Р Е Ш Е Н И Е № 46

 

гр. Варна, .09.03.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на 09.03.през две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

 МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело 60/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Образувано е по жалба на „Консорциум електроизграждане Варна” ООД – гр. Варна, чрез процесуален представител адв. П Г, срещу Решение № 52 от 17.01.2017 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1689/2016 г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията № 20161205133738 от 07.12.2016 г. по заявление вх. № 20161205133738 от 05.12.2016 г. за вписване на изключването на „Триера 55“ ЕООД, като съдружник в „Консорциум електроизграждане Варна” ООД, едновременно намаляване и увеличаване на капитала, както и вписване на промени в дружествения договор.

В жалбата се навеждат подробни аргументи за неправилност на решението, като постановено при неправилно приложение на материалния закон. Процесуалният представител на жалбоподателя счита, че възприятието на пощенския служител относно състоянието на имота – дали адресът не съществува или вратата е заключена е ирелевантно към обстоятелството, свързано с неявяването за получаване на съобщенията. Сочи за приложима презумпцията, субсумирана в разпоредбата на чл. 50, ал. 4 от ГПК, касаеща редовността на връчването на съобщения на посоченото в ТР седалище и адрес на управление на търговското дружество. Позовава се на неприложимостта към настоящия спор на даденото разрешение в Решение № 835 от 28.12.2006 г. по т. д. № 472/2006 г., ТК на ВКС. Моли за отмяна на обжалваното решение.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът приема следното:

В производството по съдебна ревизия на откази по реда на чл. 24-25 от ЗТР, съдът не е обвързан от посочените от АВп основания за отказ, а следва да извърши цялостна собствена проверка на предпоставките по чл. 21 от ЗТР. Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията както на валидното заявяване, така и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Отказът на АВп20161205133738 от 07.12.2016 г. е мотивиран с обстоятелството, че за прекратяване на членствените правоотношения на съдружник по реда на изключването му е необходимо да бъде взето решение на Общото събрание /ОС/ на дружеството, за което изключваният съдружник да бъде редовно поканен. В мотивите се съдържа и констатация, че отсъстват данни за уведомяваме на изключвания съдружник за проведеното ОС, както и за получаването на предупреждение за изключване. Длъжностното лице по регистрацията е приело, че не са спазени изискванията на чл. 126, ал. 1 и ал. 3 и чл. 137 от ТЗ. Като самостоятелно основание за отказ са посочени и двата предходно, наложени запора върху дружествените дялове на съдружника.

Представен е Протокол от 31.10.2016 г. от ОС на „Консорциум Електроизграждане Варна“ ООД, на което са взети решения за изключване на съдружника „Триера 55“ ЕООД, едновременно намаляване и увеличаване на капитала, издължаване на задълженията на „Триера 55“ ЕООД към дружеството след направено прихващане, във връзка с приключеното членствено правоотношение, образуване на заповедно производство по отношение на задълженията на „Триера 55“ ЕООД към дружеството и приемане на нов дружествен договор.

На горепосоченото ОС са присъствали следните съдружници: „Бул-Марк“ ООД, „Дим-93“ ООД, „Елиз“ АД, „Реверс – ГГ“ ЕООД и Добри Панов, като ЕТ „Добри Панов“.

Представена е телепоща, инкорпорираща покана за ОС. В известието за доставяне на същата е посочено, че адресът на връчване вече не съществува.

Основните въпроси, пренесени и пред настоящата инстанция са следните:

 - налице ли е валидно получаване на поканата за провеждане на ОС от страна на съдружника „Триера 55“ ЕООД;

 - налице ли е валидно предупреждение по смисъла на чл. 126, ал. 3 от ТЗ и произвежда ли то правно действие, ако това предупреждение е било направено на ОС на съдружниците в отсъствието на съдружникаадресат на предупреждението.

В настоящия случай отсъстват уговорки в дружествения договор на „Консорциум Електроизграждане Варна“ ООД, касаещи реда на връчване на съобщения, като е налично отбелязване в чл. 19, ал. 1 от Дружествения договор, че ОС се свиква с писмена покана, получена от всеки един от съдружниците, поне 7 дни по-рано, в която се посочва време, място и дневен ред на ОС.

Съгласно чл. 50, ал. 3 от ГПК връчването на съобщения на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, а по силата на чл. 50, ал. 1 от ГПК мястото на връчване на търговец е последният посочен адрес в ТР.

Отсъстват вписани данни в ТР, че търговецът – съдружник е променил седалището и адреса си на управление. По делото е представена нотариална покана, но същата касае съобщение за вече взето решение за изключване, като същата не е свързана с покана за провеждане на ОС или отправено предупреждение за изключване. Нещо повече от разписката за връчване на горепосочената нотариална покана от нотариус Гонова, в район на действие РС – гр. Варна с рег. № 116 на Нотариалната камара, се установява, че в с. Кичево, ул. „3-та“, № 45, съществува поземлен имот с къща, ограден с масивна ограда.

В съдебната практика е прието, че за да бъде редовно свикано ОС на съдружниците се изисква поканата до тях да е редовно получена, а не да се фингира такова получаване. Фингираното връчване по чл. 50, ал. 4 от ГПК намира приложение в съдебните производства и при връчването на нотариалните покани. При връчване на поканата за провеждане на ОС не могат да намерят приложение по аналогия общите положения за връчване на книжа по ГПК, предвид обстоятелството, че ТЗ е специален закон по отношение на ГПК и в него се съдържат изрични разпоредби относно свикването и провеждането на ОС на съдружниците в ООД /Решение № 224 от 12.01.2012 г. по т. д. № 886/2010 г., II т. о., ТК на ВКС/. Недопустимо е прилагането по аналогия на разпоредбата по чл. 50, ал. 4 от ГПК при връчване на пощенски пратки, когато получателят не се е явил да получи съобщението или адресът не съществува, което да е довело до връщане на пратката на изпращача /Решение № 224 от 28.03.2007 г. по т. д. № 1093/2006 г., ТК, II т. о. на ВКС/. Това разрешение е споделено и в доктрината, като е прието дори, че за да е налице надлежно получаване следва да се установи как точно съобщението е връчено на съдружника /Калайджиев. А, Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност, Сиби 2014 г., с. 262/.

С оглед на гореизложеното, настоящият състав намира, че не е налице надлежно връчване на поканата за ОС, както и на предупреждението за изключване на съдружника „Триера 55“ ЕООД, поради което не се установява спазване на законовите изисквания за свикване и провеждане  на ОС, обуславящи валидността и на взетите решения.

Предвид горното, обжалваното решение на Варненския окръжен съд, предмет на настоящата жалба, е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 52 от 17.01.2017 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1689/2016 г..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                                          2.