ОПРЕДЕЛЕНИЕ №214

гр. Варна, 29.03.…2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в публично заседание на осми март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 603/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е жалба от „Партнърс комерс” ЕООД, със седалище в гр. София, с ЕИК ***, чрез процесуален представител адв. Л.П. от ВАК, срещу действията на синдика на „Полимери” АД /в несъстоятелност/ гр. Девня, изразяващи се в извършени продажби на имущество по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ на 13.05.2015 г. и на 15.05.2015 г. Твърди се, че жалбоподателя е собственик на продадените процесни вещи, поради което същият заявява права на трето лице, които биха могли да се субсумират под правната норма на чл. 435, ал. 4 ГПК. Твърди се още, че извън продажбата на чуждо имущество при извършване на самата продан са нарушени и други разпоредби на закона, в т.ч. чл.717а, ал.1 ТЗ, чл.717а, ал.2 ТЗ, както и чл.717в, ал.1 и ал.2 ТЗ.

Настоящият състав на съда намира, че жалбата е подадена в срок, срещу акт, който принципно подлежи на обжалване, но от нелегитимирано да обжалва действията лице.

Атакуваните с частната жалба действия на синдика на „Полимери” АД /н/ се обективират в извършени продажби на имущество по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ на 13.05.2015 г. и на 15.05.2015 г. В жалбата подробно се излагат съображения за нарушаване на разпоредбата на чл. 717а, ал. 1 от ТЗ. Жалбоподателят изхожда от позицията на трето лице, доколкото излага, че е собственик на продадените вещи, поради което възникналият спор се регулира от разпоредбата на чл. 435, ал. 4 ГПК.

Съласно нормата на чл. 435, ал. 4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

За доказване на факта на владение върху процесните вещи беше допуснат свидетеля М* М* Ж*, от показанията на който не се установява релеватния факт. Същият излага, че три пъти в месеца е имал задължението да наблюдава състоянието на обекта, представляващ механизирана поточна линия за товарене на химични елементи. Лично е възприел посещение на делегация от чужденци с преводач, за които твърди, че не познава, както и че през месец януари 2016 г. е имал задачата да посрещне вещото лице К* В*. От изложеното от свидетеля не се установява жалбоподателят да владее имота. Владението е процесуална предпоставка за допустимостта на производството. Липсата и води до извод за недопустимост на жалбата поради ненадлежна процесуална легитимация на страната. Производството следва да се прекрати.

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от 25.05.2015 г. на „Партнърс комерс” ЕООД, със седалище в гр. София, с ЕИК ***, срещу действията на синдика на „Полимери” АД /в несъстоятелност/ гр. Девня, изразяващи се в извършени продажби на имущество по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ на 13.05.2015 г. и на 15.05.2015 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. д. № 603/2015 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

                                                                                         2.