Р         Е         Ш       Е         Н         И         Е        

 

№  276 / 26.11.2018 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, втори състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. НЕДЕВА в.ч.т.д.№ 596/2018 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от „ПМГ-МЪГЛИЖ“ ООД гр. Варна – в ликвидация, представлявано от ликвидатора М. К., чрез адв. П., срещу постановеното по т.д. № 1199/2018г. по описа на ВОС решение № 712/08.10.2018г., с което съдът е потвърдил отказ на ДЛР от  24.07.18г, постановен по заявление за заличаване на търговеца, с вх.№ 20180712125322 и допълнено с образец Ж1 пред съда, подадено от  „ПМГ-МЪГЛИЖ“ ООД – в ликвидация.

Жалбоподателят счита обжалваното решение за неправилно. Излага съображения за това, че непредставянето на зануления баланс за отчетната 2017г. на ОС е без значение, тъй като такъв вече е бил представен на 13.06.2017г., като след тази дата не е имало изменения в същия. По отношение освобождаването на съдружника Т.Й., въззивникът твърди наличие на невъзможност да се впише сочената промяна в ТР. Моли за отмяна на обжалваното решение.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното:

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и  срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

Жалбоподателят-обявеното в ликвидация дружество „ПМГ-МЪГЛИЖ“ ООД гр. Варна е подал заявление образец А4 с искане за вписване на заличаване на дружество от ТР по смисъла на чл. 273 ТЗ. В подкрепа на исканото вписване заявителят-настоящ жалбоподател е приложил следните документи: баланс от 13.06.17, като съставен към датата на приключване на ликвидацията; банкови бордера за изплащане на парични суми; пояснителен доклад на ликвидатор към 01.06.2018г.; отчет на ликвидатора за целия период на ликвидацията към 01.06.18г., вкл. за изплащането на ликвидационните дялове; протокол от 11.06.2018г  за приемане на тези документи и за освобождаване на ликвидатора от отговорност, с приложени към него покани до всички съдружници и доказателства за връчването им;  декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 ТЗ; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от ТП на НОИ, съгласно чл. 5, ал. 10 КСО. Доказателства за уведомяването и на държавата по смисъла на чл. 77 ал.1 ДОПК са представени пред ВОС. С това съдът е приел, че  всички изискуеми документи са представени от заявителя.

За да постанови обжалваното решение, ВОС е приел, че е налице противоречие, което изключва законосъобразното приключване на процедурата по ликвидация на дружеството, изразяващо се в липсата на занулен баланс за отчетната 2017г. и ненадлежното вписване в ТР на редуцирането състава на съдружниците през 2013г., както и ненамаляването на дружествения капитал съразмерно с изплатения на освободения съдружник дружествен дял преди началото на ликвидацията. Съдът е установил и съществено противоречие между представените доказателства за разпределение на имуществото и декларацията на ликвидатора за изчерпване на ликвидационния остатък. Предвид ненадлежно удостоверено приключване на ликвидацията, съдът е приел, че са налице основания за отказ от вписване на исканото заличаване в ТР, поради което е потвърдил отказът.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 12 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР и до РЮЛНЦ при заличаване на дружеството заявителят (ликвидаторът) следва да е изготвил и да представи със заявлението за заличаване баланс към датата на приключване на ликвидацията, пояснителен доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 ТЗ; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от ТПНОИ, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Целта на ликвидацията е приключване на създадените между дружеството и третите лица правоотношения, разпределение на дружественото имущество между съдружниците и заличаване на дружеството като субект на правото. В хипотези на принудителна ликвидация, при изпълнени задължения на ликвидатора, изготвен заключителен баланс и декларирани от ликвидатора липса на неудовлетворени задължения към кредитори и липса на имущество, което да подлежи на разпределение между съдружниците като ликвидационен дял, няма пречка дружеството да бъде заличено от търговския регистър. При преценка на представените доказателства, съдът намира, че не всички действия по фактическото приключване на ликвидационното производство са изчерпани.

Представеният от заявителя краен счетоводен баланс е съставен към 13.06.2017г., като заявлението за заличаване на дружеството е депозирано на 12.07.2018г. Видно от изготвения към 13.06.2017г. баланс, в края на отчетния период наличните парични средства, съставляващи ликвидационният капитал в края на ликвидацията, са в размер на 5 000 лв. Липсват данни за изготвен годишен отчет, в който да се отразят докладваните от ликвидатора действия по изплащането на заделените средства, в какъвто смисъл са изискванията на цитираната по-горе норма. При това, разпределението на остатъчното имуществото на дружеството е извършено в края на 2017г, като същевременно ликвидаторът е дължал съставяне и представяне за приемане и одобрение на занулен баланс за отчетната 2017г., за което липсват данни да е извършено.

На следващо място, през 2013г. е била извършена промяна в състава на съдружниците, като липсват данни промените в сочените обстоятелства да са били заявени за вписване в ТР и да са надлежно регистрирани. Съдружникът Т.Й. е бил освободен през мес. март 2013г. и му е бил изплатена сума съответна на дружествения му дял като кредитор на дружеството. Това, обаче, дружеството е сторило без да заяви по съответния ред промяната в състава на съдружниците, както и на намаляването на дружествения капитал с дяловете на освободения съдружник и преди началото на ликвидацията не е било регистрирано в ТР. На заключителното събрание освободения съдружник е посочен като неприсъстващ, което и потвърждава, че дружеството продължава да отчита правата му без основание за това. Кумулативно преценени представените доказателства за разпределение на имуществото се разминават с декларацията на ликвидатора за изчерпване на ликвидационния остатък.

Предвид изложеното по-горе, съставът на ВАпС намира, че не всички действия по фактическото приключване на ликвидационното производство са изчерпани, респ. заявителят не е съумял да удостовери надлежно приключване на ликвидацията.

Стигнал до същите правни изводи при постановяване на обжалваното решение, ВОС е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

Р                        Е         Ш       И         :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ въззивната жалба на „ПМГ-МЪГЛИЖ“ ООД гр. Варна – в ликвидация, представлявано от ликвидатора М. К., чрез адв. П., срещу постановеното по т.д. № 1199/2018г. по описа на ВОС решение № 712/08.10.2018г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: