О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

677                                                 2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     шестнадесети октомври                                    година 2015

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 600 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от М.Н.Р. с ЕГН **********,*** срещу разпореждане № 420/29.05.2015г. на Разградския окръжен със по гр.д. № 182/2014г., с което е върната подадената от нея и съпруга й Н.П.Р. въззивна жалба вх.№ 1497/15.04.2015г. против постановеното по делото решение № 8/21.03.2015г. По съображения, че не са получавали указания за внасяне на 427,94лв, а са получили указания да внесат 855,88лв, които въпреки удължения срок не са успели да съберат, моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да им бъде дадена възможност да внесат таксата от 427,94лв, след което жалбата да бъде предвижена по законния ред.

          С молба от 15.07.2015г. Н.П.Р., на осн.чл.265 ГПК се е присъединил към подадената частна жалба.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Срещу решение № 8/21.03.2015г. на Разградския окръжен съд, постановено по гр.д. № 182/2014г. е подадена въззивна жалба вх.№ 1497/15.05.2015г. Още същия ден с разпореждане на съдията –докладчик жалбата е оставена без движение, като жалбоподателите са задължени да внесат по сметката на Варненския апелативен съд държавна такса 427,94лв. в едноседмичен срок от  съобщението. Разпореждането е връчено на процесуалния представител на страната адв.К.И.М. на 27.04.2015г. На другия ден адв.М. е подала молба за удължаване на срока за внасяне на тази такса до 24.05.2015г. С определение № 331/29.04.2015г. молбата е уважена.

          С обжалваното разпореждане от 29.05.2015г. съдът е констатирал, че в удължения срок нередовността на въззивната жалба не е отстранена и тъй като при това положение същата не отговаря на изискванията на чл.261 т.4 ГПК , на осн.чл.262 ал.2 т.2 ГПК е разпоредил връщането й.

          Въз основа на горната фактическа установеност по делото съдът счита, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно. Определението по чл.63 ал.1 ГПК за продължаване на срока дори не е било необходимо да бъде връчвано на страната, тъй като не е от актовете, посочени в чл.7 ал.2 ГПК. В указания срок страната не е отстранила нередовност на въззивната си жалба, въпреки изрично дадените указания за това и удължения срок, поради което правилно същата е била върната .

          По изложените съображения частната жалба се оставя без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е    Л     И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.Н.Р. с ЕГН **********,***  и Н.П.Р. с ЕГН ********** срещу разпореждане № 420/29.05.2015г. на Разградския окръжен със по гр.д. № 182/2014г., с което е върната подадената от нея и съпруга й Н.П.Р. въззивна жалба вх.№ 1497/15.04.2015г. против постановеното по делото решение № 8/21.03.2015г.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :