О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 729

 

                 гр.Варна, 03.11.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на  трети  ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 604 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на частна жалба от ЗАД „О**”АД, гр.София , против определение № 2747/10.07.2014г. по т.д. № 1149/14г. на ВОС , с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за отмяна на глоба в размер на 100 лв., вносима по сметка на ВОС, наложена на осн. чл.92а вр. чл.91,ал.1 ГПК по с.т.д.

В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Частният жалбоподател намира , че не е узнал своевременно за задължението си за заплащане на депозит за вещо лице и то поради причини в действията на администрацията на съда. Отделно не е бил предупреден за последиците при неизпълнение на задължението за внасяне на депозит в указания срок. Моли за отмяна на атакуваното определение.

ВнАС прецени следното:

Настоящият частен жалбоподател е ответник по иск с правно осн. чл.226 КЗ и чл.86 ЗЗД. С отговора на исковата молба не е направил доказателствено искане за допускане на САЕТ. Такова се съдържа в молба от 24.04.2014г. , получена от ВОС по факт преди с.з. на 25.04.2014г. , явяващо се първо по делото с.з. Видно от протокола ,воден за същото с.з. не се е явил процесуален представител на ответника. ВОС е докладвал молбата и е уважил доказателственото искане за назначаване на САТЕ като е определил размер на депозита и срок за внасянето му от застрахователното дружество. Като е и отложил делото за друго с.з. за събиране на допуснатото доказателство. Определеният от ВОС срок за внасяне на депозит е 5-дневен от съдебно заседание, който съответства на регламентацията по чл.160,ал.1 ГПК , че и за неявилата се страна / надлежно уведомена за с.з./ срокът за внасяне на разноски за събиране на някое доказателство тече от датата на съдебното заседание,в което е определен. Следователно в тежест на  З* „О**”АД, гр.София е било да се запознае с произнасянето на ВОС по доказателственото искане за назначаване на САЕТ. Недоказани са останали твърденията на частния жалбоподател , че е положил необходимата грижа, но действия на съдебната администрация са го възпрепятствали да се уведоми за съдържанието на горепосочения протокол. Едва с молба от 28.05.2014г., т.е. ден преди следващото с.з. е депозирал по факса молба и доказателства за извършено на същия ден плащане на депозит.

Следователно единствено и само поради процесуално бездействие на дружеството делото е било отложено за трето с.з. на 19.06.2014г.

На осн. чл.92а вр. чл.91 ГПК тя следва да бъде санкционирана за това отлагане. Определената от ВОС глоба е в рамките на нормативно предвиденото и съответства на процесуалното поведение , което се санкционира.

Обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от което , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2747/10.07.2014г. по т.д. № 1149/14г. на ВОС.

Определението е окончателно

 

 

ПРЕДЕСДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: