О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

713………

 

гр. Варна, 30.11. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на тридесети ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 601 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по частна жалба на Застрахователно акционерно дружество Далл Богг: Живот и здраве АД срещу определение №204/05.09.2017 година по т.д. №57/2017 г. на Търговищки окръжен съд, с което е отхвърлена молбата на ответника Застрахователно акционерно дружество Далл Богг: Живот и здраве АД за привличане като трето лице помагач на страната на ответника на ОЗК „Застраховане“

          Частният жалбоподател счита обжалваното определение за неправилно с оглед неговата незаконосъобразност и необснованост, с оглед на което моли за отмяната му и постановяване на друго от настоящата инстанция, с което се уважи искането за конституиране като трето лице – помагач на ответника на ОЗК Застраховане. Излага съображения, че неправилен е извода на съда, че поради наличието на осъдителна присъда не е налице твърдяното съпричиняване. Интересът на дружеството е свързан с това, че ако се установи по делото съпричиняване и при неблагоприятен изход на делото привлеченото лице да се обвърже от задължителната сила на мотивите.

          Ответната страна моли за оставяне на частната жалба без уважение и за потвърждаване на обжалвания първоинстанционен акт.

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ по см. на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр. с чл.220 ГПК, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Предмет на производството по т.д. №57/2017 г. на ТОС са предявените от три физически лица, наследници по закон на Й* Г* М*, починала при ПТП искове с правно основание чл.226 КЗ /отм./ срещу Застрахователно акционерно дружество Далл Богг: Живот и здраве АД за сумата от по 120 000 лева за всеки един, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие смъртта и, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 30.10.2016 година до окончателното изплащане.

          Твърди се в исковата молба, че ищците са наследници по закон на Й* Г* М*, починала при ПТП на 20.06.2016 година, като е налице присъда по НОХД 78/17 година по описа на ТОС, с което е признат за виновен водачът на л.а. Фолскваген голф с рег.No-Т 61-67 АС.

          С отговора на исковата молба застрахователят е направил възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на водача на седлови влекач „Ман“ и на „Биомед“ АД, поради което е поискал да бъде привлечено трето лице помагач на страната на ответника застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“. 

          Съгласно чл.219, ал.1 ГПК ответникът с отговора на исковата молба може да привлче трето лице, когато това трето лице има право да встъпи в делото, за да помага на една от страните, ако има интерес решението да бъде постановено в нейна полза. Целта от встъпването е встъпилото трето лице да получи благоприятно решение за страната, на която помага. Тази правна възможност е изключена при липса на интерес от встъпването т.е. правният интерес всякога обуславя допустимостта на встъпването. Изискването на чл.218 ГПК има предвид възможността висящият процес да окаже въздействие върху правното положение на третото лице. Конституирането на трето лице помагач има за цел да обвърже третото лице в отношенията му със страната, на която помага или на която го е привлякла със задължителната сила на мотивите на решението, съгласно чл.223, ал.2 ГПК.

          Следва да се отбележи, че застрахователя не е участвувал в наказателното производство, поради което както приема практиката същият може да упражни правото си на възражение за наличие на съпричиняване, като тежестта за установяване на това обстоятелство е негова.Т.е. правният интерес за привличане на третото лице помагач е обусловена от направеното възражение за съпричиняване.

          По въпроса за съпричиняването на вредоносния резултат при ПТП от няколко лица е налице решение по чл.290 ГПК по т.д.3426/2014 година по описа на ВКС, допуснато до обжалване по следния въпрос: За солидарността между застраховател по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и на виновния за настъпване на конкретното ПТП водач на МПС, както и на другите съпричинители, чиито действия в своята съвкупност и независимо един от друг са довели до противоправния резултат.  С решението е прието, че с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата – „до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне”. По силата на това свое суброгационно право и в случай, в който застрахователното събитие е било съпричинено от няколко лица, които носят солидарна отговорност съгласно чл. 53 ЗЗД, застрахователят може да упражни регрес спрямо всички солидарни длъжници. Така проведеното разграничение между гаранционно-обезпечителната отговорност на юридическите лица, когато отговарят по реда на чл. 49 ЗЗД, от една страна, и – от друга, функционално обвързаната от деликта отговорност на застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в хипотезата на суброгирането му в правата на застрахования, по необходимост налагат извод, че предвид съществуващата на основание чл. 53 ЗЗД солидарна отговорност между съпричинителите, всеки един от тях отговаря към застрахователя за заплащането на пълния размер на последната сума.

          С оглед гореизложеното, при твърдения, че за вредата е налице съпричиняване от трети лица, които биха отговаряли е допустимо конституирането на трето лице-помагач на ответника, с цел да се обвърже третото лице от задължителната сила на мотивите. При преценка допустимостта на конституиране на третото лице-помагач, съдът винаги изхожда от твърденията на страната, която иска привличане и възможността да се води обратен иск.

          Като не е обосновал аналогичен краен резултат по мотиви, сходни с изложените, окръжният съд е постановил определение, което следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което третото лице помагач бъде конституирано.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

    ОТМЕНЯ определение №204/05.09.2017 година по т.д. №57/2017 г. на Търговищки окръжен съд, с което е отхвърлена молбата на ответника Застрахователно акционерно дружество Далл Богг: Живот и здраве АД за привличане като трето лице помагач на страната на ответника на ОЗК „Застраховане“, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

          КОНСТИТУИРА ОЗК „Застраховане“ като трето лице помагач на страната на ответника Застрахователно акционерно дружество Далл Богг: Живот и здраве АД по т.д.57/2017 година по описа на ОС Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: