О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   751/06.12.2018                                               2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  пети декември                                                          година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 603 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.729 ТЗ вр.чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, бул.”Княз Дондуков” № 52 срещу определение № 317/26.09.2018г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 6/2007г., с което е оставено без уважение подаденото от НАП възражение срещу ОКОНЧАТЕЛНАТА СМЕТКА за разпределение, изготвена от синдика Я.С. на 03.08.2018 г., в производството по несъстоятелност на длъжника "Агрофрукт“ ООД (н) по т.д. № 6/2007 г. на ТОС, обявена в ТР на 04.09.2018 г. с  вписване 20180904104052 и с която е одобрена за разпределение  налична сума в размер на 42 500.00лв. от осребреното имущество в производството по несъстоятелност за удовлетворяване на приети вземания на кредитора Б* М* Б* с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ. В жалбата се излагат съображения, че предвид липсата на  подновяване на вписването на приетата като обезпечение ипотека към датата на продажбата на недвижимия имот – 28.06.2018г. кредиторът Б* М* Б* не следва да се ползва от правото на предпочтително удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ при разпределението на суми, получени от продажбата на имота и следователно сумата от 42 500лв следва да бъде разпределена между кредиторите с необезпечени вземания съобразно поредността им и правилата по чл.722 ал.1 ТЗ. Според въззивника след като определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания не формира сила на пресъдено нещо, при изготвяне на сметката за разпределение синдикът следва да съобрази всички новонастъпили след стабилизиране на определението факти и обстоятелства, вкл. реда, привилегиите и обезпеченията на вземанията по аргумент от нормата на чл.729 ал.1 ТЗ. Иска се обжалваното определение да бъде отменено и сумата от 42 500лв да бъде разпределена за вземания на кредитори с приети необезпечени вземания, съобразно поредността им  по правилата на чл.722 от ТЗ.

          Направено е особено искане  на осн.чл.277 от ГПК вр.чл.621 ТЗ да бъде постановено спиране на изпълнението на обжалваното определение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса – кредитор на несъстоятелността, подал възражение по чл.728 ТЗ, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по съществото, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С вписване 20180904104052 по партидата на длъжника в ТР  е обявена ОКОНЧАТЕЛНА СМЕТКА за разпределение на сумата от 42 500 лв., постъпила от осребряването на недвижим имот в производството по несъстоятелност по реда на чл.718 от ТЗ, в полза на кредитора Б* М* Б*. Приетото вземане на този кредитор е в размер на 104 438.97 лв., от които 51 820.00лв. са  с привилегията по чл. 722 ал. 1 т. 1 ТЗ, като обезпечени с ипотека по нот.акт № 121 от 20.03.2006 година, том І, рег. № 1764 дело № 97 от 2006г., вписан в СВп.-Търговище с вх.рег.№ 991 от 20.03.2006 г. Няма спор, че към датата на продажбата - 28.06.2018 г. действието на ипотеката е  било изтекло и същата не е подновявана.

          При горната фактическа установеност съдът следва да отговори на въпроса – настъпването на нов ЮФ -изтичането на действието на вписана договорна ипотека  върху недвижим имот от масата на несъстоятелността, служещ като обезпечение на прието от синдика и одобрено от съда вземане, следва ли да намери отражение при изготвяне на частичната сметка за разпределение на суми, получени при осребряване на същия този имот, респ. – основание ли е за отпадане на привилегията на ипотекарния  кредитор да се удовлетвори по реда на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ.

          Според непротиворечивата практика на Варненския апелативен съд  в процесния случай липсва законово основание за промяна на поредността на удовлетворяване  на ипотекарния кредитор по  съображения, излагани вече от съда по сходни казуси, а именно, че веднъж одобрен от съда, списъка на приетите вземания, съдържащ основанието и размерът на вземането, привилегиите и обезпеченията му, заявени  при предявяването му по реда на чл.685 ал.1 вр.ал.2 ТЗ,  макар и да не се ползва със СПН досежно вида на вземането, не може да бъде променян нито от синдика при изготвяне на сметката за разпределение, нито от  съда във фазата на одобряване на сметката за разпределение, поради липсата на предвидена правна възможност за това. / Така решение № 15/01.03.2010г. на ВКС по т.д. № 535/2009г., ТК, І т.о./ Промяна във вида на вземането и привилегията за удовлетворяването му настъпва единствено с влизане в сила на решение по чл.694 ТЗ.

           Предвид гореизложеното за ипотекарния кредитор не съществува правен интерес да иска подновяване на вписването на ипотеката върху имот, обезпечаващ прието от синдика и одобрено от съда негово вземане.

          Отделно от гореизложеното правата по дадено обезпечение в производството по несъстоятелност се запазват съобразно изричния императив на чл.618 от ТЗ.

          С оглед на горното обжалваното определение е законосъобразно. Подадената срещу него частна жалба е неоснователна и като такава се оставя без уважение.

          С оглед изхода на настоящото производство особеното искане за спиране на изпълнението на обжалваното определение се явява неоснователно и също следва да бъде оставено без уважение.

 Водим от горното, съдът

 

О    П    Р   Е   Д    Е   Л   И   :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Национална агенция за приходите, гр.София, бул.”Княз Дондуков” № 52 срещу определение № 317/26.09.2018г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т.д. № 6/2007г., с което е оставено без уважение подаденото от НАП възражение срещу ОКОНЧАТЕЛНАТА СМЕТКА за разпределение, изготвена от синдика Я.С. на 03.08.2018 г., в производството по несъстоятелност на длъжника "Агрофрукт“ ООД (н) по т.д. № 6/2007 г. на ТОС, обявена в ТР на 04.09.2018 г. с  вписване 20180904104052 и с която  е одобрена за разпределение  налична сума в размер на 42 500.00лв. от осребреното имущество в производството по несъстоятелност за удовлетворяване на приети вземания на кредитора Б* М* Б* с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  особеното искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на обжалваното определение.

          Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :