О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   678                                               2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  шестнадесети октомври                                        година 2015

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 599 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.536 ал.3 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Алексбилдинг” ООД, ЕИК ***** с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, вилно селище „Бултрак”, представлявано от управителя  Т* М* Г* против определение № 324/01.07.2015г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 152/2015г., с което на осн.чл.536 ал.1 т.1 ГПК вр.чл.19 ал.5 ЗТР е спряно    регистърното производство по вписване на промени по партидата на дружеството, заявени за вписване в ТР със Заявление  образец Г2 с вх. № 20150618110925 за обявяване на 7 бр. годишни финансови отчети за периода 2008г. - 2014 г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт по образуваното пред ДОС т.д. №75/2015 г. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че за дружеството съществува задължение да обяви ГФО в срок до 30.06.2015г., а изходът на спора по т.д. № 75/2015г. на ДОС не е преюдициален по отношение на решението за приемане на ГФО, моли съда да отмени обжалваното определение.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната процесуална недопустимост поради подаването й след изтичане на  законоустановения преклузивен едноседмичен срок от вписване на определението на съда за спиране на регистърното производство, а в условията на евентуалност – за нейната неоснователност. Моли съда да остави без разглеждане подадената частна жалба, евентуално – без уважение.

          Съдът, след преценка  на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена от легитимирано за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но след преклузивния за това срок, по следните съображения :

На 27.02.2015г. е проведено ОСС  на „Алексбилдинг” ООД, с.Оброчище, вилно селище „Бултрак”, на което по т.3 от дневния ред  е взето решение за  изключване  на съдружника М. по реда на чл.126 ал.3 т.1 и т.3 от ТЗ, а по т.4 от дневния ред – за приемане на ГФО на дружеството за периода 2008г. – 2014г.

          Със Заявление Г2 вх. № 20150618110925 горните обстоятелства са заявени за вписване в ТР по партидата на дружеството.

          С атакуваното определение № 324/01.07.2015г. на ДОС по ч.т.д. № 152/2015г. , образувано по молба на Л.С.М., с ЕГН ********** е постановено  спиране на регистърното производство , образувано по заявление обр.Г2 с вх.№ 20150618110925 за обявяване на 7 бр. ГФО за периода 2008г. – 2014г. по партидата на „Алексбилдинг” ООД до приключване с влязъл в сила съдебен акт по образуваното пред ДОС т.д. № 75/2015г. с предмет – отмяна на взетите решения на дружеството на ОСС от 27.02.2015г. Съдът е изложил мотиви, че е налице хипотезата на заведено дело относно правоотношение, което е условия за издаване на искания акт.

          Определението на ДОС за спиране на регистърното производство е заявено за вписване в ТР с вх.№ 20150702152742 и е вписано с вх.№ 20150702160116 на 02.07.2015г. Срокът за обжалването му изтича на 09.07.2015г. на осн.чл.536 ал.3 ГПК вр.чл.275 ал.1 ГПК.

          Видно от пощенското клеймо на плика, частната жалба е подадена по пощата на 14.07.2015г. и следователно е просрочена. Като такава тя се явява процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

          Водим от горното, съдът

 

О     П    Р    Е     Д     Е     Л    И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима поради просрочие, частната жалба на „Алексбилдинг” ООД, ЕИК ****, с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, вилно селище „Бултрак”, представлявано от управителя  Т* М* Г* против определение № 324/01.07.2015г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 152/2015г., с което на осн.чл.536 ал.1 т.1 ГПК вр.чл.19 ал.5 ЗТР е спряно    регистърното производство по вписване на промени по партидата на дружеството, заявени за вписване в ТР със Заявление  образец Г2 с вх. № 20150618110925 за обявяване на 7 бр. годишни финансови отчети за периода 2008г. - 2014 г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт по образуваното пред ДОС т.д. №75/2015 г.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ  в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :