ОПРЕДЕЛЕНИЕ

673

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  21.10.2016 г. в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№602 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от А.Т.Н. *** срещу определението от 23.08.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по  т.д.№ 581/2016 г., в частта му, с която е върната подадената от нея в качеството й на ответница по главния иск обратна искова молба срещу помагача – „Вием инвест” ЕООД-с.Орешак, Община Троян, Ловечка област.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Частната жалбоподателка – ищец по обратния иск срещу помагача не е изпълнила в дадения срок указаните й от съда недостатъци на обратната искова молба, като не е уточнила фактическото основание и петитума на иска. Първоначално е твърдяла противоречиво, че помагачът е бил длъжен съгласно нот.акт №144/12.08.2010 г. да погасява вноските й по кредита към банката за сметка на дължимата й цена за прехвърления му с нотариалния акт недвижим имот, както и че по този начин същият се е обогатил за нейна сметка. Доколкото в първата си част твърденията визират неизпълнен договор и насочват към иск за реално изпълнение по него, а във втората си част са съотносими към извъндоговорна отговорност на помагача, това противоречие е следвало да бъде отстранено с оглед правилната квалификация на иска, още повече след като искът по чл.59 – ЗЗД е субсидиарен и към него се пристъпва, когато ищецът няма никакъв друг иск, с който да може да се защити – ал.2. Доколкото с обратния иск се иска присъждане на всичко, за което искът по чл.422-ГПК срещу ответника бъде евентуално уважен, изобщо не се сочи  претендират ли се суми за лихви върху главницата и не се уточнява на какво основание. С петитума пък на иска се иска едновременно установяване със сила на пресъдено нещо на задължението за заплащане на месечни вноски по договора за кредит и за осъждане на помагача за дължимата сума. От една страна, няма правен интерес от предявяването на установителен иск, когато за същото е предявен и осъдителен иск. От друга страна, няма посочена цена на иска и разграничаване на отделните претенции, като няма и внесена съобразно цената на иска държавна такса. От трета страна, предмет на обратния иск изведнъж се оказват незаплатените вноски по договора за кредит, сключен между други страни - ищеца и ответницата по главния иск,  а не дължимата цена за продадения на помагача с нотариалния акт недвижим имот /в размер на неплатените вноски по кредита за сметка на  жалбоподателката/, наведени като твърдения, очертаващи фактическото основание на иска в обстоятелствената част на обратната искова молба. Тези недостатъци на  последната не са отстранени изобщо с молбата на л.93, като вместо това е поискано недопустимо привличането на нов ответник по иска, относно който нито е искано привличане, нито е бил допуснат като помагач на жалбоподателката, като срокът за това е освен това и изтекъл.

При това положение, ОС Варна-ТО правилно е върнал като нередовна обратната искова молба и определението му за това следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №2801/23.08.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№ 581/2016 г., в частта му, с която е върната подадената от А.Т.Н. *** в качеството й на ответница по главния иск обратна искова молба срещу помагача – „Вием инвест” ЕООД -с.Орешак, Община Троян, Ловечка област.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.