ОПРЕДЕЛЕНИЕ

653/01.11.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 01.11.2018 г. в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№598 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.Л.С. *** срещу разпореждане 7150/24.07.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1406/2015 г., с което е върната като просрочена въззивната й жалба срещу решението по делото от 13.06.2018 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съдът с резолюция от 10.07.2018 г. върху приложено в цялост съобщение до ответницата за решението по делото е приел, че същата е уведомена за него на основание чл.41-ГПК, като й е било връчено на 13.06.2018 г. – датата на обявяване на решението.

 За последното с.з. – 30.05.2018 г. ответницата е била приета за редовно призована по реда на чл.41- ГПК с оглед констатациите върху разписката от призовката, че по сведения на адвокати от етажа офисът е празен и лицето не е виждано на адреса от поне три месеца. Върху уведомление за доброволно изпълнение относно наложена на ответницата глоба са направени същите констатации, но за отсъствие на същата от адреса повече от 5 месеца, докладвано на съда на 05.07.2018 г. От тези факти може да се направи извод, че лицето е отсъствало от адреса и към 10.07.2018 г., когато на съда е докладвано приложеното в цялост, без да е търсена на адреса, съобщение за изготвяне на решението до ответницата. Потвърждение на този факт е и молбата  на ответницата от 04.07.2018 г., с която заявява, че се намира в гр.София и моли постановеното решение да й бъде изпратено на посочен електронен адрес. Съобщението обаче не може да бъде прието за връчено на 13.06.2018 г., когато съдът е обявил решението си. Първо, защото то следва да се изпрати на адреса и едва след констатиране ново ненамиране на лицето поради продължаващо отсъствие от адреса, да се приложи към делото и се счита връчено по реда на чл.41, ал.2 – ГПК. И второ, защото то се счита връчено от датата на резолюцията на съда за прилагане и констатиране на връчването му по този ред.

С оглед констатациите върху двете посочени по-горе съобщения може да се приеме, че връчването е извършено редовно по реда на чл.41 – ГПК, но няма основание да се констатира връчване със задна дата, в случая – към датата на обявяване на решението - 13.06.2018 г., вместо към датата на резолюцията на съда – 10.07.2018 г. Спрямо тази дата въззивната жалба, е подадена в срок по пощата на 20.07.2018 г., видно от пощенското клеймо върху плика, предвид което връщането й като просрочена е неправилно.

Разпореждането за това следва да се отмени и делото да се върне на  Окръжен съд Варна-ТО за администриране на жалбата и евентуално за придвижването й до Апелативен съд Варна.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОТМЕНЯ разпореждане 7150/24.07.2018 г. на Окръжен съд Варна -ТО по т.д. №1406/2015 г., с което е върната на М.Л.С. *** като просрочена въззивната й жалба срещу решението по делото от 13.06.2018 г.

  ВРЪЩА  делото на Окръжен съд Варна - ТО за администриране на жалбата и евентуално за придвижването й до Апелативен съд Варна.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.