предложената от него цена на следващия ден по банков път, поради което правилно на основание чл.717з, ал.1 ТЗ, имуществото е било възложено на лицето, обявено за купувач.

Гореизложеното обосновава извода на съда, че предявената жалба е неоснователна, поради което следва да се остави без уважение.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявената жалба от “НИВАРА - ТРАНС“ ЕООД - в несъстоятелност против Постановление №263/08.09.2016 год., постановено по т.д.№ 2/2015 год. по описа на ОС – Разград.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: