О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

                                      № …65………/…28.01.2015………………….

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В*А*

ЧРЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

Като разгледа докладваното от съдия А.Б* в..т.д. № 6/2015 год. по описа на  АпС – Варна, намира следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на „О* Ф* Б*” ЕАД – София срещу решение № 708/04.07.2014 год., постановено по т.д.№ 2272/2013 год. по описа на ОС – Варна единствено в частта, в която е отхвърлен предявеният от кредитора иск с правно основание чл. 422 ГПК по отношение на К.С.С..

Срещу  решение № 708/04.07.2014 год., постановено по т.д.№ 2272/2013 год. по описа на ОС – Варна е постъпила и въззивна жалба от В.М.В., по която с определение № 25/14.01.2015 год., постановено по ч.т.д.№ 7/2015 год. по описа на ВАС е постановено освобождаване на въззивника от държавна такса. Въззивната жалба на В.М.В. не е администрирана.

Доколкото всички жалби срещу постановения съдебен акт следва да бъдат разгледани в едно въззивно производство, съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и върнато на ОС – Варна за надлежно администриране на постъпилата въззивна жалба от В.М.В.. След осъществяване на сочените процесуални действия, въззивните жалби следва незабавно да бъдат изпратени на АС – Варна за общо въззивно разглеждане.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 6/2015 год.  по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото, ведно с ч.т.д.№ 7/2015 год. делото на ОС – Варна за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: