О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

716/01.12.                                                 2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и девети  ноември                                           година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 598  по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 пр.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Застрахователно дружество ЕИГ РЕ“, ЕАД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Христофор Колумб“ № 43, представлявано от действащите заедно П* А*– изп.директор и Й* Ц* – изп.директор, като универсален правоприемник на „Евроинс – Здравно осигуряване“ ЗЕАД, ЕИК 131328512, гр.София против определение № 340/15.08.2017г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 166/2014г., с което производството по делото е прекратено поради констатирана от първоинстанционния съд липса на активна процесуална легитимация за предявяване на исковете от „Банка ДСК“ ЕАД, „ОББ“, АД  и „Евроинс – Здравно осигуряване“ ЗЕАД. По съображения за неправилност и необоснованост на обжалваното определение се иска от съда същото да бъде отменено, а делото – върнато на Силистренския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Основните аргументи се свеждат до това, че при действието на новата редакция на нормата на чл.649 от ТЗ от 2013г. кредиторите на несъстоятелността, в случай на бездействие от страна на синдика, имат право от свое име да предявят конститутивния иск по  чл.646 ал.2 т.2 ТЗ и при неговото уважаване – и  евентуалния иск по чл.649 ал.2 ТЗ вр.чл.108 ЗС.

          В законоустановения срок са постъпили писмени отговори от ответните  по частната жалба дружества  „Феникс Кемикъл“ ЕООД, с ЕИК 202715024, гр.София и Интернешънъл Асет Банк“ АД, с ЕИК 000694329, гр.София в които, по съображения, подробно изложени в тях, се иска от съда да я остави без уважение и да потвърди определението на Силистренския окръжен съд като правилно и законосъобразно.

          Предмет на настоящото въззивно производство  е  и частната жалба на „ОББ“, АД с ЕИК 000694959, гр.София против същото определение, с релевирани в нея доводи за неговата неправилност и необоснованост, налагащи отмяната му. Защитено е становището, че първоинстанционният съд е следвало да констатира наличието на правен интерес у банката и другите съищци от предявяване на иска по чл.646 ал.2 т.2 ТЗ, съединен с иска по чл.649 ал.2 ТЗ вр.чл.108 ЗС, който правен интерес би бил достатъчен предявените искове да бъдат преценени като допустими. Изразено е и разбирането, че кредиторите на несъстоятелността черпят активната си процесуална легитимация за предявяване на процесните искове от разпоредбата на чл.649 ал.1 и ал.2 от ТЗ, противно на изложеното от съда. Изложени са твърдения за наличието на основания по смисъла на чл.22 ал.1 т.6 от ГПК, водещи до основателни съмнения относно безпристрастността на съдията, постановил обжалваното определение. Иска се от съда същото да бъде отменено.

          Писмен отговор на частната жалба са подали  „Феникс Кемикъл“ ЕООД, с ЕИК 202715024, гр.София и Интернешънъл Асет Банк“ АД, с ЕИК 000694329, гр.София, в които са изложени аргументи за нейната неоснователност.

 

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частните жалби са подадени в срок от надлежни страни в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

          Разгледани по същество, същите се явяват основателни, по следните съображения :

          С молба вх.№ 481/12.02.2016г. ищците „Банка ДСК“ ЕАД, „ОББ“ АД и „Евроинс – Здравно осигуряване“ ЗЕАД уточняват, че предявените от тях искове са както следва :

          Отменителен иск с правно основание чл.649 Тз вр.чл.646 ал.2 т.2 ТЗ срещу ответниците : „Бросс Холдинг“ АД, „ДиСи Кем Компани“, САЩ, „БП Индъстрис“ ЕООД, „+Интернешънъл Асет Банк“ АД и „Феникс Кемикъл“ ЕООД      за обявяване на недействителен спрямо кредиторите на несъстоятелността на учредения на 12.10.2012г. в полза на ответника „ДиСи Кем Компани“ особен залог върху цялото търговско предприятие на „Бросс Холдинг“ АД /н./ за обезпечаване на необезпечени дотогава вземания на втория ответник, а в условията на положителна евентуалност / при уважаване на главния иск/ - и евентуален осъдителен иск по чл.649 ал.2 ТЗ вр.чл.108 ЗС – за осъждане на  ответника „Феникс Кемикъл“ ЕООД, в чието владение се намират процесните недвижими имоти, да  върне владението им на „Бросс Холдинг“ АД /н./.

          От събраните по делото доказателства се установява, че с решение № 23/19.07.2013г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 31/2013г. е открито производство по несъстоятелност на „Бросс Холдинг“ АД /н./ по молба по чл.625 ТЗ от 01.02.2013г.,  с начална дата на неплатежоспособността 30.09.2012г.

          На 12.10.2012г. / след началната дата на неплатежоспособността – 30.09.2012г. и в периода от една година преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност/ „Бросс Холдинг“ АД /н./ е учредило в полза на ответника „ДиСи Кем  Компани“ особен залог върху цялото си търговско предприятие за обезпечаване на необезпечени дотогава вземания на „ДиСи Кем Компани“ по Договор за заем от 13.04.2010г. и за неустойка по Договор да доставка от 13.03.2007г. в общ размер на 17 237 036 евро.

          На 13.12.2012г. заложният кредитор „ДиСи Кем Компани“ е вписал пристъпване към изпълнение върху предприятието като цяло по чл.47 ал.3 от ЗОЗ и на 14, 16 и 17.05.2013г. е продал  на третия ответник „БП Индъстрис“ ЕООД по реда на чл.47 ал.2 от ЗОЗ като отделни активи описаните в исковата молба недвижими имоти в гр.Силистра и гр.Варна. На 29.03.2013г. е вписан особен залог върху цялото търговско предприятие на третия ответник „БП Индъстрис“ ЕООД и върху дружествения дал на едноличния собственик Б* П* в полза на „Интернешънъл Асет Банк“ АД за обезпечаване на кредит от 22.03.2013г. в размер на 1 300 000лв и договор за особен залог на търговско предприятие  от същата дата, като с анекс към договора за особен залог последният обхваща и придобитите от третия ответник чрез продажба по ЗОЗ недвижими имоти на „Бросс Холдинг“ АД /н./ На 05.12.2013г. предприятието на „БП Индъстрис“ ЕООД е продадено по реда на ЗОЗ на „Феникс Кемикъл“ ЕООД от заложния кредитор „Интернешънъл Асет Банк“ АД за цена от 100лв. Иска се това учредяване на особения залог да бъде обявено за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, тъй като по същество ги уврежда, както и след признаване за установено по отношение на „Феникс Кемикъл“ ЕООД, че продадените имоти не са негова собственост, а са част от масата на несъстоятелността на „Бросс Холдинг“ АД /н./, „Феникс Кемикъл“ ЕООД да бъде осъдено да предаде владението върху тези имоти на синдика на „Бросс Холдинг“ АД /н./

          Преди всичко в обжалваното прекратително определение първоинстанционният съд не е обсъдил първия предявен от ищците като главен иск с правно основание чл.646 ал.2т.2 ТЗ – за обявяване по отношение на ответниците недействителността на особения залог, учреден с Договор за особен залог от 12.10.2012г. след началната дата на неплатежоспособността, поради което е направил извод, че предявеният иск за връщане на прехвърлените имоти в масата на несъстоятелността всъщност представлява същински ревандикационен иск по чл.108 от ЗС, а не иск по чл.648 от ТЗ. Приел е още, че легитимиран да предяви иск по чл.648 ТЗ, представляващ иск за връщане в масата на несъстоятелността вследствие на уважаване на иск по чл.646 или чл.647 ТЗ, е само синдикът, не и кредиторите. И тъй като предявеният по делото иск за връщане в масата е обусловен не от уважаване на исковете по чл.645, 646 и 647 от ТЗ, а от твърдения за нищожност по чл.26 от ЗЗД, той се явява недопустим поради липсата на активна легитимация на кредиторите – ищци.

          Тезата не може да бъде споделена по следните съображения : Основанието за обявяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на действията и сделките, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността в  съответните срокове преди подаване на молбата по чл.625 ТЗ се характеризира с два основни белега на засегнатите от него действия и сделки – да са извършени след началната дата на неплатежоспособността, респ. – свръхзадлъжнялостта и в съответните срокове преди подаване на молбата по чл.625 ТЗ и да са извършени от длъжника по несъстоятелността. В процесния случай твърденията са, че особеният залог е учреден след началната дата на неплатежоспособността – 30.09.2012г. и в периода от една година преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност/ „Бросс Холдинг“ АД /н/. Съгласно чл.646 ал.2 т.2 ТЗ учредяването на залога в посочения период от време при открито производство уврежда кредиторите на несъстоятелността, което от своя страна предпоставя наличието на правен интерес у ищците за предявяване на отменителния иск и обусловения от него осъдителен иск за връщане на даденото в масата на несъстоятелността. Налице е и другото предвидено в закона условие за допустимост на така предявения иск – бездействие от страна на синдика на „Бросс Холдинг“ АД / н./. Допустимостта на първия предявен отменителен иск не е преценена от първоинстанционния съд, което налага отмяна на обжалваното определение и връщане на делото  за произнасяне по този въпрос. Пасивната процесуална легитимация на посочените от ищците ответници също следва да бъде преценена при повторното произнасяне по допустимостта на претенцията.

          Следва да бъде съобразено и това, че по правни последици исковете по чл.646 и чл.647 ТЗ се приравняват на последиците при уважен иск по чл.26 и чл.27 от ЗЗД. Страната по нищожна или унищожаема сделка, която е получила нещо по нея, има задължението да го върне. Последицата от уважаване на иска по чл.646 ал.2 т.2 от ТЗ е възстановяване на даденото по недействителната сделка в масата на несъстоятелността  и връщане на даденото от третото лице, ако се намира в масата на несъстоятелността или признаване на качеството му на кредитор в производството по несъстоятелност съгласно чл.648 ТЗ. Юридическият факт за връщане на даденото  по недействителната сделка е влязлото в сила съдебно решение. Тъй  като съдът не се произнася служебно, правото да се възстанови даденото между страните трябва да бъде упражнено чрез  иск. Нормата на чл.648 от ТЗ не представлява обаче такъв самостоятелен иск, а съдържа в себе си процесуалната възможност за предявяването на осъдителен иск за попълване на масата на несъстоятелността, като напр. иск по чл.55 ал.1 ЗЗД, иск по чл.108 ЗС, съединени с главен конститутивен отменителен иск. Съгласно чл.649 ал.2 вр. ал.1 ТЗ активна процесуална легитимация за предявяването на осъдителен иск за попълване на масата на несъстоятелността притежава както синдикът, така и всеки кредитор на несъстоятелността.

          По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено .

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д    Е   Л   И   :

 

          ОТМЕНЯ определение № 340/15.08.2017г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 166/2014г., с което производството по делото е прекратено поради констатирана от първоинстанционния съд липса на активна процесуална легитимация за предявяване на исковете от „Банка ДСК“ ЕАД, „ОББ“, АД  и „Евроинс – Здравно осигуряване“ ЗЕАД.

          ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: