Р Е Ш Е Н И Е

 

268 / 17.10.2014 г., гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ състав, в закрито заседание на 17.10.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Хорозова в.т.д. № 602/2014            год. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е с правно основание чл.25 ал.4 ЗТР.

Образувано е по депозирана в срок жалба от М.Ц. за П.М. - Р. ООД с ЕИК 202178620, със седалище в гр.Варна, представлявано от управителя А.Е., против решение № 837/04.09.2014 г., постановено по т.д.№ 1514/2014 г. по описа на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ, Търговски регистър, с рег.№ 20140725135650 от 28.07.2014 г. за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на МЦРМ – Р. ООД, а именно: заличаване на П.С.И. като съдружник поради изключването му, на основание чл.126 ТЗ, поемане на дяловете на изключения съдружник от оставащия и промяна в наименованието на дружеството – от ООД в ЕООД.

В жалбата се сочи, че обжалваното решение на ВОС е незаконосъобразно и се претендира отмяната му и постановяване на друго, с което след отмяна на обжалвания отказ да се дадат указания на Агенцията за вписване на заявените обстоятелства в ТР. На първо място се оспорват изводите на съда, че следва да бъде представен документ, удостоверяващ уреждане на имуществените последици при прекратяването на членство. Твърди се, че не е необходимо да се довнася стойността на поетите дялове от оставащия съдружник, т.к. това не се отразява върху целостта на внесения първоначално капитал. Навеждат се оплаквания, че както АВ, така и съдът при упражнения съдебен контрол, са надхвърлили обхвата на проверката, дължима по чл.21 ЗТР. На последно място се излага, че след надлежното поемане на дяловете от съдружника А.Е., последният е направил вноска в капитала, равняваща се на дела на изключения съдружник, поради което стойността на поетите дялове е покрита, за което се представят доказателства с жалбата.

Съдът по допустимостта на производството констатира, че жалбата е депозирана от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е редовна, поради което подлежи на разглеждане по същество.

За да се произнесе по нея, съставът на Варненския апелативен съд съобрази следното:

Окръжният съд е разгледал всяко едно от основанията в мотивирания обжалван отказ на АВ, при което е дал правилна оценка за тяхната неоснователност или основателност. Константна е практиката, че за изпращане на предупреждение за изключване съобразно чл.126 ал.3 ТЗ не е необходимо наличието на нарочно предварително решение на ОСС в този смисъл. Стабилна е съдебната практика и по въпроса, че е допустимо предупреждението за изключване и поканата за свикване на ОСС за вземане на евентуално решение за изключване да са обективирани в един общ документ. Преценката, дали срокът от връчването едновременно на предупреждение и покана е достатъчен, с цел предоставяне на възможност за коригиране поведението на адресата преди провеждането на събранието, излиза извън формалната проверка, която дължи длъжностното лице по регистрацията по реда на чл.21 ЗТР, т.к. касае характера на нарушението /в подобен смисъл вж. Решение № 160 от 26.01.2010 г. на ВКС по т. д. № 379/2009 г., I т. о., ТК и Решение № 3 от 19.02.2010 г. на ВКС по т. д. № 482/2009 г., I т. о., ТК/. Що се касае до третия разгледан въпрос – за недовършеност на фактическия състав на поемането на дялове, пред настоящата инстанция са представени нови доказателства, допустими по аргумент от чл.25 ал.5 изр. последно от ЗТР, съгласно които поемащият дяловете съдружник е направил вноска, съответна на размера им от капитала, съобразно мотивите на обжалваното решение, поради което и последното основание, заради което отказът е бил постановен, е отпаднало. Следва да се посочи, че в решението съдът изобщо не е обсъждал уреждането на имуществените отношения с изключения съдружник, както неточно се твърди в жалбата.

Предвид новопредставените, релевантни към предмета на делото доказателства, съдът намира, че са изпълнени всички изисквания на чл.21 ЗТР вр. чл.22 ал.1 ЗТР, поради което обжалваният отказ на АВ следва да бъде отменен, след отмяна на потвърдителното решение на ВОС. По отношение на искането за даване на задължителни указания на Агенцията за извършване на вписване на заявените обстоятелства, следва да бъде съобразен фактът относно наличието на временна пречка за вписване, с оглед определение № 3214/12.08.2014 г. по т.д.№ 1369/2014 г. по описа на ВОС, с което е спряно регистърното производство по заявление обр.А4 с вх.№ 20140725135650 за вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на регистрация, на основание чл.536 ГПК, поради наличие на висящ спор по т.д.№ 1351/2014 г. по описа на ВОС, образувано по предявен иск с правно основание чл.74 ТЗ за отмяна на решенията на ОСС на МЦРЦ – Р. ООД от 25.07.2014 г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт по посоченото дело, на основание чл.19 ал.5 вр. чл.536 ал.3 ГПК, отразено в регистъра. Вписването следва да бъде осъществено след отпадане на пречката за това и възобновяване на регистърното производство – чл.19 ал.5 изр. последно ЗТР, като ако съдът отмени атакуваните решения по реда на чл.74 ТЗ, това ще съставлява ново основание за отказ за вписване на заявените обстоятелства, по аргумент от чл.30 ал.2 ЗТР.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ решение № 837/04.09.2014 г., постановено по т.д.№ 1514/2014 г. по описа на ВОС и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказа на длъжностното лице по регистрацията при АВ - Търговски регистър, с рег.№ 20140725135650 от 28.07.2014 г. за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на МЦРМ – Р. ООД по заявление А4 вх.№ 20140725135650, а именно: заличаване на П.С.И. като съдружник поради изключването му, на основание чл.126 ТЗ, поемане на дяловете на изключения съдружник от оставащия и промяна в наименованието на дружеството – от ООД в ЕООД, като ДАВА УКАЗАНИЯ за извършване на исканото вписване след възобновяване на спряното регистърно производство по заявление А4 вх.№ 20140725135650, съгласно чл.19 ал.5 изр. посл. ЗТР и при задължително съобразяване на разпоредбата на чл.30 ал.2 ЗТР и мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕПИС от него и от представеното с жалбата писмено доказателство – удостоверение изх.№ 0757-64-010348/17.09.2014 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД да се изпрати на АВ, за сведение и изпълнение, на основание чл.25 ал.5 ЗТР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: