Р Е Ш Е Н И Е

258/Варна,16.10.2015 г.

          Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА 

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 602/2015год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е с правно основание чл. 717з, ал.3 ТЗ.

          Постъпила е жалба от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност против Постановление №14/25.05.2015г. постановено по т.д. № 1132/2012г. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на С.Л.Т., имущество от масата на несъстоятелността -  офис обзавеждане общо една позиция за сумата от 106 / сто и шест / лева.

          По делото не е постъпил отговор от купувача.

          По делото е приложен и постъпилия в законоустановения срок  писмен отговор от синдика на дружеството – длъжник. В същия се съдържат  твърдения за бланкетност на жалбата, както и че проданта е осъществена при спазване на изискванията на чл. 677, ал. 1, т.8 от ТЗ, чл. 717а-717ж ТЗ. Оспорват се всички твърдения за незаконосъобразност на обжалваното постановление, като общи, неоснователни  и недоказани.

          Съдебният състав,за да се произнесе по спора, взе предвид следните факти и обстоятелства, като приложи относимите правни норми и съобрази следното:

          Депозираната жалба, като подадена от надлежна страна – длъжник в производството по несъстоятелност, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и в сроковете и по начина, визиран в чл. 613а, ал.3 ТЗ вр. чл. 436, ал.1 ГПК, се явява процесуално допустима. Като такава, тя ангажира настоящата инстанция с произнасяне по същество на повдигнатия спор.

          Разглеждана по същество жалбата срещу Постановление №14/25.05.2015г. , постановено по т.д. № 1132/2012г. по описа на ОС – Варна е основателна по следните съображения:

          Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелността, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717ж и следв. от ТЗ. Извършеното действие, предмет на обжалването е част от фазата на осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.

           Инвокирани на първо място от жалбоподателя – длъжник в производството по несъстоятелност твърдения относно несъответствието на извършената продан с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т.8  ТЗ. Предвид императивната правна норма на чл. 717  ТЗ единствено на събранието на кредиторите като колективен орган в производството по несъстоятелност е предоставена изключителната компетентност да определи  метода, условията за оценка на имуществото, както и реда и начина за осребряване на имуществото. Взетото решение обвързва изцяло синдика, то е задължително за него и създава задължението му да приведе волята на колективния орган в изпълнение, респ. при извършване на проданта да го приложи по начина, по който е взето.

Видно от приложените по делото протоколи от 25.06.2013г., поправен с определение от 23.07.2013г., обективиращ волята на събранието на кредиторите, че на синдика е делегиран  мандат да продава вещите и имуществените права на „ПОЛИМЕРИ“ АД (в несъстоятелност) единствено като цяло и на обособени части, като избора следва да бъде насочен към постигане на по-висока продажна цена. От правата на синдика е изключена възможността да се разпорежда с отделни имуществени права от масата на несъстоятелността. Безспорно, тази забрана може да отпадне чрез ново решение от събранието на кредиторите, с което да се изменят или допълнят първоначално зададените и приети критерии за осребряване на масата на несъстоятелността.

          Предмет на оспорената публична продан е офис обзавеждане, на стойност 106 лева, с посочване в постановлението за възлагане, че е на една позиция. Това, по своята правна характеристика не може да се приравни на продажба на обособена част, каквото е възложено на синдика, а на отделни имуществени права, в рамките на определена група.

      Предвид гореизложеното обжалваното постановление за възлагане следва да се отмени, като с оглед гореизложените обстоятелства съдът не  изследва по същество останалите наведени оплаквания в жалбата.

 

С оглед на изложеното, съдът :

 

Р       Е       Ш       И      :

 

ОТМЕНЯ Постановление №14 / 25.05.2015г., постановено по т.д. № 1132/2012г. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на С.Л.Т., имущество от масата на несъстоятелността -  офис обзавеждане общо една позиция за сумата от 106 / сто и шест / лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: