ОПРЕДЕЛЕНИЕ №186

гр. Варна, 17.03...2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                   ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян ч. в. т. д. № 6/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

                                                                        

Производството е по реда на чл. 248, ал. 3 от ГПК.

С Определение № 33 от 12.01.2016 г. на Варненският апелативен съд е спряно производството по в. ч. т. д. 6/2016 г. по описа на ВАпС, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на ч. т. д. № 213/2015 г. по описа на Върховен касационен съд на Република България.

С Определение № 122 от 01.03.2016 г. по ч. т. д. № 213/2015 г. на ВКС е оставена без уважение частната жалба на синдика на „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД /н/ срещу прекратителното Определение № 35 от 19.01.2015 г. по т. д. № 730/2014 г. на Варненски апелативен съд, поради което е налице основание за възобновяване на производството по частната жалба срещу Определението на Силистренския окръжен съд по чл. 248 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба на „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД, чрез адв. В.М., срещу Определение № 358 от 16.10.2015 г. по т. д. № 85/2013 г. на Силистренския окръжен съд, с което е изменено постановеното от първоинстанционния съд решение по съществото на спора № 32 от 04.04.2015 г. по т. д. № 85/2015 г. в частта за разноските, на осн. чл. 248, ал. 1 от ГПК, като определената в тежест на „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД държавна такса за производството по предявените искове е намалена от 599 614.82 лева на 571 615.82 лева.

Частният жалбоподател не е съгласен с преценката на окръжният съд, като счита, че предявените искове: 1/ по чл. 647, ал. 1, т. 1 от ТЗ за обявяване на относителната недействителност на извършено от „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД встъпване в дълга на „ВИВА АГРОТЕКС” ЕООД към „ОББ” АД по Договор за банков кредит от 29.08.2005 г. съгласно Допълнително споразумение № 7 от 10.03.2010 г. и 2/ по чл. 647, ал. 1, т. 1 от ТЗ за обявяване на относителната недействителност на Договор за особен залог на търговско предприятие от 10.03.2010 г., са НЕОЦЕНЯЕМИ, поради което дължимата държавна такса следва да се определи на 160 лв. При условие на евентуалност сочи, че дори и да се приемат за оценяеми исковете, доколкото цената на втория иск /по отношение на договора за особен залог/ касае основната сделка, която се обезпечава с договора за особен залог, то именно върху стойността на кредита следва да се изчисли дължимата държавна такса. Стойността на Договора за банков кредит е в размер на 2 000 000 лв., което предопределя такса от 80 000 лева. Според жалбоподателя не е от значение стойността на заложеното имущество.

 

Не са постъпвали отговори от насрещните страни.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 248, ал. 3 от ГПК и срещу подлежащ на изменение, респ. допълване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът съобрази следното:

І. Настоящият състав счита, че исковете за обявяване на относителна недействителност на сделка не са неоценяеми, напротив – същите имат определен парично оценим материален интерес, поради което цената на иска следва да се определи на основание чл. 69, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ГПК – по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор - стойността на договора.

Аргумент в тази посока е и константната практика на съдилищата по въпроса за оценяемостта на исковете по чл. 135 от ЗЗД, които имат сходство по правната си природа с процесните искове.

ІІ. Жалбоподателят не оспорва правилността на определението на ОС – гр. Силистра досежно държавната такса по първия иск – за обявяване на относителната недействителност на извършено от „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД встъпване в дълг съгласно Допълнително споразумение № 7 от 10.03.2010 г. доколкото приетата от окръжния съд за дължима държавна такса от 79 639.82 лева се сочи и от жалбоподателя.

Несъгласие жалбоподателят изразява относно цената на иска спрямо втория иск по чл. 647, ал. 1, т. 1 от ТЗ за обявяване на относителната недействителност на Договор за особен залог на търговско предприятие от 10.03.2010 г.

По този въпрос, настоящият състав приема следното:

Цената на иска и в този случай следва да се определи по правилото на чл. 69, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ГПК – по искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор - стойността на договора.

При иск за прогласяване недействителност на договор, цената на иска се определя от стойността на договора и в частност – стойността на заложеното търговско предприятие, тъй като предмет на делото е валидността на договора за особен залог. Валидността на договора относно обезпеченото вземане, в случая Договора за банков кредит, не е предмет на делото, поради което размерът на обезпеченото вземане /отпуснатия заем/ няма отношение към определяне цената на иска. Стойността на Договора за особен залог е в размер на 12 299 400 лева (л. 15 от договора – на л. 20 от делото), а не стойността на обезпеченото вземане 2 000 000 лева.

С оглед изложеното, при така определените цени на исковете в размери, съответно – 1 990 995.56 лева – за първия иск и 12 299 400 лева – за втория иск, дължимата държавна такса за първоинстанционното производство в размер на 4 % върху цената на иска, съгласно чл. 1 от ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, са суми: от 79 639.82 лева – за първия иск и 491 976 лева – за втория иск, или общо сумата от 571 615.82 лева.

Обжалваното определение на Силистренския окръжен съд е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч. в. т. дело № 6/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 358 от 16.10.2015 г. по т. д. № 85/2013 г. на Силистренския окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред Върховен касационен съд на Република България, с частна жалба в едноседмичен срок, при предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                      

            2.

 

 

      

 

 

.