Р Е Ш Е Н И Е

 333/ 29.11.2013 г.      

 29.11.2013 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                     КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при  секретаря  Е.Т.  като  разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т. дело № 596 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на въззивна жалба от „Райфайзенбанк / България/” ЕАД против решение № 141/17.06.2013г. по т.д. № 244/11г. на ДОС, с което съдът е прекратил производството по делото и е заличил „Сириус 2011” ЕООД от ТР.

    Правят се оплаквания за нищожност, евент. за неправилност на обжалваното решение.Нищожността се обосновава с липсата на извършена с решението на ДОС индивидуализация на длъжника – липсва адрес на управление. По отношение на неправилността на обжалваното решение се излагат съображения относно необосноваността на направените фактически изводи. Въззивникът счита , че длъжникът притежава имущество, което може да послужи за удовлетворяване на вземанията на кредиторите му. Съдът не е извършил проверка на всички изискуеми предпоставки по чл.632, ал.4 ТЗ. Моли да се прогласи нищожността на атакуваното решение , евент. да се отмени като неправилно.

    Въззиваемата страна «Сириус2011»ЕООД , гр.Добрич и синдикът Г.В. не изразяват становище по спора.

    ВнАС прецени следното :

    Обжалваното решение № 141/17.06.2013г. по т.д. № 244/11г. на ДОС е постановено по реда на чл.632,ал.4 ТЗ.

    По оплакванията за нищожност:

    Нищожно би се явило съдебно решение , когато: е постановено от незаконен състав; или е постановено извън пределите на правораздавателна власт на съда; не е в писмена форма и не е подписано от съда; налице е абсолютна неразбираемост  на мотивите на съда или ако то е правно непоносимо и пр. Или касае се до такъв съществен порок на съдебния акт, който опорочава въобще валидността на същия и прави невъзможно съществуването му в правния мир.

    Посочването на седалището и адреса на управление на дружеството, което се заличава, не е от категорията на изброените пороци. Действително те са индивидуализиращи белези , но не и абсолютно необходими , каквито са името и ЕИК на търговското дружество.

    По оплакванията за неправилност:

    След влязло в сила решение по чл.632,ал.1 ТЗ съдът по несъстоятелността може само да извърши проверка на предпоставките по чл.632 , ал.4 ТЗ за да постанови следващия се съдебен акт . В настоящия случай се установява , че в срока по чл.632, ал.2 ТЗ– 1 г. от вписване на решението по чл.632, ал.1 ТЗ / 22.05.2012г./ не е постъпило искане за възобновяване на производството , подкрепено с доказателства за наличие на достатъчно имущество на длъжника, нито е депозирана необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ.

    Ирелевантни са възраженията на въззивника по жалбата за извършване на задълбочено проучване на финансово –икономическото състояние на длъжника и  че последният е получил плащания в значителни размери. Тези съображения са относими към един предходен етап от развитие на производството по несъстоятелност – към момента на постановяване на решение по чл.632,ал.1 ТЗ и евентуално са основания за неговото обжалване /което действие не е предприето и решението е влязло в сила/. Или биха били относими при наличие на депозирана молба от молителя или длъжника в хипотезата на чл.632, ал.2 ТЗ. Което не се твърди и не се и доказва от  материалите по делото.

    Поради което обжалваното решение следва да се потвърди.

    Водим от горното, съдът

 

             Р Е Ш И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА решение № 141/17.06.2013г. по т.д. № 244/11г. на ДОС.

    Препис от решението да се изпрати за обявяване в търговския регистър , на осн. чл.622 ТЗ.

    Решението може да се обжалва с касационна жалба  пред ВКС в едноседмичен срок от вписването в търговския регистър.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ: