О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  157 / 07.03.                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  втори февруари                                                      година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 60 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Хаекон” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”М*”  № 21Б, ет.3, представлявано от управителя Х*Х*  против разпореждане № 9082/26.08.2015г. на Варненския окръжен съд, гражданско отделение, постановено по гр.д. № 1130/2015Г., с което на осн.чл.286 ал.1 т.3 ГПК е върната подадената от дружеството касационна жалба с вх.№ 25711/24.08.2015г. срещу решение  № 1264/25.06.2015г. по същото дело. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че гр.д. № 1130/2015г. на ВОС не е търговско дело по смисъла на чл.280 ал.2 т.1 ГПК, тъй като не съставлява спор по смисъла на чл.365 ГПК,   разгледано е по общия ред, а не по реда, предвиден за разглеждане на търговски спорове и следователно не попада в приложното поле на ограничението за касационно обжалване на търговски дела с цена на иска до 20 000лв., моли обжалваното разпореждане да бъде отменено, а касационната му жалба  - изпратена по компетентност на ВКС.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалваното разпореждане като  правилно и законосъобразно.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

                „Хаекон” ЕООД е подало касационна жалба вх.№ 25711/24.08.2015г. срещу решение № 1264/25.06.2015г. по гр.д. № 1130/2015г. на Варненския окръжен съд, гражданско отделение, с което съдът се е произнесъл в производство по подадена въззивна жалба от „Енерго – Про Продажби” АД против решение по гр.д. № 10 079/2014г. на ВРС в частта, с която е била уважена исковата  претенция  по чл.79 ЗЗД вр.чл.327 ТЗ, вр.чл.86 ЗЗД за заплащане на неплатена продажна цена по договор за изкупуване на ел.енергия, ведно с обезщетение за забава и лихва от датата на подаване на исковата молба, като е постановил отхвърлителен диспозитив по отношение на дружеството – касатор. Цената на предявения иск по гр.д. № 10 079/2014г. на ВРС е 13 244,33лв, от които 11 914,42лв главница и 1 329,91лв законна лихва за забава. Въпросът е гражданско или търговско е делото с оглед приложението на чл.280 ал.2 т.1 ГПК, при положение, че във ВРС и ВОС  е образувано като гражданско дело и е разгледано по общия ред, а не по реда за разглеждане на търговски спорове.

                Последователна е практиката на ВКС, че понятието „ търговско дело„  за нуждите на чл.280 ал.2 ГПК е по - широко , както от понятието „ търговски спор „  по смисъла на чл.365 ГПК, така и от понятието „спор по търговска сделка„. Касационната инстанция приема, че  търговски характер имат освен споровете по чл.365 ал.1 ГПК и делата , претенциите по които произтичат  от търговска сделка, без последната да е пряко правно тяхно основание  или при които претенциите, и без наличието на търговска сделка, са свързани с търговската дейност на страната / напр. опр. № 2 от 06.01.2009 год. по т.д.№ 618 / 2008 год. на ІІ т.о. на ВКС ; опр. № 9 от 21.01.2012 г. по т.д.№ 3 / 2012 год. І т.о.; опр.№ 52 от 01.03.2012 год. по т.д.№ 139 / 2012 год. І т.о.; исковете по чл.125 ал.3 ТЗ и за отговорността на управителя на търговско дружество за вреди, суброгационните искове на застрахователя / така опр. определение №55/16.02.2015 по дело №390/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

С оглед цената на иска - под 25 000лв, делото е било родово подсъдно на районен съд като първа инстанция. По арг. за противното от чл.365 ГПК то е било образувано като гражданско дело и разгледано по общия ред. В същото време обаче спорът между страните има търговски характер, тъй като и двете страни по него са търговци и той е свързан пряко с търговската дейност на енергийното предприятие - ответник по иска.

                Като е преценил спора като търговски и следователно с оглед цената на иска – попадащ в ограничението на чл.280 ал.2 т.1 ГПК за касационно обжалване, Варненският окръжен съд е постановил законосъобразен съдебен акт, чийто изводи следва да бъдат споделени.

          Частната жалба срещу разпореждането за връщане на касационна жалба с вх.№ 25711/24.08.2015г. против решение  № 1264/25.06.2015г. по в.т.д. № 1130/2015г. на ВОС, подадена от „Хаекон”  ЕООД е неоснователна и като такава се оставя без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е    Л    И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Хаекон” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”М***”  № 21Б, ет.3, представлявано от управителя Х* Х*  против разпореждане № 9082/26.08.2015г. на Варненския окръжен съд, гражданско отделение, постановено по гр.д. № 1130/2015Г., с което на осн.чл.286 ал.1 т.3 ГПК е върната подадената от дружеството касационна жалба с вх.№ 25711/24.08.2015г. срещу решение  № 1264/25.06.2015г. по в.т.д. № 1130/2015г. на ВОС.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :