О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

729 / 22.10.                                              2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     двадесет и втори октомври                                година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 603 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „ОСТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД /в нес./, ЕИК 103514328 гр. Варна, „СИМИРАМИДА-04“ ЕООД /в нес./, ЕИК 148114790гр. Варна, О.Т.И. с ЕГН ********** и С.Т.И. с ЕГН **********, гр. Варна срещу разпореждане № 5685/31.05.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 42/2018г., с което е върната подадената от тях въззивна жалба вх.№ 9780/28.03.2019 г. срещу решение № 175/28.02.2019 г., постановено по същото дело. Жалбоподателите считат обжалваното разпореждане за неправилно и незаконосъобразно и молят съда същото да бъде отменено. Твърдят, че не са били уведомени от съда  каква е продължителността на новоопределения срок и кога същият изтича, поради което неправилно съдът е приел, че са пропуснали срока.

          С молба от 10.07.2019г. допълват частната си жалба с твърдението, че неправилно са им дадени указания за внасяне на дължимата държавна такса, тъй като жалбоподателят  „ОСТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД /в нес./, ЕИК 103514328 гр. Варна е в несъстоятелност и не следва да внася държавната такса предварително.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се изразява несъгласие с наведените в нея твърдения и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С разпореждане № 3460/02.04.2019 г. постъпилата въззивна жалба с вх. № 9780/28.03.2019 г. от ОСТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД /в нес./, гр. Варна, „СИМИРАМИДА-04“ ЕООД /в нес./, гр. Варна, О.Т.И. и С.Т.И., гр. Варна срещу решение № 175/28.02.2019 г., постановено по т.д. № 42/18г. на ВОС, ТО  е оставена без движение  с указания за представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на  36 418,24 лева по сметка на Варненски апелативен съд съгласно чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 1 oт Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съобщението е връчено на 19.04.2019 г. чрез процесуалния представител на жалбоподателите – адв. Л.П.. Преди изтичане на предоставения едноседмичен срок – на 25.04.2019 г., е постъпила молба за удължаване на срока за заплащане на таксата с четири седмици. С разпореждане № 4500/02.05.2019 г. срокът за изпълнение на указанията е продължен с четири седмици, считано от 26.04.2019 г. Така продълженият срок е изтекъл на 27.05.2018 г. – присъствен ден като до момента на постановяване на обжалваното разпореждане указанията на съда не са изпълнени. Поради това правилно въззивната жалба е била върната.

          Неоснователно е оплакването, че въззивниците не са били уведомени каква е продължителността на новия срок и кога изтича той. Разпореждането на съда, с което се уважава молбата за удължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса, не подлежи на обжалване и по аргумент от чл.7 ал.2 от ГПК не се връчва на страните. Страната, направила искане за удължаване на срока, сама следи за разпореждането на съда. Второто възражение, че един от въззивниците не дължи предварително внасяне на държавната такса освен, че е направено след срока за подаване на частна жалба, е и неоснователно, доколкото въззивници са и две физически лица, за които изложените аргументи не намират приложение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е     Л    И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на „ОСТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД /в нес./, ЕИК 103514328 гр. Варна, „СИМИРАМИДА-04“ ЕООД /в нес./, ЕИК 148114790гр. Варна, О.Т.И. с ЕГН ********** и С.Т.И. с ЕГН **********, гр. Варна срещу разпореждане № 5685/31.05.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 42/2018г., с което е върната подадената от тях въззивна жалба вх.№ 9780/28.03.2019 г. срещу решение № 175/28.02.2019 г., постановено по същото дело.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :