ОПРЕДЕЛЕНИЕ№759

 

Гр.Варна, …22.12. 2017г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и първи декември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА 

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 596 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частни жалби на „Диси анд Кем Компани“, търговско дружество, регистрирано в Република Сейшели и на Иван Василев Карабоев в качеството му на синдик на „Бросс Холдинг“ АД в несъстоятелност, срещу определение № 305 от 24.07.2017г. по търг.дело № 104/16г. по описа на Силистренски ОС, с което е прекратено производството по делото.

Молят съда да отмени или да обезсили обжалваното определение и да върне делото за разглеждане от друг състав на същия съд.

Доколкото насрещната страна по жалбата на „Диси анд Кем Къмпани“ „Бросс Холдинг“ АД в несъстоятелност няма вписани в търговския регистър представителни органи, както и че производството по делото е прекратено в хипотеза на чл.129 ал.3 и ал.4 от ГПК препис от частната жалба не е връчен на ответника.

Отговор на частните жалби е депозиран от конституиранато по делото трето лице помагач на страната на ответника „Обединена Българска Банка“ АД със седалище гр.София, в която изразява становище за недопустимост на частните жалби, евентуално за неоснователност, като моли съда да прекрати производството по частната жалба, евентуално да потвърди обжалваното определение.

Въззивният съд намира производството по частните жалби за недопустимо по следните съображения:

Производството по търг.дело № 104/16г. е образувано след отмяна на неприсъствено решение № 70 от 04.07.2014г. по търг.дело № 85/14г. по описа на СОС, по иск „Диси анд Кем Компани“, дружество, регистрирано на Сейшелските острови, срещу „Бросс Холдинг“ АД в несъстоятелност, при участието на „Обединена Българска Банка“ АД и „Банка ДСК“ АД, като трети лица помагачи на страната ответника по предявен иск от кредитор срещу неприето в производството по несъстоятелност на „Бросс Холдинг“ АД негово вземане по реда на чл.694 от ТЗ.

На първо място въззивният съд намира, че частната жалба на ищеца е подадена след изтичане на срока по чл.275 от ГПК.

Исковата молба е предявена от адвокат А* – пълномощник на ищеца, като с исковата молба същият е посочен и като съдебен адресат с посочен адрес за призоваване на ищеца в гр.Варна. При повторното разглеждане на делото на 23.11.2016г. е депозирана молба от пълномощника на ищеца – адвокат Г* А*, с която е уведомил съда за оттегляне на пълномощията му, включително че повече не може да получава призовки и съобщения за дружеството – ищец, като към молбата е представено копие от писмо за оттегляне на упълномощаването и представителството на дружеството от представляващия дружеството – ищец. Адрес на ищеца в исковата молба, различен от посочения съдебен адрес в гр.Варна няма посочен по делото. Въпреки наличието по търг.дело № 85/14г. и по ч.т.д.№ 271/15г. на молби, подадени от юрисконсулт Роев, адрес на ищеца, или посочване на нов съдебен адресат, или адрес на самия юрисконсулт няма. Поради изричното направеното изявление на съдебния адресат, едновременно и пълномощник на ищеца до този момент, до съда, че не желае поради оттегляне на пълномощията му да получава призовки и съобщения, и липсата на адрес на ищеца в исковата молба, единствения възможен способ за уведомяване на ищеца за оставяне на исковата молба без движение е по реда на чл.129 ал.2 изр.второ от ГПК във връзка с чл.129 ал.4 от ГПК. Поради което и от съда с разпореждане от 21.12.2016г. е разпоредено прилагане на тази норма по отношение на съобщението за без движение от 26.09.2016г. Поради изменение на определението от 26.09.2016г. и даване на нови указания до ищеца е поставено ново уведомление на таблото за съобщения на СОС на 10.03.2017г. На 24.07.2017г. е постановено обжалваното определение № 305, с което поради неизпълнение на указанията на съда производството по делото е прекратено.

На основание чл.129 ал.3 от ГПК, когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба, заедно с приложенията се връща, а когато адресът на ищеца не е известен, се оставя в канцеларията на съда, на разположение на ищеца. Поради което и в хипотезата на прекратено производство поради неизпълнение на указания на съда за отстраняване на нередовности на исковата молба когато адресът на ищеца е неизвестен, съобщение до него за прекратяване на производството по делото не се изпраща, а срокът за обжалване на определението за прекратяване тече от датата на постановяване на определението на съда. Поради което и постъпилата по пощата на 16.09.2017г. частна жалба е подадена след изтичане на едноседмичния срок по чл.275 от ГПК и производството по нея е недопустимо.

Срокът за обжалване не може да бъде определен от получаване на препис от съобщението на посочения в исковата молба съдебен адрес. Изрично по делото съдебният адресат в по-ранен момент след опит за връчване на съобщение за отстраняване на нередовности на исковата молба, е отказал получаването на призовки и съобщения поради оттегляне на дадените му пълномощия. Именно поради изричният отказ за получаване на съобщения и липсата на адрес на ищеца са налице предпоставките за прилагане на чл.129 ал.2 предл.второ от ГПК, в която хипотеза, исковата молба се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Действително, предвидения в чл.129 ал.2 изр.второ от ГПК начин на връчване на съобщението до ищеца е с най-малки гаранции за действително узнаване на указанията от ищеца, но същият е приложим само и единствено при липса на посочен адрес от ищеца в исковата молба, в което положение ищецът сам се е поставил.

На следващо място, въззивният съд намира, че подалият частната жалба И* И* Р* не е упълномощен да представлява дружеството ищец към момента. От него са представени трудов договор от 28.09.2014г. и нотариално заверено пълномощно от 09.04.2015г. Видно от текста на дадените му пълномощия същите са с определен срок – до 05.10.2015г., който срок е изтекъл. При наличието на изрично пълномощно дадено на правния консултант на дружеството с по-късна дата, съдът намира, че волята на упълномощителя да ограничи във времето правото на пълномощника да го представлява следва да бъде зачетена.

Едва при допустима частна жалба може да бъде извършена проверка по твърденията в частната жалба за липса на предпоставки за оставяне на исковата молба без движение.

По отношение на частната жалба на синдика на несъстоятелния ответник, въззивният съд намира същата за недопустима.

Действително новата редакция на чл.694 ал.4 от ТЗ /ДВ бр.105/2016г./ разпорежда участие на синдика в производствата по чл.694 ал.1-3 от ТЗ, каквото е настоящето. Но участието му следва да бъде осигурено само при редовна искова молба, а в настоящия случай такава не е налице. Поради което и до момента на отстраняване на нередовностите на исковата молба на кредитор или длъжник, както и в случай на прекратяване на производството по делото поради неотстранена в срок нередовност, съдът няма задължение да уведомява синдика и да го конституира като участник в производството. Поради което и въззивният съд  намира, че синдикът към момента на прекратяване на производството по делото не е страна по делото, поради което и не е легитимиран да обжалва постановеното прекратително определение.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.търг.дело 596/17г. по описа на АС – Варна, търговско отделение.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: