ОПРЕДЕЛЕНИЕ №33

 

гр. Варна, 12.01.……………..2016 година

 

Варненският апелативен съд, Търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. №6/2016 г. по описа на Апелативен съд Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е въззивна частна жалба срещу определение №358/16.10.2015г. по т.д.№85/2013г. по описа на Окръжен съд Силистра. Предявена е от „Вива Трейдинг” ЕООД /в несъстоятелност/ - гр. Алфатар, чрез процесуален представител адв. В* М* срещу обжалваното определение и с искане да бъде отменен обжалвания съдебен акт и да се измени съдебно решение №32/04.04.2014г. по т.д.№85/2013г. по описа на Окръжен съд Силистра в частта относно определената в тежест на въззивника държавна такса.

Производството се развива след постановено определение №643/ 05.10.2015г. по в.т.д. №730/2014г. по описа на Апелативен съд Варна /стр.12/, с което е върнато делото на Окръжен съд Силистра за произнасяне по молбата на „Вива Трейдинг” ЕООД /в несъстоятелност/ - гр. Алфатар, за изменение на обжалваното решение №32/04.04.2014г. по т.д.№85/2013г. по описа на Окръжен съд Силистра в частта за разноските.

С обжалваното определение №358/16.10.2015г. по т.д.№85/2013 г. по описа на Окръжен съд Силистра първоинстанционният съд се е произнесъл по искането по чл.248 ГПК, като е изменил обжалваното решение №32/04.04.2014г. по т.д.№85/2013г. по описа на Окръжен съд Силистра в частта относно определената в тежест на „Вива Трейдинг” ЕООД /в несъстоятелност/ - гр. Алфатар държавна такса, срещу който съдебен акт е инициирано настоящото производство, образувано като в.ч.т.д.№6/2016г. по описа на Апелативен съд Варна.

Съдебният състав намира, че са налице процесуални основания за спиране на в.ч.т.д.№6/2016г. по описа на Апелативен съд Варна до произнасянето на Върховен касационен съд на Република България по определение №35/19.01.2015г. по в.т.д. №730/2014г. по описа на Апелативен съд Варна, с което е прекратено въззивното производство по подадената въззивна жалба срещу решение №32/04.04.2014г. по т.д.№85/2013г. по описа на Окръжен съд Силистра.

Съдебният състав приема, че не следва да се произнася по в.ч.т.д. №6/2016г. по описа на Апелативен съд Варна с правно основание чл.248 ГПК до стабилизирането на определение №35/19.01.2015г. на Апелативен съд Варна, като в зависимост от правния резултат при обжалването му и произнасянето на Върховен касационен съд на Република България ще се произнесе или единствено по искането с правно основание чл.248 ГПК или по целия предмет на спора, в т.ч. и по искането по чл.248 ГПК, като присъедини в този случай  в.ч.т.д.№6/2016г.  по описа на Апелативен съд Варна към него.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА производството по в.ч.т.д.№6/2016 г. по описа на Апелативен съд Варна, на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на ч.к.т.д. №213/2015г. по описа на Върховен касационен съд на Република България.

Да се изпрати на Върховен касационен съд на Република България постъпилата на 09.02.2015г. в Апелативен съд Варна частна жалба срещу определение №35/19.01.2015г. по в.т.д. №730/2014г. по описа на Апелативен съд Варна.

Определението в частта за спиране подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от уведомяването на страните, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

             2.