О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №56

 

30.01.2017г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тридесети януари две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 6

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК, образувано по частна жалба на Т.И.С. – синдик на „Астро Трейд“ ООД / в несъстоятелност/, срещу определение № 319/22.12.2016г., постановено по т. д. № 119/2016г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 129, ал. 3 ГПК. С оплаквания, че обжалваното определение е неправилно, немотивирано и несъобразено с представените по делото доказателства, се иска неговата отмяна и връщане на делото на ТОС с указания за продължаване на съдопроизводствените действия. Твърди се, че нищожността на атакуваното постановление за възлагане може да бъде обявена безсрочно във времето, че определянето на правната квалификация е задължение на съда, което в случая не е изпълнено, въпреки че с две уточняващи молби са посочени фактически твърдения за незаконосъобразност на процедурата пред ЧСИ, завършила с издаване на атакуваното постановление за възлагане на недвижим имот.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

Търговищки окръжен съд е бил сезиран с молба, наименувана „отменителен иск“, подадена от синдика на „Астро Трейд“ ООД / в несъстоятелност/ срещу постановление за възлагане от 12.02.2015г. на ЧСИ А* З* с рег. № 769, в частта, с която на А*В* Д* са възложени недвижими имота /подробно индивидуализирани/. С твърдения, че публичната продан е незаконосъобразна, тъй като не е извършена по най - високата цена и след изтичане на шестмесечния срок от оценката, се иска отмяна на възлагателното постановление на ЧСИ.

С разпореждане № 348/24.10.2016г. молбата е оставена без движение, на основание чл. 129 ГПК, с подробни указания за отстраняване на констатирани от докладчика нередовности по смисъла на чл. 127, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 ГПК. В срока за изпълнение на указанията ищецът Т.И.С. е уточнил, че е подал молбата в качеството си на синдик на „Астро Трейд“ ООД / в несъстоятелност/, а не на представител на несъстоятелния длъжник, както и че търсената съдебна защита срещу постановлението за възлагане не е по реда на обжалване действията на съдебен изпълнител.

С разпореждане № 389/09.11.2016г., след преценка за неизпълнение на указанията в частта относно отстраняването на противоречието между петитума и фактите и обстоятелства, на които се основава предявения иск, са дадени повторно изрични указания и срок за изпълнението им. В молба от 21.11.2016г. синдикът повтаря вече релевираните фактически твърдения за незаконосъобразност на публичната продан, като поддържа и твърдението си, че същата уврежда кредиторите именно поради нейната незаконосъобразност. Направени са искания за спиране на производството по делото на две основания - до приключване на търговско дело, образувано в ТОС с предмет - обявяване за относително недействителна на учредената от длъжника договорна ипотека в полза на „Търговска банка Д“ АД, и до постановяване на тълкувателно решение по въпроса - подлежи ли на отмяна постановлението за възлагане на недвижим имот.

С обжалваното определение, с което производството е прекратено, първоинстанционният съд е констатирал, че въпреки предоставената възможност и дадените изрични указания, страната не е уточнила по допустим начин вида на търсената защита на твърдените нарушени права. В мотивите на съдебния акт е дадено пълно и законосъобразно разрешение, резултат от обстойна преценката за неотстранено противоречие между обстоятелствена част и петитум на исковата молба. Въпросите са съществуването и надлежното упражняване на правото на иск са разгледани поотделно, във всяка една от възможните хипотези на вид и обем на търсена съдебна защита съобразно изложените от синдика множество факти, свързани с откритото производство по несъстоятелност, учредяването на договорна ипотека от длъжника в полза на „Търговска банка Д“ АД, индивидуално принудително изпълнение върху ипотекиран в полза на банката имот, собственост на несъстоятелния длъжник, приключило с влязло в сила постановление за възлагане. Определението следва да бъде потвърдено от въззивния състав при съответното препращане към мотивите на окръжния съд, съобразно чл. 272 от ГПК.

Независимо от това и с оглед правомощията, произтичащи от чл. 269 ГПК, съставът на ВнАпС намира за необходимо да даде отговор на повдигнатите от жалбоподателя въпроси както следва:

Противоречието между обстоятелствената част и петитума на исковата молба е вид нередовност, която не е изрично регламентирана от закона, доколкото не е посочена като изискване за редовност в чл. 127, ал. 1 и чл. 128 ГПК. Тя се извежда от разбирането, че за да е редовна исковата молба следва да е ясно за съда и страните кое е спорното материално право и какви са вида и обема на търсената съдебна защита. Този вид нередовност на исковата молба е пречка да се направи преценка за допустимост на производството, респ. за съществуване и надлежно упражняване на право на иск именно поради неяснота по отношение на спорното право и вида и обема на съдебна защита. Тъй като в случая, в подадената от синдика молба, определена от него като отменителен иск по чл. 647 ТЗ, са изложени множество различни факти, които биха могли да бъдат отнесени към разнородни фактически състави за упражняване на процесуални права, но не и годни да обосноват самостоятелно или в съвкупност вида и обема на търсената защита с петитум - отмяна на възлагателно постановление на ЧСИ, безспорно исковата молба е била нередовна и правилно е била оставена без движение от първоинстанционния съд със съответните изрични и ясни указания.

Като краен резултат от направените уточнения от ищеца, в изпълнение на указанията, същият заявява, че не обжалва постановление за възлагане по реда на чл. 435 ГПК, а предявява иск в качеството си на синдик на „ Астро Трейд“ ООД / в несъстоятелност/ за отмяна на публична продан, завършила с постановление за възлагане, като незаконосъобразна поради това, че не е извършена по най - високата продажна цена / в смисъл на занижена цена в сравнение с пазарната/ и след изтичането на 6 - месечен срок на оценката. Същевременно не е изоставено позоваването на увреждащото действие на публичната продан по отношение на кредиторите на несъстоятелния длъжник, като специфичен елемент от фактическите състави на специалните отменителни искове по чл. 647 и чл. 649 от ТЗ. Подобна правна квалификация на спора обаче не може да бъде направена при така уточнените фактически твърдения и петитум.

В чл. 646 и чл. 647 ТЗ законодателят изчерпателно е уредил хипотезите както на специалните отменителни искове, така и на тези, с които се иска прогласяване недействителност на действия и сделки, увреждащи масата на несъстоятелността. Правната същност на предвидените в цитираните разпоредби искове е прогласяване недействителността на действия или сделки, с които търговецът намалява активите си чрез разпореждане със собствено имущество, като с това уврежда кредиторите си или изводът, който следва е, че сделките трябва да изхождат от длъжника. Относителната недействителност не засяга действията на трети лица каквито се явяват държавните органи по принудително изпълнение, респ. съдебните изпълнители. Осъществената от тях публична продан не е резултат от действие на длъжника и не е сделка по смисъла на търговското /облигационното/ право, а е акт на оправомощен от закона орган да извършва действия на принуда въз основа на влязъл в сила правопораждащ съдебен акт. В светлината на гореизложеното следва да се посочи, че доколкото синдикът не претендира обявяване на относителна недействителност на конкретно увреждащо действие или сделка на длъжника, а петитумът е за отмяна на постановление за възлагане, правна квалификация на спора в някоя от хипотезите по чл. 646 ТЗ или чл. 647 от ТЗ е невъзможна.

Релевираните от ищеца в настоящото производство твърдения за незаконосъобразност на действия на съдебния изпълнител при извършване на публичната продан, свързани с начина на определяне първоначалната цена на имотите и нейния размер, не са годни да обосноват извод за допустима искова защита с правна квалификация по чл. 496, ал. 3 ГПК,. Съгласно посочената разпоредба ако възлагането не бъде обжалвано, публичната продан може да бъде оспорена по исков ред само при два недостатъка - когато имотът е бил възложен на лице, нямащо право да участва в наддаването /чл. 490 ГПК/ - тогава публичната продан е нищожна, и когато имотът е бил възложен, макар че купувачът не е платил цената - тогава публичната продан може да се развали, освен ако купувачът внесе дължимата сума, с което проданта се санира. Извън така предвидените основания в чл. 496, ал. 3 ГПК, проведената публична продан не може да бъде атакувана по исков ред.

Сочени от ищеца факти и обстоятелства не са квалифицируеми и по чл. 303, ал. 1 ГПК.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, І - ви състав на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 319/22.12.2016г., постановено по т. д. № 119/2016г. по описа на Търговищки окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.